Búrlivá diskusia o nájomných bytoch

Počas štvrtkového zasadnutia zastupiteľstva, keď sa poslanci zaoberali investičným zámerom spoločnosti J. P. Stav na výstavbu nových nájomných domov, zazneli aj vulgarizmy.
Zámerom firmy, ktorá v Rožňave už vyhrala niekoľko verejných súťaží, najnovšie napr. na rekonštrukciu západnej strany Námestia baníkov, je postaviť na sídlisku Juh – Družba ďalšie dve bytovky (2 x 32 bytov), tentokrát z vlastného bankového úveru. Mesto by potom tieto bytovky od firmy odkúpilo prostredníctvom úveru zo Štátneho fondu rozvoja bývania (ŠFRB) a dotácie z Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR. Podľa zámeru by mesto ponúklo firme len pozemok do dočasného užívania, na ktorom by sa výstavba zrealizovala. Firma vybuduje na vlastné náklady k bytovým domom technickú vybavenosť – inžinierske siete a parkovisko.
Komisia výstavby, vedená poslancom Petrom Markom (OKS) zámer podporila, finančná komisia, vedená poslancom Ondrejom Bolačekom (nez.), ho neodporučila „z dôvodov, ktoré uviedol JUDr. Juraj Dubovský.“ Bývalý mestský poslanec vidí nevýhodu takéhoto zámeru, pretože mesto nevie ovplyvniť cenu bytoviek z dôvodu, že nebude vykonávať verejné obstarávanie na ich výstavbu. Ďalší problém vidí v prístupovej ceste do lokality, ktorá je v investičnom zámere navrhovaná.
„Blahoželám firme k tomu, že našla takýto celkom šikovný spôsob, ako legálne obísť verejné obstarávanie, klobúk dole,“ uviedol v úvode diskusie poslanec Radoslav Kovács (nez.). „Našou povinnosťou je ovplyvniť cenu. Čo najvyššiu kvalitu získať za čo najnižšiu cenu a to sa robí verejným obstarávaním.“ Svoje ďalšie pochybnosti zverejnil následne na svojom blogu.
Poslanec Marko pripomenul stretnutie s investorom v priestoroch mestského úradu, na ktoré boli poslanci pozvaní. „Lučenec, Prievidza, Senec idú takouto cestou. Mestá nemajú peniaze a nároky na bývanie ľudia majú.“ Ponúkanú možnosť uvítal. „Je pravdou, že sa obchádza verejné obstarávanie, ale na druhej strane je tu 260 obyvateľov, ktorí žiadali o tie byty a inak k bytom nevedia prísť, tak mali by sme im aspoň z časti začať podávať ruky.“ Ako ďalej poukázal, podľa zahraničných štatistík je napr. v Rakúsku 45 %  bytov nájomných. Na margo obáv poznamenal: „Pokiaľ by mesto nedostalo úver zo ŠFRB, tak tie byty nekúpi a ostanú na krku investorovi.“
Proti zámeru sa postavil v diskusi aj poslanec Ivan Kuhn (OKS), ktorý okrem iného uviedol: „Ak firma chce zainvestovať, som za to, aby sme im predali naše pozemky, ktoré mesto nevyužíva. Nech si firma požičia peniaze, postaví tie byty a nech ich potom predá, alebo prenajíma.“ Priklonil sa k názoru poslanca Kovácsa, aby sa to realizovalo formou verejnej súťaže.
„To tvrdošijné trvanie na verejnom obstarávaní nie je vždy výhodné alebo jednoznačne prínosné,“ kontroval poslanec Ján Lach (Most-Híd). „Primátorka Kremnice si trhá vlasy, lebo musela uzavrieť zmluvu s dodávateľom na výstavbu športového areálu, ktorý jej padá na hlavu a investor dáva od toho ruky preč.  Musela prijať to, čo bola najnižšia cena, čiže častokrát je to na úkor kvality.“ Poukázal tiež na vysokú nezamestnanosť, ktorá je v našom regióne. „Vždy hovoríme o tom, že nevieme naplniť mestskú kasu, lebo je tu vysoká nezamestnanosť. Prispejeme tým, že odmietneme takúto možnosť, k jej zvýšeniu?“ 
Do diskusie sa zapojil aj primátor Vladislav Laciak (nez.). „Nás ani nemusí tá cena bytoviek zaujímať, pretože my ich nebudeme financovať. Len sa zaviažeme, že deklarujeme to, že v meste je dostatočný záujem. V druhom bode sa zaviažeme, že odkúpime od investora tieto bytové domy, ak dostaneme úver zo ŠFRB.“  Ako ďalej spresnil, tento úver nebude splácať mesto, ale tí, ktorí tam budú bývať. „Nech si tu stavia, kto nám to ponúkne. Teraz je to firma J.P. Stav, môže prísť iná. Môžu nám ponúknúť aj jednotlivý byt v bytovom dome. Jedno musí ten realizátor urobiť: musí tie byty vystavať tak, aby spĺňali právny predpis – výmerovo, rozmerovo, vybavením a vtedy dostaneme na to sumu, ktorá je na to zo ŠFRB fixne určená.“  
