Rozhodnú aj o počte poslancov

Štvrtkové (26. 6.) zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Rožňave má v navrhnutom programe celkom 34 bodov, vrátane obligátnej diskusie občanov medzi 17 a 18 hodinou.
Ako sme už informovali, skupina ôsmich poslancov, zväčša náhradníkov, navrhuje zrušiť v septembri 2012 prijaté uznesenie, podľa ktorého by Rožňavčania volili namiesto súčasných 17 len 13 poslancov.
Vtedajšie uznesenie, za ktoré hlasoval aj súčasný primátor Pavol Burdiga (Most), podporili občania petíciou s vyše 1500 podpismi. Prijatiu uznesenia predchádzala niekoľkomesačná diskusia v zastupiteľstve i vo verejnosti.
Poslanci, ktorí teraz návrh predložili, ho zdôvodňujú údajnou koncentráciou moci, ktorá by podľa nich nastala, ak by poslancov bolo iba 13.
Oponenti naopak argumentujú tým, že práve nižší počet poslancov, volených iba v dvoch volebných obvodoch (menej zákon pre 18 a pol tisícovú Rožňavu nepripúšťa) by malo reprezentatívnejší mandát.
Do mestského parlamentu by tak potreboval každý z nich odhadom 500 i viac hlasov. Nezanedbateľné je tiež to, že napr. 5-členná opozícia v 13 člennom pléne vyznie silnejšie, než v 17-člennom zbore.
Poslanci o návrhu poslancov
„Dôvodovej správe ich návrhu chýba akákoľvek elementárna logika, vec sa má presne naopak: čím viac voličov poslanec zastupuje, tým má väčšiu legitimitu jeho mandát,” reagoval na návrh kolegov, podaný tesne pred jesennými voľbami, poslanec Matúš Bischof (OKS).
S predloženým návrhom zásadne nesúhlasí ani zástupca primátora Peter Marko (nom. OKS). “Je dojemné, ako sa poslanci patriaci k väčšine, ktorá v tomto volebnom období rozhodovala v zastupiteľstve, odrazu obávajú koncentrácie moci,“ poukázal poslanec Ivan Kuhn (OKS).
Iniciatíva osmičky poslancov prekvapila podľa vlastných slov aj Karola Kováča (nez.). „Neviem si predstaviť, aké argumenty viedli skupinu poslancov predložiť takýto návrh. Zníženie počtu poslancov zo 17 na 13 , podľa môjho názoru, je jedno z rozumných rozhodnutí tohto parlamentu.”  
Podľa poslanca Radoslava Kovácsa (nez.) bieda rožňavského samospravovania prerazila ďalšiu úroveň pri svojom páde na úplné dno. Ako ďalej napísal na svojom blogu v reakcii na predložený návrh, za možný dôvod predkladateľov označuje strach z toho, že sa v novembri neocitnú medzi šťastnou trinástkou. “Viac ako zníženie počtu ich, zdá sa, desí prekreslenie hraníc volebných obvodov.”  
Bugár dúfa v rozhodnutie v prospech občanov 
“Je to zatiaľ ešte len návrh a o tom, či to ja podpíšem, je ešte skoro hovoriť,” bránil sa primátor Rožňavy pred niekoľkými dňami. Bélu Bugára, predsedu strany Most-Híd, v ktorej je Burdiga členom predsedníctva, sme sa spýtali, či považuje takýto postup tesne pred voľbami za politicky korektný a správny.
„Som presvedčený, že pán primátor Burdiga sa rozhodne tak, aby to bolo v súlade so záujmami občanov mesta Rožňava,“ uviedol pre infoRoznava.sk Bugár. Pripomenul, že právom poslancov je predkladať návrhy na zasadnutie zastupiteľstva. 
„Verím tomu, že všetci tak činia s uvedomením si svojej zodpovednosti za tieto návrhy. Je na politickej rozvážnosti každého jedného zastupiteľského zboru, aké uznesenia prijme, alebo neprijme. Aj s vedomím, že za pol roka im občania – voliči vystavia vysvedčenia za ich činnosť vo voľbách do miestneho zastupiteľstva.“
Politológ Rončák v tom problém nevidí 
„Zákon stanovuje presnú lehotu, kedy to treba urobiť. Všade sa to musí teraz schvaľovať. Nie je preto prekvapujúce, že sa o tom diskutuje,“ uviedol pre infoRoznava.sk politológ Ivan Rončák z Transparency International Slovensko, poslanec zastupiteľstva v Ružomberku a aktuálne už aj člen Procházkovej Siete.
Podľa neho neexistuje exaktná odpoveď na to, koľko by malo byť poslancov. „Zákon určil len hranice a je na posúdení poslancov, ako sa budú v tomto pásme pohybovať.“
Do úvahy pri stanovovaní počtu poslancov by mali podľa neho zobrať dve funkcie: efektívnosť a reprezentatívnosť. „Ak sa dokáže zabezpečiť reprezentatívnosť (geografická aj záujmová) pri menšom počte poslancov, nie je dôvod stanovovať vyšší počet.“ 
„Aká je situácia v Rožňave, neviem. To musia posúdiť len poslanci, nikto iný na to nemá zákonný mandát,“ dodal.
Foto: Archív infoRoznava.sk
Súvisiace články:
Burdiga tvrdí, že nevie, či uznesenie podpíše
Obávajú sa vraj “koncentrácie moci”
Program:

