Zíde sa mestský parlament

Aktualizované

V stredu 29. apríla od 15-tej hodiny bude zasadať Mestské zastupiteľstvo – prvýkrát v zrekonštruovanej zasadačke, odkiaľ vám prinášame aktuálny fotoreport.
Dnes /v utorok popoludní/ sa tam ešte naplno finišovalo, najmä s technikou. Nové kancelárske vybavenie zasadačky bolo však už na mieste – viď. fotoreport celkom dole.
Foto: Inforoznava.sk / Michal Valaštek
Súvisiace články:
Rečnícky pult? Načo?
Rekonštrukciu stihnú v termíne
Kto je kto v zastupiteľstve


Program riadneho zasadnutia:
1.     Otvorenie
2.     Správa o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva v Rožňave
3.     Doplnenie VZN mesta, ktorým sa stanovujú zásady prideľovania bytov vo vlastníctve mesta
4.     Návrh na zmenu a doplnenie „Zásad pre určovanie výšky nájomného za nájom a podnájom nehnuteľností vo vlastníctve mesta“
5.     Plnenie rozpočtu Mesta Rožňava k 31.3.2009
6.     Vyhodnotenie rozpočtu na Dni mesta 2009
7.     Návrh úsporných opatrení v súvislosti so zmenou rozpočtu – uznesenie MZ č. 34/2009
8.     Rozdelenie rozpočtu na rok 2009 pre športové kluby, spoločenské organizácie, Umeleckú úniu
9.     Návrh na schválenie podmienok pre čerpanie úveru na financovanie projektu „Rekonštrukcia ZŠ na Ul. pionierov“
10.   Návrh na zvýšenie peňažného vkladu Mesta Rožňava do spoločnosti TEKO-R s.r.o. Rožňava
11.   Návrh na odpísanie pohľadávky voči spoločnosti APEX spol. s r.o. pre nevymožiteľnosť
12.   Návrh rozpočtu príspevkovej organizácie Mestské divadlo ACTORES na roky 2009, 2010, 2011
13.   Ročná zmluva o dielo uzavretá medzi Mestom Rožňava a firmou Brantner Gemer s.r.o. na zber, prepravu, zhodnocovanie alebo zneškodňovanie komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov
14.   Informácia o stave príprav nájomných bytov na území mesta
15.   Rekonštrukcia Námestia baníkov a Šafárikovej ulice – spolufinancovanie projektu
16.   AgraBat s.r.o. – žiadosť o pridelenie pozemkov v Priemyselnej zóne Rožňava
17.  Ekoplastika s.r.o. – žiadosť o pridelenie pozemkov v Priemyselnej zóne Rožňava
18.  Majetkoprávne záležitosti mesta
1.  Miloslav Čief a manželka – predaj pozemkov mesta
2.  Juraj Poracký a manželka – predaj pozemku mesta
3.  Oto Lázár, Alexander Hlatky, Gabriel Bartók – výkup pozemkov na časť prístupovej komunikácie k stavbe „Nová IBV za tehelňou v Rožňave“
4.  Matica slovenská Martin – bezodplatný prenájom nebytových priestorov vo vlastníctve mesta
5.  Zmena uznesenia MZ č. 15/2009
6.  Zmena uznesenia MZ č. 69/2009
7.  Zrušenie uznesenia MZ č. 310/2008 a uznesenia MZ č. 17/2009
8.  ISCON s.r.o. Čučmianska dlhá 3, Rožňava – výpoveď z nájmu vo Vilke Kúpele
9.  Zrušenie uznesenia MZ č. 43/2009
10.  Ing. Zdenka Čorejová, J. Marikovszkého 53, Rožňava – prenájom pozemku na osadenie bilboardu vo vlastníctve mesta
11.  Slovenská správa ciest Bratislava – predaj pozemkov mesta
19.   Návrh na založenie Európskeho zoskupenia územnej spolupráce (EZÚS) v mikroregiónoch VÚC Košice a v župe Borsod – Abaúj – Zemplén
20.   Vykonávanie aktivačnej činnosti nezamestnaných na území mesta Rožňava – informačná správa
21.   1. Rožňavská a.s. – návrh č. 2 na prenájom verejných toaliet
22.   Nákup služobného motorového vozidla pre Technické služby mesta Rožňava
23.   Žiadosť Špeciálnej základnej školy internátnej o stanovisko k zaradeniu Spojenej školy s jej organizačnými zložkami do siete škôl
24.  Správy hlavnej kontrolórky
1.   Správa o výsledku následnej finančnej kontroly tvorby a použitia sociálneho fondu na MsÚ v Rožňave v roku 2008
2.   Správa o výsledku následnej finančnej kontroly cestovných náhrad na Mestskom úrade v Rožňave
3.   Správa o kontrole poskytnutej dotácie pre Spoločnosť priateľov mestského futbalového klubu Rožňava
25.   Mestské lesy Rožňava s.r.o.
1.   Vyhodnotenie hospodárenia za rok 2008
2.   Rozdelenie zisku za rok 2008
3.   Plán hospodárenia na rok 2009
26.   Otázky poslancov
27.   Diskusia
28.   Z á v e rProjekt rokovacej miestnosti aj s popisom:
/Fotky aj obrázky si zväčšíte kliknutí na ne/.

- red -

O autorovi - red -

Redakčný text, kontaktovať nás môžete na e-mailovej adrese redakcia@inforoznava.sk

Zobraziť všetky príspevky od - red - →

× Odporúčané

Prenosy z rokovaní môžu snímať automatické kamery