Rómovia – Kde je problém?

V plnom znení vám ponúkame dva texty organizácie Orbis Institute, ktorá sa zaoberá uvádzaním tej časti rómskej komunity, ktorá to potrebuje, na pracovný trh. Dúfame, že krátke predstavenie ich projektov i rozhovor s manažérkou Orbis Institute Katarínou Zaťkovou pomôže naštartovať zmysluplnú diskusiu a následne aj praktické kroky, ktoré budú viesť k zlepšeniu situácie v našom regióne.
RÓMOM POMÁHAJÚ PRACOVNÉ NOVINY, INTERNET A POČÍTAČOVÉ KURZY
Ani vytvorenie desaťtisícok nových pracovných miest v posledných rokoch nemalo zásadnejší vplyv na zamestnanosť dlhodobo nezamestnaných Rómov. Naopak, obrovský počet mladých Rómov nemá žiadnu pracovnú skúsenosť. Najvyššia koncentrácia dlhodobo nezamestnaných je pritom v krajoch, v ktorých sa tradične nedarí lákať zahraničných investorov, čiže v Banskobystrickom a Prešovskom kraji. Mamutí podiel na dlhodobo nezamestnaných majú pritom práve Rómovia.
Holé konštatovania však nevyriešia situáciu, ktorá začína byť kritická. Slovensko má najvyššiu nezamestnanosť v rámci celej Európskej únie, napriek tomu sa domáci aj zahraniční podnikatelia sťažujú na nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily. Podľa ich slov je situácia v niektorých regiónoch ohľadom pracovnej sily doslova kritická. Najviac chýbajú strojári a stavebníci, čiže remeselné činnosti. Pritom Rómovia majú najväčší záujem podľa prieskumu organizácie Orbis Institute práve o tieto zamestnania, čiže o murára, stolára, maliara, či o pozície šičky, kuchárky a upratovačky. Tak potom kde je problém?
Čiastočnú odpoveď dáva manažérka projektu Vydávanie pracovných novín pre Rómov Katarína Zaťková z organizácie Orbis Institute, ktorá sa snaží vylepšiť pozíciu Rómov na pracovnom trhu už niekoľko rokov. „Rómovia nemajú efektívne nástroje na to, aby si sami hľadali prácu. Činnosť úradov práce hodnotia negatívne, dokonca takmer polovica ich považuje za neúčinné. Stále sa spoliehajú, že práca príde za nimi sama. Navyše, dlhé roky sa neúspešne snažili nájsť si zamestnanie, v súčasnosti sú už demotivovaní a sklamaní“, vysvetľuje p. Zaťková. Ako dodáva, vládnym akčným programom a stratégiám chýbajú  výsledky. Zamerať sa totiž treba na konkrétne skupiny Rómov a treba im ponúkať konkrétne projekty.
Takým bolo zo strany Orbis Institute napríklad vydávanie pracovných novín Buťakero Nevipen, ktoré už druhý rok úspešne distribuujú po celom Slovensku. Tam môžu Rómovia nájsť informácie o rôznych ponukách, inzeráty a pracovné oznamy, rady pri uchádzaní sa o zamestnanie, ale aj informácie o rómskej kultúre, histórii a jazyku. Distribuujú ich mestské a obecné úrady, nadácie, občianske združenia aj knižnice.
Podľa manažérky projektu sa týždenník pre rozvoj zamestnanosti stretol s pozitívnym ohlasom aj medzi nezamestnanými Nerómami. No zároveň konštatuje: „Rómovia čítajú často veľmi pomaly a s ťažkosťami, preto bolo nevyhnutné im poskytnýť zaujímavejšie a interaktívne možnosti hľadania práce. Tak sme vymysleli počítačový kurz.“ Obrovské množstvo pracovných ponúk možno nájsť jedine na internete, a preto organizácia popri bezplatných rekvalifikačných kurzoch a projekte inovatívneho vzdelávania a podpory zamestnanosti žien pripravila aj počítačový kurz.
Do kurzu sa zapojilo niekoľko stoviek Rómov. Tí sa podľa slov p. Zaťkovej chceli naučiť najmä vyhľadávať ponuky na internete, vedieť napísať listy na rôzne úrady a posielať e-maily. „Neskôr sme najmä pre absolventov počítačového kurzu pripravili jedinečný projekt Rómskeho informačného centra, kde si môžu návštevníci vyhľadávať na internete potrebné informácie a využívať plne vybavený počítač. Centrum má dokonca vlastnú webovú stránku,“ dopĺňa koordinátor realizácie centra Maroš Markovič. Väčšina projektov organizácie je podporená z Európskeho sociálneho fondu v rámci Iniciatívy spoločenstva Equal. Všetky projekty majú za cieľ nielen podnietiť záujem o zamestnanie, ale aj pomôcť vyhľadávaniu vhodných ponúk. Najväčší záujem je podľa Markoviča u mladých Rómov do 25 rokov, ale práci na počítači sa nebránia ani staršie ročníky.