1.
Otvorenie
2.
Plnenie uznesení MZ
1. Správa o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva v Rožňave
2. Návrh na zrušenie uznesenia Mestského zastupiteľstva v Rožňave č. 13/2013
 3.
4. Návrh na 1. zmenu rozpočtu – projekty zamestnanosti 2014
5. Návrh na 1. zmenu rozpočtu  rozpočtovej organizácie Centrum voľného času na rok 2014
6. Návrh na 1. zmenu rozpočtu rozpočtovej organizácie Základná umelecká škola na rok 2014
7. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Rožňava o udržiavaní čistoty a poriadku a o správe a údržbe verejnej zelene – návrh na zmeny a doplnenie 
8. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Rožňava o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach – návrh
9.
10. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Rožňava o trhovom poriadku počas príležitostných trhov – návrh na zmeny a doplnenie 
11. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Rožňava o zrušení Materskej školy, Ul. kozmonautov 1793/14 Rožňava a Výdajnej školskej jedálne , Ul. kozmonautov 1793/14 
12. Poslanecký návrh p. Romana Ocelníka na zmenu Poriadku odmeňovania predstaviteľov volených orgánov mesta Rožňava  
13. Územný plán mesta Rožňava – zmeny a doplnky č. 4 – návrh na schválenie  
14. Čestné občianstvo mesta Rožňava – schválenie
15. Cena mesta – schválenie 
16. Návrhy na ocenenie: Cena Košického samosprávneho kraja a Cena predsedu Košického samosprávneho kraja  
17. Návrh na zrušenie uznesenia MZ č. 241/2012 zo dňa 27.09.2012 predložený skupinou poslancov MZ 
18. Voľby do orgánov samosprávy obcí v roku 2014 – určenie volebných obvodov a počtu poslancov v nich pre volebné obdobie 2014 – 2018
19. Určenie rozsahu výkonu funkcie primátora mesta na celé funkčné obdobie rokov 2014 – 2018 
20. Bytový dom Nadabula II – poslanecký návrh p. Ľudovíta Kossutha 
21. 1. Rekonštrukcia (vo vlastnej réžii) cesty vedúcej ku Sanatóriu v úseku od cestného mosta – poslanecký návrh p. Romana Ocelníka
2. Rekonštrukcia (vo vlastnej réžii) cesty v k.ú. Rožňava – Nadabula – poslanecký návrh p. Romana Ocelníka 
22. Oživenie funkčnosti fontány v jazierku Póschovej záhrady a ošetrenie bronzovej sošky sediacej dievčiny od ak. sochára Á. Račka z roku 1968 – poslanecký návrh Ing. Petra Marka
23. Návrh na zmenu uznesenia MZ č. 181/2013
24. Majetkoprávne záležitosti mesta
1. Bane Spišská Nová Ves, š.p. v likvidácii – kúpa pozemkov do majetku mesta
2. Štefan Gono – priamy predaj pozemku mesta
3. Aladár Kónya a manželka Margita – priamy predaj pozemkov mesta
4.a Ing. Juraj Balázs a manželka Diana – zmena uznesenia MZ č. 221/2013
4.b Kristián Feješ – zmena uznesenia MZ č. 225/2013
5. Pozemok pod bytovým domom na Kyjevskej ul. č. 1882/20, 22 – žiadosť vlastníkov bytov o odkúpenie spoluvlastníckych podielov k pozemku
