Rožňava s. r. o.

Základnou úlohou obce pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia a o potreby jej obyvateľov – také je znenie príslušného paragrafu zákona o obecnom zriadení. Mestá a obce si na niektoré činnosti vytvárajú vlastné organizácie, Rožňava ich má sedem.
Na rozdiel od mestského zastupiteľstva, ktorému predsedá primátor a mestského úradu na čele s prednostkou, sú menej na očiach verejnosti. Niektorí poslanci sa opakovane usilujú presadiť personálny audit aspoň mestského úradu, mestské organizácie sú však samostatnými právnymi subjektami, v ktorých môžu zasahovať len do výberu a schvaľovania vedúcich pracovníkov, resp. výšky príspevku mesta.
Zotrvačnosť alebo výhoda?
Ako prvá v poradí je uvedená v zozname na stránke mesta organizácia Regionálne poradenské a informačné centrum. Založené bolo v máji 2001 s podporou mesta a Cassovia BIC s.r.o. Košice „s cieľom prispievať k rozvoju podnikateľských aktivít v meste Rožňava a v jeho regióne.“ Rada riaditeľov (Správna rada RPIC Rožňava) je tvorená zástupcami jej členov, súčasné zloženie je nasledovné: primátor  Rožňavy Vladislav Laciak (Nez.) – predseda, členovia – Ivan Pezlár a František Kardoš, predchádzajúci primátor mesta. Riaditeľom RPIC Rožňava je od 1. februára 2007 Karol Gogolák, ktorý opakovane kandidoval na poslanca zastupiteľstva za Komunistickú stranu Slovenska.
Počiatočný vklad mesta i Cassovia BIC s.r.o. Košice pri založení RPIC bol 50 tisíc korún. Ročné členské príspevky oboch subjektov boli dohodnuté vo výške 10 tisíc korún. Mesto predalo budovu podnikateľského inkubátora RPIC za symbolickú 1 korunu s vecným bremenom – spätnej kúpy v rovnakej cene. Na rokovaní zastupiteľstva 4. novembra 2011 primátor poznamenal, že sú dve organizácie, s ktorými mesto nemá finančné problémy a to Mestské lesy s.r.o. a RPIC. Ako uviedol primátor na rokovaní zastupiteľstva 4. novembra 2011, kúpa objektu mestom je možná, vlastníkmi sú dvaja – teda majú rovnaké vlastnícke, resp. majetkové práva. Podľa neho v prípade, ak mesto zaplatí svoj podiel, môže mať z objektu zisk – po niekoľko desiatok rokov by sa mu investícia vrátila. Na kúpu objektu však musí dať súhlas druhý partner. Poslanci vtedy dali uznesením preveriť možnosť prevodu lukratívneho objektu na sídlisku Juh do majetku mesta.
Druhou mestskou organizáciou v poradí je na stránke mesta uvedené Turistické informačné centrum. Riaditeľkou organizácie je Karin Cseh, Dozorná komisia je zložená z poslancov Roman Ocelník, Dušan Pavlík a Ľudovít Kossuth. Organizácia poskytuje rôzne servisné služby pre turistov, vrátane predaja vstupeniek na kultúrne podujatia a pôsobí tiež ako zmenáreň. V niektorých mestách sú už tieto organizácie aspoň čiastočne v súkromných rukách a fungujú bez potreby dotácie z rozpočtu mesta. Mesto v tomto roku podľa schváleného rozpočtu prispeje na činnosť TIC sumou 28 tisíc eur.
