Školský úrad v Rožňave – anketa

Na naše otázky odpovedali Mgr. Alžbeta Gyombérová, vedúca odboru školstva, kultúry, mládeže, športu a ZPOZ Mestského úradu v Rožňave a Ing. Ivan Nemčok zo Školského úradu v Rožňave.
1. Ako hodnotíte predchádzajúci školský rok z hľadiska úrovne dosiahnutých výsledkov žiakov základných a stredných škôl v Rožňave i z hľadiska pripravenosti škôl plniť si svoje povinnosti vyplývajúce im zo zákona?
Na základe Vyhlášky MŠ SR č. 9/2006 o štruktúre a obsahu správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení, túto správu predkladajú zriaďovateľovi na schválenie do 31. októbra príslušného roka a zverejnia na internetovej stránke školy najneskôr 31. decembra. Z tohto dôvodu Vám celkové hodnotenie rožňavských základných škôl môžeme poskytnúť až po 31. októbri tohto roka.
Stredné školy nepatria do zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Rožňava, takže ich výchovno-vzdelávacie výsledky nemôžeme hodnotiť (zriaďovateľom je VÚC Košice).
Naše školy sú personálne a priestorovo dostatočne zabezpečené na plnenie úloh vyplývajúcich zo Zákona č. 245/2008 Z. z. (nový Školský zákon). V súčasnej dobe prebieha proces zavádzania nových požiadaviek uvedeného zákona do praxe.
2. Ktoré najčastejšie problémy ste museli minulý školský rok riešiť?
Najčastejšie problémy: dochádzka žiakov zo sociálno – znevýhodneného prostredia, neúčinná alebo málo účinná spolupráca s ich zákonnými zástupcami; nedostatok kvalifikovaných pedagogických zamestnancov na cudzie jazyky, predovšetkým anglický jazyk;nedostatok finančných prostriedkov na špecifické zabezpečenie škôl (asistent učiteľa, školský špeciálny pedagóg a psychológ).
3. Ako sa pozeráte na pripravenosť škôl v Rožňave ponúkať stále kvalitnejšie služby?
Okrem spomenutých problémov majú všetky naše školy zabezpečenú odbornosť vyučovania ostatných predmetov a ponúkajú širokú škálu záujmových útvarov, využívajú nové metódy vyučovania, umožňujú žiakom aj výmenné školské pobyty v zahraničí v rámci projektov Sokrates – Comenius (Taliansko, Fínsko, Poľsko, Maďarsko, Česká republika, Srbsko a Chorvátsko).
Ako už bolo uvedené vyššie, naše školy sú personálne, priestorovo dostatočne zabezpečené a neustále sa zlepšuje aj materiálne vybavenie škôl na plnenie úloh, ktoré sú pred naše školstvo postavené.
4. Čo by ste zvlášť vyzdvihli a na druhej strane, v čom vidíte najväčšie rezervy tunajších škôl?
Viac pozornosti venovať individuálne zaradeným žiakom (integrovaní žiaci) a individuálnemu prístupu k žiakom, k čomu je automaticky potrebné zabezpečiť špecifické podmienky vyučovania (školský psychológ, špeciálny pedagóg atď.). V prítomnosti týchto zamestnancov vyučujúci získa väčší priestor na efektívnejšie vyučovanie, rozvoj osobnosti a talentu žiakov.
V minulosti v tomto smere boli vytvorené špeciálne triedy na ZŠ Ul. zeleného stromu a Ul. Komenského a trieda pre talentovaných žiakov na ZŠ Ul. zakarpatská. V tomto školskom roku od 1. 9. 2008 je zriadené Školské stredisko záujmovej činnosti pri ZŠ Ul. pionierov zamerané na športovo talentovaných žiakov, ktoré poskytne priestor pre kvalitnejšiu mimoškolskú činnosť tak po stránke odbornej ako aj finančnej.

- red -

O autorovi - red -

Redakčný text, kontaktovať nás môžete na e-mailovej adrese redakcia@inforoznava.sk

Zobraziť všetky príspevky od - red - →

× Odporúčané

Prenosy z rokovaní môžu snímať automatické kamery