Vyrieši celú vec prokuratúra?

Včera sa konalo avizované „mimoriadne“ zasadnutie obecného zastupiteľstva v Štítniku. S hlavným bodom programu – voľbou hlavného kontrolóra.
Poslanci neboli v plnom počte, chýbal Ján Zobola. Aj tak však bolo zastupiteľstvo s ôsmimi poslancami uznášaniaschopné.
Po krátkom úvode a určení overovateľov zápisnice, chcel prejsť starosta Miloš Gallo Barnák rovno k voľbe hlavného kontrolóra.
Do toho vstúpil poslanec Ladislav Belányi, ktorý upozornil starostu na to, že podľa zákona o obecnom zriadení je povinný dať hlasovať o programe zasadnutia obecného zastupiteľstva.
Krátko na to dal poslanec Belányi návrh, aby sa ani tentoraz neuskutočnila voľba hlavného kontrolóra. Dôvod bol ten, že na ustanovujúcom zasadnutí spojenom s voľbou hlavného kontrolóra 20. decembra, poslanci vtedajšiu voľbu zamietli a vyhlásili novú voľbu, ktorá sa mala uskutočniť o 40 dní od 21. decembra.
Znenie zákona o obecnom zriadení §12 odsek 5 o schvaľovaní programu zasadnutia: „Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrh programu zasadnutia a jeho zmenu na začiatku zasadnutia.“

Za návrh poslanca Belányiho hlasovali štyria poslanci – Ing. Marek Kuzma, Ing. Ondrej Pazera, Ján Gallo a takisto Ladislav Belányi. Proti hlasovali takisto štyria poslanci – Ondrej Kalina, Ladislav Holéczy, Karol Hadžega a Mgr. Yveta Zdechovanová.V bodoch vám prinášame vyhlásenia starostu obce, ktorými reagoval na vzniknutú situáciu:
 • „je patová situácia“
 • „ja by som si vás dovolil znovu upozorniť na porušenie zákona“
 • „obecné zastupiteľstvo má bez prieťahov hlasovať o voľbe hlavného kontrolóra“
 • „vy nemáte právo odmietnuť voľbu kontrolóra, vy máte právo ho nezvoliť, ale odmietnutím voľby hlavného kontrolóra ste porušili zákon“
 • „keď je porušený zákon ja ako starosta obce môžem toto rozhodnutie, pokiaľ je v rozpore so zákonom, vetovať a do 10 dní mám zvolať nové zastupiteľstvo, kde pokiaľ vy znovu odmietate prejednávať tento bod, ja som toto povinný nahlásiť na prokuratúru a prokuratúra nech určí ďalší program“
 • „vy robíte obštrukcie pri tom, aby obec fungovala tak ako jej ukladá zákon“
 • „blokujete činnosť obecného úradu s tým, že nebudú môcť byť zamestnaní pracovníci cez úrad práce, pretože pri každej takejto činnosti alebo projekte je potrebné predložiť určité podklady, ktoré žiadajú tieto organizácie“
 • „dovolím si tvrdiť, že robíte v neprospech obce“
 • „vy máte právo nezvoliť hlavného kontrolóra, ale nemáte právo odmietnuť rokovať o tomto bode programu, v tom je problém“

Znenie zákona o obecnom zriadení §13 o „vetovaní“: „(6) Starosta môže pozastaviť výkon uznesenia obecného zastupiteľstva, ak sa domnieva, že odporuje zákonu alebo je pre obec zjavne nevýhodné tak, že ho nepodpíše v lehote podľa § 12 ods. 11. (najneskôr do 10 dní od schválenia obecným zastupiteľstvom pozn. red.) Ak je zriadená obecná rada, starosta prerokuje uznesenie obecného zastupiteľstva pred pozastavením jeho výkonu v obecnej rade. Uznesením obecnej rady však nie je viazaný. (7) Ustanovenie odseku 6 sa nevzťahuje na uznesenie o voľbe a odvolaní hlavného kontrolóra a na uznesenie o vyhlásení miestneho referenda o odvolaní starostu.“

Na slová starostu reagoval poslanec Kuzma, ktorý chcel zdôvodniť prečo sa poslanci rozhodli pre tento krok. Vzápätí naňho nadviazal poslanec Belányi, ktorý odcitoval starostovi znenie zákona o obecnom zriadení týkajúce sa voľby hlavného kontrolóra.
Znenie zákona o obecnom zriadení §18a odsek 2: „Deň konania voľby hlavného kontrolóra vyhlási obecné zastupiteľstvo na úradnej tabuli a spôsobom v mieste obvyklým najmenej 40 dní pred dňom konania voľby tak, aby sa voľba vykonala počas posledných 60 dní funkčného obdobia doterajšieho hlavného kontrolóra.“

Následné vyjadrenia poslanca Belányiho:

 • „My sme ešte v starom zastupiteľstve vyhlásili voľbu kontrolóra, voľba prebehla tak ako mala v súlade so zákonom. Kontrolór nebol zvolený“ (išlo o voľbu vykonanú 8.novembra, teda v zákonom stanovenej dobe počas posledných 60 dní funkčného obdobia terajšieho kontrolóra pozn. red.)
 • „Potom bola vyhlásená ďalšia voľba, ktorá podľa nášho názoru nie je v súlade so zákonom. V tom, že nebola vyhlásená obecným zastupiteľstvom, ale Vami pán starosta.“
 • „Máme zvukový záznam z celého zastupiteľstva, ktoré prebehlo v ten deň.“

Reakcia starostu: „Táto nahrávka je irelevantná, pretože bola robená bez toho, aby ten kto ju nahrával, požiadal zastupiteľstvo.“
Po tomto vyjadrení nastal spor medzi starostom a editorom stránky Stitnik.info ohľadom „žiadania“ o povolenie na nahrávanie, ktorý ďalej pokračoval na tému voľba hlavného kontrolóra medzi starostom a poslancami Kuzmom a Belányim.
Po niekoľkominútovej slovnej prestrelke, do ktorej sa so svojím príspevkom razantne zapojil aj jeden z prítomných občanov, starosta zasadnutie ukončil.
Podľa vyjadrení starostu to vyzerá tak, že vo veci okolo voľby hlavného kontrolóra podá podnet na prokuratúru.
Aký bude ďalší osud tejto voľby zatiaľ nie je jasné. Možné je aj to, že sa voľba oddiali ešte na dlhšie obdobie ako na poslancami schválených 40 dní od 21. decembra.
Tým môže byť „blokovaná činnosť obecného úradu“ ako tvrdí starosta, ešte na dlhšie obdobie ako by si sám želal.
Faktom ostáva, že voľba schválená obecným zastupiteľstvom 20.decembra, nebola zatiaľ vyhlásená na úradnej tabuli ani na webovej stránke obce. Bude sa musieť prijať nové uznesenie o vyhlásení voľby hlavného kontrolóra?
Dodatok:
Žiadny právnik, ktorý by vecne, s odvolaním sa na konkrétne zákonné ustanovenia podporil tvrdenia starostu obce, na zasadnutí nebol.
Všetky miestne aj nemiestne tvrdenia a invektívy ľudí, ktorí sa vyjadrovali na zastupiteľstve si môžete vypočuť na našom zvukovom zázname:
OZ Stitnik 28 december 2010

- red -

O autorovi - red -

Redakčný text, kontaktovať nás môžete na e-mailovej adrese redakcia@inforoznava.sk

Zobraziť všetky príspevky od - red - →

× Odporúčané

Prenosy z rokovaní môžu snímať automatické kamery