Tretie v poradí sú uvedené Technické služby mesta (TSM), ktorých riaditeľom je Ivan Demény. V Dozornej rade sedia poslanci František Focko (Smer-SD), Dušan Pollák (Nez.) a Klára Leskovjanská, vedúca finančného odboru mesta. Predmetom činnosti tohto mestského podniku je predovšetkým údržba a čistenie miestnych komunikácií – ciest a chodníkov, vrátane ich opráv, čistenie vodných tokov pod mostami, denné čistenie mesta ručne i mechanizmami, údržba a oprava dopravných značení, údržba verejnej zelene a starostlivosť o kvetinové záhony a živé ploty, výrub stromov, ošetrenie trávnatých plôch – kosenie, zhrabovanie a správa a údržba detských ihrísk na sídliskách a v mestských parkoch. Omrem toho podniku postupne pribudla od 1. Rožňavskej, a.s. aj správa a údržba majetku mesta – športové ihriská, nebytových priestorov, letného kúpaliska, zimného štadióna, turistickej ubytovne, trhoviska i cintorína. Mesto počíta  v tomto roku podľa schváleného rozpočtu pre túto firmu so sumou 574 tisíc eur. S ďalšími príjmami z podnikateľskej činnosti je rozpočtovaná čiastka pre tento rok v TSM vyše 980 tisíc eur, pričom samotné mzdové náklady sú plánované v celkovej výške cez 300 tisíc eur.
Štvrtou mestskou organizáciou v poradí je na stránke mesta uvedená spoločnosť 1. Rožňavská, a. s., ktorá už väčšinu svojej agendy previedla na Technické služby mesta. Prokuristom/riaditeľom spoločnosti, ktorá je fakticky už bez zamestnancov, je Štefan Grígeľ.  Členmi predstavenstva sú poslanec Ondrej Bolaček – predseda, Darina Repaská – prednostka MsÚ a Erika Mihalíková – právnička MsÚ. V dozornej rade akciovky sedia poslanci František Focko (Smer-SD), Pavol Burdiga (Most-Híd) – zást. primátora a Roman Ocelník (Nez.). Z predmetu činnosti tejto mestskej firmy je ešte aktívna prevádzka parkovísk. Činnosti stavebného dozoru a stavbyvedúceho (pozemné stavby), či manažérske služby súvisiace so stavebníctvom boli fakticky nevyužívané. Pre mesto ich vykonávali spravidla poslanci, zamestnaní v mestských firmách, avšak prostredníctvom svojich podnikateľských subjektov. Zdroj príjmov spoločnosti je tvorený z príjmu z prenájmu nebytových priestorov v objekte OKC a príjmov za parkovanie. Celkové náklady spoločnosti v roku 2012 by mali dosiahnuť vyše 247 tisíc eur, pričom mzdové náklady predstavujú čiastku 69 tisíc eur. Ak by sa podarilo firme dosiahnuť plánované výnosy 188 tisíc eur, aj tak skončí hospodárenie so stratou približne 60 tisíc eur.
V poradí piatou mestskou firmou, uvedenou na stránke mesta, sú Mestské lesy Rožňava s. r. o., ktorým šéfuje Bohuš Hudaček. V dozornej rade sedia poslanci Dionýz Kemény (Nez.), Ondrej Bolaček (Nez.) a Peter Džačár (Nez.). Predmetom činnosti tejto mestskej firmy je predovšetkým ťažba dreva. Za posledných 5 rokov poukázala na účet mesta vo forme nájmov a dividend viac ako 326 tisíc eur. Pri plánovaných nákladoch vyše 302 tisíc eur a výnosoch cez 334 tisíc eur by mala aj v tomto roku skončiť so ziskom.
Šiestou mestskou organizáciou v poradí je Mestské televízne štúdio s. r. o. Rožňava (RVTV). Poverenou konateľkou je Alžbeta Palcsóová, redaktorka jej maďarského vysielania. V dozornej rade sedia poslanci Jana Mičudová (Nez.), Dionýz Kemény (Nez.) a Radoslav Kovács (Nez.). Nedávno sa uskutočnilo výberové konanie na post nového konateľa, ktoré podľa návrhu komisie vyhral podnikateľ Gabriel Borzy, predtým člen dozornej rady televízie. Napriek zjavným pochybnostiam o priebehu konkurzu ho siedmi zo 14-tich prítomných poslancov na rokovaní zastupiteľstva schválili. Rozhodnutie je teraz na primátorovi, či ho do pozície napriek tomu vymenuje. Mestská televízia má navrhnutý fakticky vyrovnaný rozpočet, náklady aj prijmy sú plánované vo výške cez 47 tisíc eur, z toho mzdy by mali pohltiť vyše 32 tisíc eur. Podľa aktuálne zverejnených výsledkov dotazníka KPSS obyvatelia mesta preferujú informovanie prostredníctvom letákov a regionálnych internetových médií, mestská televízia skončila až na piatom mieste. Pre občanov sú však dôležité samotné prenosy z rokovania zastupiteľstva. Tie napr. košická radnica vyriešila nedávno prostredníctvom prenosov na stránke mesta za sumu 350 eur za jedno rokovanie, vrátane zhotovenia video záznamu.
