"Buď platia dohody alebo nie,"

…zaznelo cez mikrofóny prostredníctvom priameho prenosu RVTV do éteru z úst primátora. V tom čase sa tajne hlasovalo o oceneniach mesta. Tie síce už raz poslanci schvaľovali na mimoriadnom zasadnutí minulý štvrtok, ale tento bod bol opätovne zaradený do ich rokovania.
Poslanci v tajnom hlasovaní 3/5 prítomných poslancov schválili ocenenie  Cena mesta aj pre Štefana Geržu ( na snímke vľavo s primátorom mesta V. Laciakom), dlhoročného pracovníka odboru kultúry Mestského úradu, a in memoriam pre Jozefa Vargu, ktorý medzičasom skonal.
Čestné občianstvo poslanci 3/5 hlasov všetkých poslancov schválili pre americkú černošskú speváčku Nicole J. McCloud a pre starostu partnerského mesta český Těšín Ing. Víta Slováčeka.
Zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Rožňave začalo v pondelok o 15-tej hodine a skončilo krátko po 18-tej. Pri schvaľovaní programu poslanci bod č. 4 stiahli, dva ďalšie spresnili a jeden doplnili pred č.10 – o oceneniach mesta.
V jednom z úvodných bodov rokovania poslanci posudzovali podmienky pripravovanej, zákonom stanovenej voľby hlavného kontrolóra mesta. Post dosiaľ zastáva JUDr. Katarína Balážová, ktorej končí funkčné obdobie.
Pozmeňovací návrh k tomuto bodu predložil nezávislý poslanec JUDr. Juraj Dubovský, ktorý navrhol vypustiť podmienky, ktoré zákon nevyžaduje.
Primátor mu kontroval slovami: „Podľa mňa vôbec nie je na závadu, ak vyžadujeme vysokoškolské vzdelanie /pozn. red.: zákon vyžaduje iba stredoškolské/. Pre mňa kontrolór nie je postrachom, pre mňa je pomocníkom, ktorý mi zaručí, že veci robíme dobre. Veľa sporných otázok dopredu konzultujeme, aby sme neurobili chybu. Bol by som veľmi rád, keby som mal kontrolóra s vysokoškolským vzdelaním a s praxou.“
Poslanci hlasovaním (za 9, proti 0, zdržali sa 5) pozmeňovací návrh poslanca Dubovského napriek tomu schválili, ponechali však podmienku vysokoškolského vzdelania II. stupňa. Z podmienok, schválených jednomyseľne 13-timi prítomnými poslancami, vypustili komunikatívnosť, organizačné a riadiace schopnosti a 5-ročnú prax v samospráve, resp. v kontrolnej činnosti.
V siedmom bode poslanci posudzovali návrh rekonštrukcie rokovacej miestnosti zastupiteľstva. Celkové náklady dosiahnu výšku 28.885,69 € (870.210,30 SK). Komisie zastupiteľstva aj Mestská rada návrh odobrili, 14 poslanci ho schválili pomerom hlasov 12 za, pričom 2 nehlasovali.
V bode č. 8 zastupiteľstvo rokovalo o dozorovaní výstavby nájomných bytov – 3x 30 bytových jednotiek, Družba V. až VII, vrátane technickej vybavenosti v celkovej výške takmer 5 mil. € (150 mil. Sk). Dokument bolo potrebné schváliť ako súčasť žiadosti o dotácie. Prednosta Mestského úradu Ing. Ján Štefan uviedol, že víťazom verejnej súťaže sa stala firma ER-STAVING s. r. o.
„V materiáloch sme nesprávne uviedli, že súťaž vyhrala pani Erika Szabadošová (pozn. red.: poslankyňa za SMK, ktorá je majiteľkou a konateľkou firmy). V tomto je zmena, nie pani Szabadošová, ale firma ER-STAVING,“ spresnil prednosta.
Víťaznú ponuku firmy pani poslankyne vo výške 53.110,27 € (1.600.000 Sk) jej kolegovia zobrali na vedomie 9 hlasmi za, piati sa hlasovania zdržali. Koncesionárska zmluva s jej firmou bola podpísaná už 7. 1. 2009.
V bode č. 9 poslanci schvaľovali majetko-právne záležitosti mesta. V prvom bode mestu adresovanej žiadosti nevyhoveli a bod č. 2 stiahli z rokovania. V treťom bode sa dostal na rad predaj budovy bývalého Okresného úradu na Námestí 1. mája v Rožňave.
O budovu má v celosti záujem prešovská firma Pharmacy plus, spol. s r.o. , ale aj rožňavskí lekári, ktorí si chcú kúpiť len časť objektu – pavilón, v ktorom majú svoje privátne ambulancie.
„Nevyhnutne potrebujeme peniaze na projekty,“ zdôraznil v diskusii primátor mesta. „Hovoril som to už na mulotýždňovom mimoriadnom zasadnutí, ale zopakujem to aj tu. Boli sme úspešní, získali sme 1,4 mil. € (43 mil. Sk) na rekonštrukciu pre základnú školu na ulici Pionierov. Budeme potrebovať spolufinancovanie. V týchto dňoch sa rozhoduje, či Košický samosprávny kraj bude vedieť dofinancovať výstavbu multifunkčnej športovej haly, ktorá by mala byť dokončená možno už v decembri tohto roku a bude sa vyžadovať spoluúčasť mesta vo výške takmer 500 tis. € (15 mil. Sk). Potrebujeme kapitálové príjmy, aby sme tieto akcie vedeli doriešiť, aby sme peniaze vedeli dať tam, kde sú pre mesto užitočné.“