6. KESKO MOBIL s.r.o. Rožňava – zverejnenie zámeru zámeny pozemkov v k.ú. Rožňava
7. Návrh na zrušenie uznesenia MZ č. 32/2014
8. Obchodná verejná súťaž na predaj budovy CVČ na Šafárikovej ul. 100 v Rožňave s pozemkami
9. Prevod vlastníctva bytu č. 10 na Mierovej ul. č 10 v Rožňave
10. eurobus a.s. Košice – priamy prenájom areálu Autobusovej stanice Rožňava
11. Marián Fifik – zámer priameho prenájmu pozemku
12. Detské jasle DROBČEK, Bc. Ivana Nosková – priamy prenájom nehnuteľností mesta
13. Administratívno-prevádzková budova na Ul. akademika Hronca č. 9B – vyňatie zo správy Technických služieb mesta Rožňava a odovzdanie do správy pre Základnú umeleckú školu 
14. Monika Máriássy – OÁZA – ponuka na kúpu 200 ks stohovateľných stoličiek
15. Trvalé upustenie od vymáhania pohľadávok – návrh
16. Návrh na odpustenie platenia nájomného za dočasné užívanie miestností slúžiacich ako kancelárie CVČ za obdobie od 1.4.2013 – 31.12.2013
17. Návrh na výpožičku miestností v budove na Ul. Akademika Hronca 9B, slúžiacich ako sklad pre CVČ
18. Návrh na výpožičku miestností slúžiacich na výchovno-vzdelávací proces pre účely ZUŠ v Rožňave na Ul. Akademika Hronca
19. Výpožička nebytových priestorov pre príspevkovú organizáciu Mestské divadlo ACTORES Rožňava
25. Návrh na odmenu Ing. Petrovi Markovi, zástupcovi primátora mesta za obdobie 03.03.2014 – 18.06.2014
26. Zmena zriaďovacej listiny, zmena štatútu a zrušenie podnikateľskej činnosti príspevkovej organizácie Turistické informačné centrum Rožňava
27. Zrušenie podnikateľskej činnosti príspevkovej organizácie Technické služby mesta Rožňava
28. Mestské lesy Rožňava s.r.o.
1. Výsledky hospodárenia za rok 2013
2. Návrh prerozdelenia zisku za rok 2013
3. Návrh plánu hospodárenia na rok 2014
29. Mestské televízne štúdio s.r.o. Rožňava
1. Vyhodnotenie hospodárenia za rok 2013
2. Plán hospodárenia na rok 2014
30. Správy hlavnej kontrolórky
1. Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Rožňava za 1. polrok 2014
2. Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Rožňava na 2. polrok 2014
3. Doplnenie správy o výsledku prešetrenia zmluvy 315/2012 o podmienkach užívania multifunkčnej telocvične
4. Preverenie oprávnenosti preplatenia faktúr pre firmu Horex s.r.o. na základe podnetu poslanca MZ
31. Podnety pre hlavnú kontrolórku
32. Otázky poslancov
33. Diskusia
34. Záver

Bod  : Diskusia občanov Bude zaradený do programu rokovania MZ medzi 17.00 hod. – 18.00 hod

- red -

O autorovi - red -

Redakčný text, kontaktovať nás môžete na e-mailovej adrese redakcia@inforoznava.sk

Zobraziť všetky príspevky od - red - →

× Odporúčané

Prenosy z rokovaní môžu snímať automatické kamery