Správa z MsZ: Prvá časť

erb1.jpgVo štvrtok 24. apríla sa uskutočnilo riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva. My vám z neho prinášame stručnú správu.
Nemocnica sv. Barbory má ešte z roku 2004 záväzok voči mestu vo výške 354 124,- Sk za komunálny a drobný stavebný odpad. Na návrh Mestskej rady bolo odsúhlasené, že mesto Rožňava sa vzdáva sankčného úroku za omeškanie platby vo výške 201 000,- Sk, ak nebude istina vyplatená včas.
Uznesenie bolo schválené všetkými 14-timi prítomnými poslancami (v tom čase boli neprítomní poslanci Kemény, Laco, Baláž, Pavlík a Focko).

Poslanci Mestského zastupiteľstva jednomyseľne vzali na vedomie informáciu o strategickom dokumente „Koncept územného plánu mesta Rožňava“.

Siedmym bodom programu bola informácia o vyhlásení ochranného pásma pamiatkovej zóny Rožňava a nehnuteľných národných kultúrnych pamiatok. Jediným diskutujúcim bol poslanec Ondrej Bolaček, ktorý upozornil na nečitateľnosť mapy, znázorňujúcej jednotlivé ochranné zóny. Poslanci vzali tento dokument jednomyseľne na vedomie (neprítomní boli poslanci Kemény, Baláž, Laco a Focko).

Mestské zastupiteľstvo schválilo návrhy mandátnych zmlúv s firmou na projekty „Rekonštrukcia námestia“ a „Komplexný informačný systém digitálneho mesta“. V prípade úspešnosti projektov bude ich odmena oprávneným nákladom, čo znamená, že bude vyplatená z peňazí získaných na projekt. Podľa slov primátora Laciaka má Mestský úrad s touto firmou dlhodobo veľmi dobré vzťahy. Firma stojí aj za projektom Priemyselnej zóny Rožňava. Hlasovania sa zdržali poslanci Bolaček, Dubovský a Pavlík, za boli poslanci Bánes, Dávid, Džačár, Kardoš, Kavečanky, Kopecká, Kossuth, Pollák, Soldos, Szabadosová, Turek a Váradiová.

Poslanci tiež schválili štúdiu osadenia ďalších piatich obytných nájomných domov a siedmich rodinných domov v lokalite, kde sa v súčastnosti stavajú obytné domy Družba III a IV a to v alternatíve, ktorú odporučila Mestská rada. Táto alternatíva počíta so zbernou komunikáciou vybudovanou na cudzích pozemkoch, čím sa vytvorí väčšia vzdialenosť medzi komunikáciou a domami. Štúdia bola jednomyseľne schválená (neprítomní boli poslanci Kemény, Focko, Laco a Baláž).

Bolo určené poradie opravy chodníkov na území mesta v celkovom objeme 12 miliónov korún:

1. pravostranný chodník na Šafárikovej ulici od obchodného domu Lidl po Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny

2. pravostranný chodník od reštaurácie Poľovník po vstup na parkovisko Mestského úradu,

3. ľavostranný chodník od reštaurácie Alfa smerom na Košickú ulicu až po odbočku na sídlisko P. J. Šafárika,

4. ľavostranný chodník pri Haďom potoku v Nadabulej smerom k Domu smútku,

5. pravostranný chodník na Hviezdoslavovej ulici po križovatku s Jarnou ulicou smerom na sídlisko Vargove pole

6. pravostranný chodník od budovy právnickej kancelárie JUDr. Farkašovského po budovu bývalej práčovne

Poslanec Bolaček navrhol zaradiť do aktuálneho poradia rekonštrukcie chodníkov prístupovú komunikáciu od pohostinstva Pavan na sídlisko Podrákoš. Jeho pozmeňujúci návrh bol prijatý (zdržal sa len poslanec Kossuth).

© Inforoznava.sk redakcia@inforoznava.sk

- red -

O autorovi - red -

Redakčný text, kontaktovať nás môžete na e-mailovej adrese redakcia@inforoznava.sk

Zobraziť všetky príspevky od - red - →

× Odporúčané

Fedor Gál položil kyticu k pamätnej tabuli