Aj keď počítačové kurzy ohodnotili absolventi za užitočné a boli s nimi spokojní, podľa organizácie sa ich úspešnosť ešte len ukáže. Problematika zamestnanosti Rómov má totiž väčší rozmer. Napríklad je veľmi nízka mobilita pracovnej sily. Rómovia málokedy cestujú za prácou, a ak už cestujú, tak do zahraničia a nie v rámci Slovenska. Na internete si však budú vedieť vyhľadať okrem práce aj ubytovanie, dopravné spojenia a podobne. Využitie poznatkov práce na počítači je veľmi široké, na to už musia prísť Rómovia sami.
Zamestnanie môže Rómom pomôcť nielen v ekonomickej oblasti. Nezamestnaní sú totiž znevýhodnení aj v kultúrnej oblasti, sú vytláčaní na perifériu miest a obcí, ich zdravotný stav je často veľmi zlý. Pritom zdravie a dobrá životospráva Rómov zaujíma. „V pracovných novinách Rómovia najviac oceňujú právne rady pri hľadaní zamestnania, pracovné ponuky, potom informácie o histórii Rómov a rady správnej životosprávy“, vymenúva Zaťková z Orbis Institute.
Ani v kultúrnej oblasti Orbis Institute nezaostal. V spolupráci s fotografom Romanom Bercom Balogom pracoval aj na fotografickej výstave dokumentujúcej projekt s názvom EAST či NEÍSŤ. Takýmto spôsobom chceli fotograficky zachytiť aktivity vlastných projektov, prácu v teréne, zachytiť príbehy účastníkov počas ich vzdelávania, ako aj úspešnosť po absolvovaní kurzov. Umeleckým vyjadrením sa im podarilo priblížiť Rómov z oblastí najviac postihnutých nezamestnanosťou a prostredie, v ktorom absolvovali kurzy. Atmosféra z fotografií dýcha náročnosťou každodenného života a závažných rozhodnutí.
Podľa Kataríny Zaťkovej má problematika nezamestnanosti Rómov niekoľko rozmerov a nedá sa riešiť jedným projektom či opatrením. Preto budú v rôznych projektoch v rôznych oblastiach pokračovať aj ďalej.
ĽUDIA SI HĽADAJÚ PRÁCU HLAVNE CEZ INTERNET, RÓMOM SA TÁTO MOŽNOSŤ LEN OTVÁRA
Vytrhnúť Rómov z letargie, dať im nielen nádej, ale aj efektívne nástroje na hľadanie práce. O to sa snaží nielen vláda, či ministerstvo práce, ale aj mnoho mimovládnych neziskových organizácií. Len málo z nich sa však môže pochváliť množstvom účinných projektov, ktoré mali zmysel a Rómom naozaj pomohli v zlepšení podmienok na získanie vytúženého zamestnania, tak ako organizácia Orbis Institute. V nej projektov manažéri nezostali len pri jednej myšlienke a z motivácie vylepšiť pozície Rómov na pracovnom trhu pripravili projektov hneď niekoľko. O ich zmysle, účinnosti, ale aj o problémoch, s ktorými sa počas realizácie stretli, sme sa porozprávali s manažérkou projektu Vydávanie pracovných novín pre Rómov Katarínou Zaťkovou.
Problémom nezamestnanosti Rómov je najmä dlhodobá nezamestnanosť. Myslíte si, že projekty na podporu motivácie majú zmysel? Nie sú Rómovia až príliš sklamaní z dlhodobých neúspechov pri hľadaní práce?
Určite najvážnejšou prekážkou, ktorú musí prekonať každý, kto chce rómske etnikum motivovať k hľadaniu si zamestnania, je letargia. Rómom totiž doteraz žiadne vládne či ministerské nástroje, stratégie a priority nepriniesli výraznejšie zmeny. Dokonca podľa prieskumu agentúry Krajinka až 43 % Rómov považuje úrady práce za neužitočné s tým, že im vôbec nepomáhajú pri hľadaní práce. A to nielen v tých regiónoch, kde majú veľký problém nájsť si prácu aj Nerómovia. Práve preto je nevyhnutné pripraviť pre Rómov iné nástroje, ktoré by zvyšovali ich kvalifikáciu a tým posilnili pozíciu na pracovnom trhu. Rómom treba ponúkať inzerťáty a oznamy o voľných pracovných miestach aj inými kanálmi. Takýmto sú napríklad pracovné noviny Buťakero Nevipen.
S akým ohlasom sa pracovné noviny stretli u Rómov?
