Zásoby vody zo snehu sú minimálne

V roku 1992 bol 22. marec Valným zhromaždením OSN vyhlásený za Svetový deň vody. Svetový deň vody je každoročne venovaný niektorej z aktuálnych vodohospodárskych problematík. Témou tohtoročného Svetového dňa vody bola Voda a energia.
„Voda a energia sú úzko prepojené a na sebe závislé. Životy generácií ľudskej populácie v rôznych častiach sveta sú závislé tak od využívania vodných zdrojov, ako aj na prenose energie,“ uviedol Ladislav Varga, riaditeľ Správy povodia Slanej v Rimavskej Sobote.
Ako dodal, je potrebné uvedomovať si, že zásoby oboch týchto komodít sú obmedzené, no pritom globálny dopyt po nich sa neustále zvyšuje. „Neuvážené hospodárenie s vodou a energiou tak neustále prehlbuje možnosť celkového vyčerpania ich zásob, čo komplikuje ich ďalšie využívanie v budúcnosti.“
Voda a energia majú zásadný vplyv aj na zmiernenie chudoby. Ide pritom o riešenie podmienok najmä pre najzaostalejšie skupiny žijúce v chudobných vidieckych oblastiach, ktoré nemajú celé roky prístup k pitnej vode a ich život je poznačený nedostatkom primeraných hygienických zariadení, potravín a energetických služieb.
Správa povodia Slanej Rimavská Sobota, ako správca vodných tokov v našom regióne, v spolupráci s pobočkou Slovenskej vodohospodárskej spoločnosti pri OZ Banská Bystrica, zorganizoval pri príležitosti Svetového dňa vody sprievodnú akciu – pracovný seminár v Plešivci (28. marca), zameraný na aktuálnu vodohospodársku problematiku.
Na seminári sa zúčastnili prednostovia okresných úradov z Rožňavy, Revúcej a Rimavskej Soboty, vedúci odborov starostlivosti o životné prostredie, predstavitelia samospráv z povodia rieky Slaná i kolegovia z maďarského povodia ÉMVIZIG Miskolc. Účastníci seminára si mali možnosť vypočuť zaujímavé prednášky a zhliadnuť aj filmy o vode, jej sile a význame.
Prítomných zaujala najmä téma využitia energie vodných tokov na výrobu elektrickej energie a história budovania malých vodných elektrární na Slovensku. Vypočuli si prednášku o potenciály povrchovej vody v toku Slaná. Historicky najväčšie zásoby vody v snehu v povodí Slanej boli dosiahnuté v polovici februára 2013 v množstve 363 mil. m3. V tomto roku sú však zásoby vody zo snehu minimálne.
Príspevkom na tému „Revitalizácia riek v okrese Revúca a vybrané problémy riečnych biotopov“ pracovníci ŠOP NP Muránska Planina upozornili na nutnosť zosúladenia stavebných akcií, plánovaných a realizovaných na vodných tokoch a tiež na nevyhnutnosť zvýšenej výmeny informácii zainteresovaných strán.
Inga Kušniráková z OZ Banská Bystrica svojím príspevkom, zameraným na migračné bariéry na tokoch Slaná a Rimava, poukázala na rôzne typy bariér a predstavu správcu vodných tokov o ich postupnej revitalizácii.
Predseda Výkonnej rady Združenia zamestnávateľov vo vodnom hospodárstve Ján Munkáči poukázal na klady a zápory spolupráce SVP s obecnými úradmi. Úsekoví technici zo Správy povodia Slanej spoluprácu s obecnými úradmi podložili aj fotodokumentáciou.
Dobrú spoluprácu Obecného úradu v Plešivci s povodím Slanej pri čistení vodných tokov vyzdvihla pracovníčka obecného úradu, ktorá prítomných informovala o úspešnej sprievodnej akcii tohtoročného Svetového dňa vody, do ktorej sa zapojila aj školská mládež a miestni aktivisti.
„Zaujímavým spestrením bol príspevok Cyrila Motyku (poslanec MZ Rožňava), ktorý sa pozrel na Slanú očami rekreanta – náruživého vodáka a jednoduchého človeka, z pohľadu rozvoja turizmu a možnosti splavovania rieky,“ dodal Ladislav Varga.
V závere seminára prítomní ocenili možnosť bližšie spoznať časť činností správcu vodných tokov v našom regióne a tak spoločne prispieť k zlepšeniu stavu životného prostredia a protipovodňovej ochrany.

- red -

O autorovi - red -

Redakčný text, kontaktovať nás môžete na e-mailovej adrese redakcia@inforoznava.sk

Zobraziť všetky príspevky od - red - →

Zaradené pod:
× Odporúčané

Prenosy z rokovaní môžu snímať automatické kamery