Skládka odpadu má byť ešte väčšia

Článkom „Chcú postaviť novú skládku odpadu“ z 8. mája sme vás informovali o pláne firmy Fúra, s.r.o. vybudovať II. kazetu na ukladanie odpadu v areáli štítnickej skládky. Podľa informácií zverejnených na Enviroportáli má táto firma v zámere vybudovať aj tzv. III. etapu skládky odpadu.
Tretia etapa úzko súvisí s druhou etapou (vybudovanie II. kazety), pri ktorej povoľovací proces stále prebieha. V druhej etape bola projektovaná kapacita skládky zhruba 47 000 m3 s predpokladanou životnosťou do januára 2012. Realizáciou tretej etapy by sa kapacita skládky zväčšila približne o 200 000 m3 a životnosť by bola desať rokov.
V zámere firmy Fúra, s.r.o. sa uvažuje so zvážaním odpadu z obcí v okruhu 30 km od štítnickej skládky. Z okresu Rožňava by išlo o 40 obcí a z okresu Revúca o 15 obcí. Do úvahy pripadá aj zvážanie odpadu z mesta Rožňava, čím by sa životnosť skládky znížila na osem rokov.
Kým druhá etapa je určená len na ukladanie tuhého komunálneho odpadu, v tretej etape sa ráta aj so zhodnocovaním ostatných nie nebezpečných odpadov. Do budúcna je zámerom vybudovanie haly na separáciu a dotrieďovanie druhotných surovín, kompostovacej plochy a skládky stavebných materiálov.
Predpokladaným začiatkom výstavby tretej etapy bol máj 2011, výstavba by mala byť ukončená v decembri 2011. Začiatok prevádzky skládky je naplánovaný na január 2012 a jej ukončenie na rok 2022.
Povoľovaciemu procesu na tretiu etapu skládky predchádzajú kroky podľa zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie. Do pripomienkovania zámeru sa môže zapojiť aj verejnosť. Príslušný orgán, ktorým je v tomto prípade Obvodný úrad životného prostredia Rožňava, 26. mája odoslal zámer firmy Fúra, s.r.o. aj obci Štítnik. Tá by o zámere mala informovať verejnosť do troch dní od doručenia zámeru.
Verejnosti musí byť zámer sprístupnený počas 21 dní odkedy bola o ňom obcou informovaná. V rovnakej dobe môže verejnosť doručiť obci písomné stanovisko k zámeru.
Pre stiahnutie informácií o zámere na vybudovanie tretej etapy skládky kliknite sem.
Foto: Ortofotomapa okolia skládky, Zdroj: Zámer „Skládka nie nebezpečného odpadu Štítnik – III. etapa“

- red -

O autorovi - red -

Redakčný text, kontaktovať nás môžete na e-mailovej adrese redakcia@inforoznava.sk

Zobraziť všetky príspevky od - red - →

× Odporúčané

Prenosy z rokovaní môžu snímať automatické kamery