V programe je aj kúpa nového auta

Poslanci Obecného zastupiteľstva v Krásnohorskom Podhradí sa stretnú po januárovej odmlke v utorok 28. februára. Rokovanie sa uskutoční v klube pri kultúrnom dome so začiatkom o 17.30 hod.
Starostom Petrom Bollom (Most-Híd) avizované zmeny v redakčnej rade obecných novín Život pod hradom sa pravdepodobne dostanú do bodu „rôzne“.
Poslanci sa budú zaoberať aj odpredajom služobného motorového vozidla a kúpou nového. Jednou z možností, ako pri tom ušetriť obecné peniaze, by mohla byť kúpa auta na plyn s podporou dotácie z EkoFondu. Žiadosť je potrebné odovzdať do 15. marca, maximálna suma dotácie je 7 000 eur. V Rožňave pri kúpe motorových vozidiel pre mestský úrad a políciu využili elektronickú aukciu.
Zastupiteľstvo bude rozhodovať aj o doplnení uznesenia ohľadom kúpy pozemku Ondrejom Gulykášom a Helenou Gulykášovou. Kúpno-predajná zmluva bola podpísaná v novembri.
V navrhnutom programe rokovania zastupiteľstva je aj zmena zásad odmeňovania poslancov, zástupcu starostu obce, členov komisií a zapisovateľov.
Okrem zverejnených bodov programu mal hlavný kontrolór obce predložiť obecnému zastupiteľstvu písomné stanovisko k uzneseniam, prijatým v súvislosti s kúpou pozemku pod zdravotným strediskom a predajom pozemku obyvateľovi obce.
V programe absentuje aj zmienka o odovzdaní verejnej kanalizačnej siete a čistiarne odpadových vôd do správy Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti a o verejnom zhromaždení, ktoré malo byť  zvolané do konca januára 2012. Poslanci  mali podrobnosti návrhu a podmienok k dispozícii už na  októbrovom zasadnutí, občania sa s ním mali oboznámiť počas  zhromaždenia.
Program rokovania, vyvesený na úradnej tabuli:
1. Otvorenie
2. Určenie overovateľov a voľba návrhovej komisie
3. Kontrola plnenia uznesení
4. Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2012
5. Vyjadrenie daňového poplatníka obce k návrhu plánu kontrolnej činnosti
6. Zásady odmeňovania poslancov OZ, zástupcu starostu obce, členov komisií a zapisovateľov – zmena
7. Doplnenie uznesenia ohľadom kúpy pozemku Ondrejom  Gulykášom  a Helenou  Gulykášovou
8. Žiadosť Ľudovíta Mésznera o odkúpenie časti pozemku
9. Žiadosť Ladislava Gulykáša a Zuzany Gulykášovej o odkúpenie pozemku
10. Odpredaj služobného motorového vozidla a následná kúpa služobného motorového vozidla
11. Rôzne
12. Správa starostu obce
13. Diskusia
14. Schválenie uznesení
15. Záver
Foto: infoRoznava.sk/Krasna Hôrka

- red -

O autorovi - red -

Redakčný text, kontaktovať nás môžete na e-mailovej adrese redakcia@inforoznava.sk

Zobraziť všetky príspevky od - red - →

× Odporúčané

Fedor Gál položil kyticu k pamätnej tabuli