Poslednou, siedmou organizáciou, je Mestské divadlo Actores. Vedie ho Tatiana Masníková, v dozornej komisii tejto príspevkovej organzácie mesta sedia poslanci Peter Marko (OKS) a Zoltán Beke (nez.). V predmete činnosti organizácie sú okrem iného uvedené kultúrna činnosť na území mesta, usporadúvanie divadelných predstavení, koncertov, festivalov, výstav výtvarného umenia a organizovanie kultúrno-spoločenských podujatí. Mesto malo v minulosti zriadené Mestské kultúrne centrum, aj dnes má pracovníka pre kultúru a styk s médiami. Schválený rozpočet pre rok 2012 má divadlo vyrovnaný, príjmy aj náklady vo výške 220 tisíc eur, z toho náklady na mzdy vo výške 60 tisíc eur. V dôvodovej správe k rozpočtu sa okrem iného uvádza: „Snažíme sa hlavne o to, aby prítomnosť divadla umožnila občanom život na vysokej kultúrnej úrovni.“ Podľa tam uvedeného programu na tento rok má divadlo v pláne jednu premiéru rozprávky v septembri a tiež street performance – humorno-hudobno-scénické predstavenie pre všetky vekové skupiny. V Estrádnej sále plánujú v júni druhý ročník Gemerjazzfestu, v lete chystajú už tretí ročník badmintonového turnaja. V minulosti divadlo organizovalo divadelný festival Tempus Art. Tretí ročník podujatia sa konal v r. 2007, štvrtý by chceli zorganizovať budúci rok. Náklady naň vyčíslili na sumu 166 tisíc eur, z toho honoráre by mali dosiahnuť cez 83 tisíc eur a ďalších 8 tisíc eur je navrhnutých pre technický personál. Časť nákladov požadujú vykryť aj z rozpočtu mesta. Podľa nich festival je prínosom k rozvoju gemerského regiónu v oblasti kultúry a umenia, zapojí stredoškolskú a vysokoškolskú mládež a dobrovoľníkov do projektu, prispeje tiež k rozvoju cestovného ruchu v prostredí kultúrnych hodnôt, ktoré sú súčasťou Európskeho dedičstva, posilní miestnu ekonomiku a zvýši záujem o miestnu kultúru a históriu. Počet divadiel, zriadených a prevádzkovaných mestom, resp. obcou je na Slovensku minimálny.
Služby si môže mesto objednávať 
Náklady na prevádzku mestských organizácií nie sú zanedbateľné, skôr naopak. Činnosti, ktoré pre mesto zabezpečujú, si môže mesto objednávať v privátnom sektore, napríklad úplnou alebo čiastočnou privatizáciou týchto organizácií alebo ich zrušením a zabezpečením služieb dodávateľsky. Predišlo by sa tak aj pochybnostiam o ich efektivite a rodinkárskom, či kamarátskom obsadzovaní pracovných pozícií. Už roky je z externého prostredia zmluvne zabezpečovaný napr. zber komunálneho odpadu. Mestské zastupiteľstvo nedávno schválilo pre tzv. bežné výdavky samosprávy ďalší, tentokrát 400-tisícový úver.
Odkaz: Schválený rozpočet mesta
 Foto: Archív infoRoznava.sk

- red -

O autorovi - red -

Redakčný text, kontaktovať nás môžete na e-mailovej adrese redakcia@inforoznava.sk

Zobraziť všetky príspevky od - red - →

× Odporúčané

Prenosy z rokovaní môžu snímať automatické kamery