Pavlík: Čo trepeš zas do p… do všetkého?!
Vyše hodinová diskusia k tomuto bodu, ktorej ukončenie navrhol poslanec Lach, bola miestami výbušná. V jej závere poslanec Dušan Pavlík (nez.) formuloval pozmeňovací návrh, pričom z jeho úst zaznela aj replika s vulgarizmom. Ostatní poslanci na to nereagovali, nekomentoval to ani primátor. (Predmetnú časť video záznamu RVTV si môžete prehrať kliknutím sem).
„Mestské zastupiteľstvo schvaľuje investičný zámer spoločnosti J.P. Stav na výstavbu nových bytových jednotiek podľa predloženej štúdie na sídlisku Družba a ukladá predložiť orgánom mesta a zastupiteľstvu na schválenie zmluvu so spoločnosťou J. P. Stav a zároveň zmluvu so ŠFRB,“ navrhol Pavlík.
„No zmluva zrejme nebude, tam oni môžu len vyjadriť sa, že keď to bude spĺňať, tak s veľkou pravdepodobnosťou to dostanú,“ vstúpil mu do toho primátor. „Ale teraz je to na vode, teraz je to na tom, že ty deklaruješ, oni deklarujú. Ja to chcem mať na papieri od nich,“ zvýšil hlas Pavlík.
„Taká zmluva neexistuje kým nemáš …,“ snažil sa ho prerušiť primátor a v rokovacej miestnosti zaznievali aj ďalšie hlasy, načo poslanec Pavlík podráždene reagoval komusi do sály slovami: „Čo trepeš zas do p… do všetkého?! Čo rozprávaš?! Ja som dal návrh, dajte o tom hlasovať! Mne tá zmluva tam chýba a keď tam nebude, nebudem za to hlasovať!“
„Skús to ešte sformulovať,“ požiadal ho primátor. „Nebudem, už som to trikrát povedal,“ reagoval Pavlík. „Dobre, takže to, čo trikrát povedal pán poslanec Pavlík, o tom budeme hlasovať,“ nedal sa vyniesť z miery primátor.
Pavlíkov návrh podporili spolu s ním poslanci Kossuth, Pollák, Mičudová, Bolaček, Burdiga a Džačár. Proti boli poslanci Lach, Marko a Kovács. Poslanci Kuhn, Kováč, Ocelník a Focko nehlasovali. Pomerom hlasov zo 14tich prítomných (poslanec Bischof tesne pred hlasovaním opustil rokovanie) 7 za, 3 proti a 4 nehlasujúci tento pozmeňujúci návrh nebol schválený.
V ďalšom hlasovaní poslanci schválili pozmeňujúci návrh poslanca Kossutha, aby bola z uznesenia vynechaná ukladacia časť. Tento návrh schválilo 11 poslancov, proti bol len poslanec Kovács, poslanci Kuhn a Focko nehlasovali.
Predložené uznesenie bez ukladacej časti schválilo celkom 11 poslancov, proti boli len poslanci Kuhn a Kovács, poslanec Focko nehlasoval. Poslanci Beke, Bischof a Kemény neboli prítomní.
Dokument:
Investičný zámer J.P. Stav
Poradovník žiadateľov o nájomné byty Družba
Poradovník žiadateľov o nájomné byty Nadabula
Video záznam RVTV o rokovaní predmetného bodu si môžete pozrieť kliknutím sem   
Poznámka –
Rokovací poriadok MZ Rožňava o správaní poslancov na zasadnutiach zastupiteľstva nehovorí. Rokovaci poriadok NR SR v paragrafe 32 upravuje „zabezpečenie poriadku v rokovacej sále“ nasledovne:
„(2) Poslanca, ktorý neuposlúchne výzvu, ktorou sa mu odobralo slovo, alebo ktorý svojimi prejavmi alebo činmi v rokovacej miestnosti prekročil hranice slušnosti, predsedajúci vyzve zachovávať poriadok. Ak výzva na zachovanie poriadku nevedie u poslanca k náprave, môže predsedajúci vykázať poslanca až do skončenia rokovania v tom istom dni z rokovacej miestnosti. Vykázaný poslanec má právo zúčastniť sa na hlasovaní o každom návrhu.“
Foto: Archív infoRoznava.sk

- red -

O autorovi - red -

Redakčný text, kontaktovať nás môžete na e-mailovej adrese redakcia@inforoznava.sk

Zobraziť všetky príspevky od - red - →

× Odporúčané

Prenosy z rokovaní môžu snímať automatické kamery