Ak skonštatujem, že s pozitívnym, bude to síce pravda, ale nič tým nepoviem o zmysle novín. Týždenník pre rozvoj zamestnanosti Rómov sme vydávali nielen preto, aby sme tak mohli potenciálnych uchádzačov informovať o našich ďalších projektoch. Takými boli napríklad bezplatné počítačové kurzy, rekvalifikačné kurzy, či projekt inovatívneho vzdelávania žien. Rómovia v novinách našli množstvo inzerátov, oznamov a iných ponúk práce, ale aj informácie o ich histórii a kultúre, informácie o EÚ, či poradňu správnej životosprávy. Vydávali sme ich od roku 2006, boli dostupné na mestských a obecných úradoch, úradoch práce, distribuovali ich aj občianske združenia, nadácie, knižnice. Na vydávanie novín nám pozitívne reagovali aj nezamestnaní Nerómovia.
Koncentrácia dlhodobo nezamestnaných je podľa štatistík najvyššia v Banskej Bystrici, Košiciach a Prešove. Kde ste vydávali noviny a realizovali ostatné kurzy?
Noviny sa distribuovali po celom Slovensku, kurzy boli v okresoch Trebišov a Rožňava. Záujem o počítačové kurzy nás prekvapil, aspoň raz na ne prišlo viac ako 400 ľudí, pričom 85 % učiva si vypočulo až 330 z nich. Rómov v novinách najviac zaujala poradňa, ako sa úspešne uchádzať o prácu, história rómskeho etnika, pracovné ponuky a správy o živote Rómov. V novinách by privítali napríklad prekladový slovník z rómskeho, maďarského a slovenského jazyka, ale najviac právne rady k zamestnaniu. A to je všetko, čo môžu nájsť na internete, preto sme ich chceli motivovať k využívaniu globálnej informačnej siete.
Aká bola podľa vás motivácia Rómov chodiť na PC kurzy?
Najviac účastníkov očakávalo, že sa naučia používať internet. Potom, že sa naučia niečo napísať, napríklad listy a žiadosti na rôzne úrady, či recept pre susedku. Niektorí chceli vedieť pracovať na počítači ako predavačka v obchode. A boli aj takí, čo sa chceli hrať hry.
Prečo najviac chcelo vedieť práve pracovať na internete?
Je všeobecne známe, že najviac ľudí si dnes hľadá prácu na internete. To zahŕňa vedieť si napísať životopis, vedieť ho poslať z vlastnej mailovej schránky a, samozrejme, vedieť vyhľadávať pracovné ponuky na internete. To znamená množstvo úkonov. Rómovia veľmi dobre vedia, že najviac pracovných ponúk aj na remeselné činnosti je na internete. Tento pracovný nástroj je v súčasnosti najviac využívaný, ale Rómovia si len pomaly k nemu otvárajú dvere.
Ale prístup Rómov k internetu je horšie než obmedzený, v osade asi veľa rodín internet nemá. Ako potom môžu Rómovia tieto poznatky využiť?
Práve preto bolo zriadenie Rómskeho informačného centra prirodzeným pokračovaním našich projektov. V centre môžu uchádzači pracovať na internete, v prípade problémov im pomôže asistent. Záujem o centrum bol už v testovacej prevádzke taký veľký, že sme museli predĺžiť otváracie hodiny. Najviac návštevníkov bol práve spomedzi účastníkov kurzu.
Ako Rómovia vnímajú možnosť hľadania práce cez internet? Považujú ho za účinný?
To áno, ale konkrétne výsledky sa nedostavia z večera do rána. Ale jednoznačne treba Rómom ponúknuť iné alternatívy hľadania práce, nedá sa spoliehať na to, že problém obrovskej nezamestnanosti a prehlbujúcich sa sociálnych rozdielov vyriešia nástroje používané v minulosti. Situácia sa vonkoncom nezlepšuje, za posledných 5 rokov napríklad Rómovia hodnotia zlepšenie svojej situácie za nulové. Slovensko sa zvykne označovať ako ekonomický tiger, v posledných rokoch prešlo obrovskými ekonomickými zmenami, hospodársky rast sa úspešne naštartoval, máme dynamický rast voľných pracovných miest. Dokonca niektoré regióny hovoria o nedostatku pracovnej sily. Napriek tomu v živote Rómov nevidieť žiadnu zmenu, preto ešte viac upadajú do beznádeje. Väčšina mladých Rómov nemá žiadne pracovné skúsenosti. To je tragické, najmä keď vidíme, že najväčší záujem o počítačové kurzy bol práve medzi Rómami do 25 rokov. To svedčí o ich záujme. A práve to by sme mali využiť, podchytiť ich záujem a vložiť do ruky nástroj, aby zlepšili svoj život.

- red -

O autorovi - red -

Redakčný text, kontaktovať nás môžete na e-mailovej adrese redakcia@inforoznava.sk

Zobraziť všetky príspevky od - red - →

× Odporúčané

Prenosy z rokovaní môžu snímať automatické kamery