Zamestnávateľom z Rožňavského okresu rozdelia milióny eur

Zákon o podpore najmenej rozvinutých regiónov, ktorý mimoriadne zvýhodňuje okresy s vysokou mierou nezamestnanosti, dostáva reálny obraz aj v Rožňavskom okrese. Na Mestskom úrade v Rožňave sa minulý piatok stretli predstavitelia samospráv z Rožnavského okresu spolu s predstaviteľmi štátneho, verejného a podnikateľského sektora. Rimavská sobota už výjazdové stretnutie vlády absolvovala. Do susedného okresu by malo odhadom prísť 157-miliónov eur. Odznelo to na výjazdovom rokovaní vládneho kabinetu v Rimavskej Sobote.
Vytiahnuť z biedy regióny s vysokou mierou nezamestnanosti, medzi ktorými obsadzujú prvé priečky okresy Rožňava, Revúca a Rimavská Sobota, by mala nová právna úprava o pomoci regiónom. Tá definuje najmenej rozvinutý okres ten, v ktorom je miera nezamestnanosti vyššia ako 1,6-násobok miery evidovanej nezamestnanosti na Slovensku za aspoň deväť štvrťrokov počas predchádzajúcich 12 po sebe idúcich štvrťrokov. Sledoval sa pritom vývoj nezamestnanosti od 1. októbra 2012 do 30. septembra 2015.
“Myslím, že toto je prvý aplikovateľný zákon pre okresy, akým je aj ten náš. Vidím v ňom veľký potenciál, najmä preto, že sa na tvorbe akčného plánu zúčastňujeme aj my zdola,“ hovorí primátor mesta Dobšiná Ján Slovák (Nez.). Dobšinská samospráva o blížiacom sa projekte informovala zástupcov podnikateľského sektora v meste a jeho okolí. “Už dnes vidíme potenciál v predkladaných projektoch a naďalej vítame každý projekt, ktorý bude mať charakter trvalo udržateľného pracovného miesta,“ pokračuje primátor Slovák.
V okrese už funguje Rada pre rozvoj okresu Rožňava, ktorej členmi sú okrem iných aj primátori oboch miest, Ján Slovák (Nez.) a Pavol Burdiga (Most), prednosta Okresného úradu v Rožňave Ján Matu (SMER-SD) a riaditeľ Úradu práce sociálnych vecí a rodiny v Rožňave Mikuláš Gregor (SMER-SD). Menovaní majú za cieľ sformovať akčnú skupinu okresu z predstaviteľov samosprávy, miestnej štátnej správy, zástupcov podnikateľskej sféry a občianskych združení. Skupina by mala uskutočniť analýzu nepriaznivého stavu, identifikovať rozvojový potenciál okresu, určiť prioritné oblasti a vypracovať podklady pre návrh akčného plánu rozvoja okresu.
M. Gregor pre infoRoznava.sk uviedol. “Akčný plán spája aktivity štátu s aktivitami samosprávy a podnikateľov, ktorí v regióne pracujú. Predstavené podnikateľské plány sú zatiaľ z oblastí, akými je lesné hospodárstvo, cestovný ruch, či rekreačné zariadenia. Úzko spolupracujeme s mikroregiónmi a do procesu sú zapojené aj stredné školy v okrese. Tie by sa mali v budúcnosti zriadením jednotlivých odborov prikláňať najmä k ich využiteľnosti v regióne a produkovať kvalifikovanú pracovnú silu, smerujúcu priamo k zamestnávateľovi a nie na úrad práce,“ vysvetlil.
DSC_0291
Akčný plán je pre každý z najmenej rozvinutých okresov špecifický, keďže každý z okresov má vlastné individuálne príčiny hospodárskeho zaostávania. Tie vyžadujú konkrétne riešenia. Cieľom tejto podpory je dať ľuďom v zaostávajúcich regiónoch prácu, aby mohli zabezpečiť kvalitnejší život svojich rodín, nemuseli odchádzať za prácou do zahraničia a mali sa kam vrátiť.
Rožňavský okres zahŕňa dve mestá a šesťdesiatku obcí, ktoré by sa mohli prostredníctvom verejného a súkromného sektoru uchádzať o financie zo štátu a fondov. Záleží teda len na zapojení jednotlivých subjektov. To je v značnej miere podmienené najmä informovanosťou a technickou podporou.
Samotná podpora regiónu má mať formu technickej pomoci a regionálneho príspevku. Technická pomoc spočíva v poskytovaní služieb formou odovzdávania znalostí, skúseností a transferom špecifického know-how.
Ako prvý bol vládou schválený Akčný plán rozvoja okresu Kežmarok vo februári tohto roku. Stal sa záväzným rozvojovým plánom na päť rokov a je bázou pre intenzívnu spoluprácu vlády, samosprávneho kraja, okresu, miest a obcí. Jeho cieľom je znížiť nezamestnanosť a do roku 2020 podporiť vytvorenie približne 2 000 pracovných miest. Okres Kežmarok preinvestuje 4 milióny eur zo štátneho rozpočtu ako regionálny príspevok, ďalších 40 miliónov eur z eurofondov a predpokladá sa aj spoluúčasť súkromného sektora v objeme minimálne 8 miliónov eur. V Rimavskej Sobote by sa malo preinvestovať 157 miliónov eur. Z verejných zdrojov približne 133 miliónov eur a 24 miliónov eur z vlastných zdrojov. Celková výška regionálneho príspevku bude 6,36 milióna eur.
Renáta MAZURKOVÁ
Foto: Sario.sk

- red -

O autorovi - red -

Redakčný text, kontaktovať nás môžete na e-mailovej adrese redakcia@inforoznava.sk

Zobraziť všetky príspevky od - red - →

× Odporúčané

Prenosy z rokovaní môžu snímať automatické kamery