Poslanci po krátkej diskusii jednomyseľne schválili predaj objektu v celosti aj s pozemkami formou aukcie za vyvolávaciu cenu podľa znaleckého posudku, t. j. vo výške 867.025 € (26.120.000 Sk), ale s navýšením tejto ceny o hodnotu technológie kotolne, ktorá bude spresnená v samotnej aukčnej vyhláške.
V ďalšom bode poslanci posudzovali predaj pozemku mesta nad čerpacou stanicou SHELL „pre účely zabezpečenia vyššej občianskej vybavenosti“ formou verejnej obchodnej súťaže za najnižšiu cenovú ponuku 277.000 € (8.344.902 Sk). Predaj schválili 13 hlasmi za, 1 poslanec sa zdržal hlasovania.
Bod č. 6 majetko-právnych záležitostí mesta poslanci po dlhej diskusii a posudzovaní rôznych detailov nakoniec stiahli z rokovania.
V poslednom bode majetko-právnych záležitostí mesta poslanci dostali na stôl v novembri schválený priamy predaj pozemkov mesta pre Kristiána Fejesa.  Žiadosťou zo dňa 8. 12. 2008 požiadali 9 vlastníci rodinných domov na Ružovej ulici o predaj časti tohto pozemku (každý po 100 až 200 m2) s tým, aby už prijaté uznesenie bolo zmenené.
„Nenašla by sa dobrá vôľa, nedalo by sa vstúpiť do jednania s novým majiteľom?“ spýtal sa nezávislý poslanec Dionýz Kemény. Jeho návrh podporil a spresnil primátor. Poslanci hlasovaním v pomere 10 za , 4 sa zdržali, prijali uznesenie, ktorým Mestské zastupiteľstvo doporučuje novému majiteľovi pozemku vstúpiť do jednania so žiadateľmi.
V záverečnej časti približne trojhodinového rokovania poslanci zobrali na vedomie informáciu o organizačno-technickom zabezpečení volieb prezidenta republiky (prvé kolo bude 21. 3. 2009) na území mesta.
Rovnako zobrali na vedomie informáciu o výkone štátneho odborného dozoru na Matričnom úrade.
V bode č. 12 poslanci zobrali postupne na vedomie 5 správ hlavnej kontrolórky mesta JUDr. Balážovej. V správe o vybavovaní sťažností a petícií uviedla celkom 11 prijatých sťažností a 2 petície, ostatných 35 podaní nespĺňalo podmienky sťažnosti v zmysle zákona č. 152/1998 o sťažnostiach v znení neskorších predpisov a boli vybavené v zákonom stanovenej lehote ako iné podania.
Celkom na záver prišli na rad otázky poslancov a diskusia, ktorej sa na rokovaniach zastupiteľstva môžu zúčastňovať aj občania mesta.
Ilustračné foto: Archív Inforoznava.sk
Program:
1.     Otvorenie
2.     Správa o plnení uznesenia Mestského zastupiteľstva v Rožňave
3.     Zmena VZN Mesta Rožňava o ochrane verejného poriadku
4.     Návrh na zmenu organizačnej štruktúry Mestského úradu Rožňava
5.     Hlavný kontrolór Mesta Rožňava – návrh na určenie pracovného úväzku na volebné obdobie 2009 – 2015
6.     Návrh na vyhlásenie dňa konania voľby hlavného kontrolóra Mesta Rožňava a návrh na ustanovenie podrobností o spôsobe a vykonaní voľby hlavného kontrolóra Mesta Rožňava a náležitostí prihlášky kandidáta
7.     Rekonštrukcia rokovacej miestnosti MZ
8.     Dozorovanie výstavby nájomných bytov 3 x 30 b.j. Rožňava – Družba V. – VII, vrátane technickej vybavenosti
9.     Majetkoprávne záležitosti mesta:
1.  Zdenka Šmidtová – predaj pozemku mesta
2.  Tünde Zimanová a Július Ostromek – predaj pozemku mesta
3.  Predaj budovy bývalého Okresného úradu v Rožňave
4.  Zmena uznesenia MZ č. 115/2008 – predaj pozemkov nad čerpacou stanicou SHELL v Rožňave
5.  Zmena uznesenia MZ č. 310/2008
6.  MUDr. Slavomír Saka a manželka – predaj pozemku mesta
7.  Obyvatelia Ružovej ulice – predaj pozemku mesta
10.   Informácia o organizačno – technickom zabezpečení voľby prezidenta SR
11.   Informácia o výkone štátneho odborného dozoru na oddelení odboru VaVS – Matričnom úrade
12.   Správy hlavnej kontrolórky o vykonaných kontrolách:
1.  Správa o výsledku následnej finančnej kontroly vymáhania pohľadávok mesta – dane a poplatky
2.  Správa o výsledku následnej finančnej kontroly dodržiavania spisového a registratúrneho poriadku na MsÚ v Rožňave
3.  Správa o kontrole vybavovania sťažností a petícií za rok 2008
4.  Správa o výsledku dodržiavania zákona NR SR č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších zmien
5.  Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta za rok 2008
13.   Otázky poslancov
14.   Diskusia
15.   Záver

- red -

O autorovi - red -

Redakčný text, kontaktovať nás môžete na e-mailovej adrese redakcia@inforoznava.sk

Zobraziť všetky príspevky od - red - →

× Odporúčané

Prenosy z rokovaní môžu snímať automatické kamery