Správa z MsZ: Družba III. a IV.

poslankyna-smk-erika-szabadosova.JPGMestskému zastupiteľstvu bola na prerokovanie predložená Správa o kontrole verejného obstarávania na výkon stavebného dozoru Družba III a Družba IV – zákazka s nízkou hodnotou. Bola to iniciatíva pána poslanca Pavlíka.
Pani hlavná kontrolórka zastupiteľstvo a občanov stručne oboznámila so správou, keď podotkla, že oznam bol zverejnený na vývesnej tabuli MÚ v dňoch 23. – 28. 1. 2008, cenové ponuky predložilo dokopy 5 firiem, pričom 31. januára, v deň otvárania obálok, bolo na MÚ doručené oznámenie 1. Rožňavskej a.s. o stiahnutí cenovej ponuky a žiadosť o vyradenie zo súťaže.
Dôvodom bol nedostatok kapacít na výkon stavebného dozoru v takom rozsahu, v akom si to projekt vyžaduje. Jej ponuka bola vyradená zo súťaže a nenachádza sa v spise. Víťazom verejnej súťaže, s ktorým mesto 21. 2. 2008 podpísalo zmluvu, sa stala firma ER-Staving s.r.o.
Pán poslanec Bolaček, predseda dozornej rady 1. Rožňavskej a.s., nerozumel, prečo vedenie firmy predčasom samo vyzvalo mesto, aby im práce tohto charakteru posúvalo už v prvom kole a teraz odstúpilo z verejnej súťaže práve kvôli tomu, že na také niečo nemá voľné kapacity.
Pán poslanec Pavlík sa od pána prednostu dozvedel, že hranica na zákazku s nízkou hodnotou je do jedného milióna korún. Nato zareagoval, že nechápe, ako je možné že z piatich ponúk boli tri nad túto sumu. Podľa neho bola úmyselne zvolená zlá metóda a pani hlavnej kontrolórky sa opýtal, čo si o tom myslí.
Pán prokurista 1. Rožňavskej a.s. mu na otázku, aká bola ich cenová ponuka, odpovedal, že ich výpočet sa pohyboval v rozpätí 680 – 700 tisíc korún.
Do diskusie sa zapojil aj pán primátor, ktorý pánovi Pavlíkovi odpovedal, že to, prečo dali jednotlivé firmy takéto ponuky, sa treba opýtať práve tých firiem.
V rozprave vystúpil aj pán prokurista, ktorý vysvetlil, že do súťaže neboli priamo vyzvaní a oznam si – neskoro – prečítali len na vývesnej tabuli . Na vypracovanie kvalitnej ponuky teda mali len 3-4 dni. Po zvážení, že by išlo o vyčlenenie jedného človeka na približne dva a pol roka, sa rozhodli, že zo súťaže odstúpia.
Pán primátor na obranu mestskej firmy poznamenal, že ak by priznali, že môžu uvoľniť človeka na taký dlhý čas, bolo by to zároveň priznanie, že je tam ten človek navyše.
Pán poslanec Baláž sa pána prokuristu opýtal, či mu chce tvrdiť, že pani Szabadosová (jej firma sa stala víťazom verejného obstarávania) bude na tej stavbe dva a pol roka osem hodín denne.
Pani hlavná kontrolórka na otázku pána poslanca Baláža, prečo sa v spise ponuka 1. Rožňavskej a.s. nenachádza, odpovedala, že preto, lebo požiadali o stiahnutie zo súťaže.
O slovo sa prihlásila aj pani poslankyňa Szabadosová, ktorá vysvetlila, že tabuľková cena stavebného dozoru pri tých rozpočtových nákladoch stavby (89 miliónov korún) je v rozpätí 3 760 000 – 4 200 000 korún. Ďalej uviedla, že jej firma pravidelne uskutočňuje stavebný dozor denne 4 až 8 hodín.
Ani pánovi poslancovi Dubovskému sa nepáčilo, že sa v spise nenachádza cenová ponuka mestskej firmy. Poznamenal, že pravidlá verejnej súťaže sú pomerne presné a jasné a majú aj zmysel: zabezpečiť čo najefektívnejšie vynakladanie verejných financií.
Kritizoval tiež to, že v spise chýbajú konkrétne časové údaje, kedy boli jednotlivé ponuky doručené/prijaté, kedy bolo otváranie obálok, kedy bolo doručené oznámenie o stiahnutí ponuky. Tieto nedostatky totiž podľa neho vzbudzujú pochybnosti o tom, že išlo o férovú verejnú súťaž.
Pán Pavlík poznamenal, že skutočné motívy konania aktérov tohto verejného obstarávania treba hľadať niekde inde: pani Szabadosová je totiž poslankyňou MsZ, šéfkou stavebnej komisie a členkou koaličnej strany – SMK.
Svoj komentár uzavrel konštatovaním, že je mu ľúto, že mesto diskriminuje mestskú firmu na úkor straníckych záujmov. Pán prednosta poznamenal, že zvolená metóda bola správna, lebo sa vychádzalo z ceny za stavebný dozor, ktorá bola vyúčtovaná pri realizácii Družby I a II (800 000 korún).
Debatu ukončil pán poslanec Baláž, ktorý striktne nesúhlasil s tým, že vedenie mesta sa snaží poslancov presvedčiť, že je v poriadku, že zo súťaže odstúpila mestská firma, ktorá prišla s najnižšou cenovou ponukou.
Mestské zastupiteľstvo hlasovalo len o tom, či túto správu vezme na vedomie, pretože Mestská rada toto uznesenie neprijala.
Za hlasovali poslanci Kardoš, Focko, Laco, Kavečanky a Bánes a pani poslankyne Szabadosová, Váradiová a Kopecká. Proti boli páni poslanci Kemény, Baláž, Dubovský, Pavlík a Bolaček.
© Inforoznava.sk redakcia@inforoznava.sk

- red -

O autorovi - red -

Redakčný text, kontaktovať nás môžete na e-mailovej adrese redakcia@inforoznava.sk

Zobraziť všetky príspevky od - red - →

× Odporúčané

Prenosy z rokovaní môžu snímať automatické kamery