Vráti sa na úrad?


DSCF5782V minulých dňoch našej redakcii doručili čitatelia viacero písomných podnetov a keďže si túto ich dôveru vážime, pozreli sme sa za prvým z nich.
Pisateľ v ňom uvádza, že vraj „platí dohoda medzi vedením mesta a P. Legnárom“ (šéf mestskej pobočky SMK), podľa ktorej  by mala nedávno prepustená zástupkyňa prednostu Ing. Iveta Gressa (nominantka SMK) získať koncom roka nové pracovné miesto v Mestskom úrade.
 
ListPostup, ktorým by sa to malo stať podľa pisateľa listu, je nasledovný:
1. Prepustenie s viacmesačným odstupným z miesta nepotrebnej zástupkyne prednostu.
2. Vedúca odboru školstva ide do dôchodku.
3. Na jej miesto sa vyhlási konkurz. Prihlási sa Erika Matisová, ktorá aj vyhrá.
4. Uvoľní sa jej miesto – vedúcej sociálneho odboru. Vyhlási sa konkurz, ktorý vyhrá Iveta Gressová.
 
Ing. Ján Štefan, prednosta MsÚ RožňavaO vyjadrenie sme požiadali prednostu Mestského úradu v Rožňave Ing. Jána Štefana.
Kedy sa skončil, alebo skončí pracovný pomer Ing. I. Gresa a koľko mesačné odstupné jej bolo /bude/ vyplatené?
Pracovný pomer sa skončil 31. júla 2009. Odstupné jej bude vyplatené v zmysle platných právnych predpisov – 5 funkčných platov
Môže sa pracovník úradu uchádzať o iné pracovné miesto na MsÚ krátko potom, čo mu bolo vyplatené odstupné?
Môže, ale v zmysle § 76 zákona 311/2001 Zákonníka práce v znení neskorších predpisov, ak zamestnanec po skončení pracovného pomeru nastúpi opäť k tomu istému zamestnávateľovi alebo k jeho právnemu nástupcovi do pracovného pomeru pred uplynutím času, určeného podľa poskytnutého odstupného, je povinný vrátiť odstupné alebo jeho pomernú časť.
Obsadzujú sa pracovné miesta na MsÚ aj mimo vedúcich pozícií výberovým konaním?
Na základe čl. 6 ods. 2 pracovného poriadku Mesta Rožňava výberové konania (§ 5 zákona 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme) sa vyžaduje výberové konanie na miesta vedúcich odborov Mestského úradu.
Máte nejakú vedomosť o tom, že sa chce p. Ing. I. Gresa na MsÚ opätovne zamestnať?
Mesto Rožňava v súčasnom období nemá voľné pracovné miesta a menovaná nepožiadala o prijatie do zamestnania.
Uvažujete o prijatí p. Ing. I. Gresa na jej novú pracovnú pozíciu na MsÚ v prípade, že sa bude o miesto uchádzať?
Mesto Rožňava v súčasnom období nemá voľné pracovné miesta.

- red -

O autorovi - red -

Redakčný text, kontaktovať nás môžete na e-mailovej adrese redakcia@inforoznava.sk

Zobraziť všetky príspevky od - red - →

× Odporúčané

Prenosy z rokovaní môžu snímať automatické kamery