Správa z MsZ: Druhá časť

erb1.jpgPrinášame vám dokončenie správy z riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva, ktoré sa konalo 24. apríla.

Mestské zastupiteľstvo hlasmi všetkých prítomných poslancov schválilo návrh časového harmonogramu opravy a údržby detských ihrísk. Primátor v tejto súvislosti pripomenul, že na náklady staviteľa nového obchodného centra na sídlisku Juh bude v bezprostrednej blízkosti vybudované nové detské ihrisko v hodnote 400 000,- Sk. Rovnako firma Tekor, ktorej minoritným akcionárom je aj mesto, sa zaviazala vybudovať dve nové ihriská v hodnote pol milióna korún.

Poslanci neschválili zámenu pozemku poslanca Džačára za pozemok mesta rovnako, ako neschválili predaj toho istého pozemku vo vlastníctve mesta poslancovi Soldosovi.

Mestské zastupiteľstvo odsúhlasilo priamy predaj jedenástich parciel v oblasti „za tehelňou“ bratislavskej spoločnosti Subterra Bratislava spol. s r. o., ktorá vytvorila v auguste minulého roku svoju prevádzku aj v Rožňave. Po ôsmych neúspešných aukciách táto firma ponúkla mestu sumu 15 285 600,- Sk, teda 1200,- Sk za meter štvorcový. Pozemky sú určené na individuálnu bytovú výstavbu, ktorú tam firma plánuje zrealizovať.

Občianske združenie Solidarita požiadalo o prenájom trhoviska, čo odporučila aj Finančná komisia a Mestská rada, ale formou aukcie za vyvolávaciu cenu 240 000,- Sk. Mestské zastupiteľstvo na návrh viceprimátora Kardoša odsúhlasilo prenájom priestorov s tým, že všetko ostatné bude riešené podľa toho, ako bude sa rozhodne o majetku 1. Rožňavskej a.s. Tento návrh schválili jednomyseľne všetci prítomní poslanci (neprítomní boli poslanci Baláž, Džačár, Focko, Kavečanky, Kemény).

14. bodom rokovania bol návrh Koncepcie rozvoja športu Mesta Rožňava na obdobie 2008-2011. Poslanec Laco avizoval vznik Školských stredísk záujmovej činnosti a športových tried v základných školách a upozornil na to, že z 25 subjektov, ktoré sa zaoberajú športom na území mesta, len 9 zaslalo svoje pripomienky a návrhy zostavovateľom koncepcie.

Poslankyňa Kopecká pripomenula, že v Strednej zdravotníckej škole už volejbalové školské stredisko aj s plateným trénerom funguje. Poslanec Bolaček navrhol schváliť medziročne 5-percentné navýšenie rozpočtu v oblasti podpory športu.

Za Koncepciu doplnenú o návrh poslanca Bolačeka hlasovali poslanci Bánes, Bolaček, Dubovský, Džačár, Kavečanky, Kemény, Kopecká, Kossuth, Laco, Pavlík, Pollák, Soldos, Szabadosová, Turek a Váradiová.

Hlavná kontrolórka predložila Správu o kontrole výšky nákladov súvisiacich s vyhotovením projektovej dokumentácie na rekonštrukciu námestia a Šafárikovej ulice. Poslanec Dávid upozornil na to, aby sa už neinvestovalo do projektov, ale do ich realizácie. Primátor Laciak poznamenal, že síce nepochybuje o neúmyselnosti, že to nebolo úmyselné, ale že je faktom, že asi tri štrvrtiny peňazí na projekty bolo vynaložených neúčelne. Poslanci túto správu zobrali na vedomie.

Bodom č. 19 bola analýza variantu II. a V návrhu formy správy majetku Mesta Rožňava. Mestská rada odporučila hlasovať za variant číslo jeden. Poslanec Dávid obhajoval tento variant ako najlacnejší, poslanec Kossuth mu oponoval tým, že nie všetky čísla v správe sú reálne.

Podľa poslanca Bolačeka celá správa je len kozmetickou úpravou a v podstate nič nerieši. Poslancovi Pavlíkovi nebolo jasné, čo vlastne chcú spraviť s 1. Rožňavskou a.s. Len na základe toho sa podľa neho dá potom určiť, ako naložiť s jej majetkom.

Za variant I hlasovali poslanci David, Dubovský, Kardoš, Kemény, Laco, Pollák, Soldos a poslankyne Kopecká a Varadiová, zdržali sa poslanci Kavečanky, Turek, PavlíkSzabadosová, Turek, Pavlík, Kossuth a Bánes a poslankyňa Szabadosová a proti boli poslanci Bolaček a Džačár. Návrh bol teda prijatý.

© Inforoznava.sk redakcia@inforoznava.sk

- red -

O autorovi - red -

Redakčný text, kontaktovať nás môžete na e-mailovej adrese redakcia@inforoznava.sk

Zobraziť všetky príspevky od - red - →

× Odporúčané

Prenosy z rokovaní môžu snímať automatické kamery