Rokovanie mestského parlamentu v Rožňave

Vo štvrtok 30. mája 2019 od 9 hodiny rokovalo Mestské zastupiteľstvo v Rožňave.

Vysielanie RVTV ste mohli sledovať aj prostredníctvom YouTube, k dispozícii je záznam.

Návrh programu:

1.   Otvorenie
2.   Plnenie uznesení Mestského zastupiteľstva v Rožňave 
3.   Záverečný účet mesta Rožňava vrátane škôl a školských zariadení a príspevkových organizácií k 31.12.2018
4.   VZN mesta Rožňava o zabezpečení stravovania v zariadení školského stravovania v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Rožňava do Obecnej školskej rady v Rožňave – návrh na zmeny a doplnenie
5.   Majetkoprávne záležitosti
  1. Bc. A. Bartók, Jarná č. 33, Rožňava – priamy predaj pozemku mesta
  2: DS2 s.r.o. – zverejnenie zámeru priameho predaja pozemku
  3: Olívia Rézmúvesová – priamy prenájom pozemku mesta
  4. Zverejnenie zámeru prenájmu nehnuteľného majetku mesta – nebytových priestorov Základnej školy akad. Jura Hronca, Zakarpatská 12 v Rožňave – školský bufet a predajňa školských pomôcok
  5. Obchodná verejná súťaž na nájom poľnohospodárskych pozemkov v k.ú. Rožňava
  6. Zoznam prebytočného majetku
  7. Základná škola ulica Pionierov 1 – protokolárne odovzdanie majetku mesta
6.   Návrh na vymenovanie zástupcov mesta Rožňava do Rady riaditeľov Regionálneho poradenského a informačného centra Rožňava
7.   Odvolanie PaedDr. Janky Mičudovej a delegovanie nového zástupcu mesta Rožňava do Obecnej školskej rady v Rožňave
8.   Prezentácia činnosti Komunitného centra v Rožňave  – informatívna správa
9.   Materiály hlavnej kontrolórky
  1. Kontrola dodržiavania a uplatňovania zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v z. n. p. u kontrolovaného subjektu Spojená škola J. A. Komenského 5 Rožňava (PDF, 187 kB)
10.   Podnety pre hlavnú kontrolórku
11.   Otázky poslancov
12.   Interpelácie poslancov
13.   Záver

Bod:  Diskusia občanovsa zaraďuje do programu rokovania mestského zastupiteľstva medzi 13.00 hod. – 13.30 hod

Zdroj: Roznava.sk Reprofoto: iR

- red -

O autorovi - red -

Redakčný text, kontaktovať nás môžete na e-mailovej adrese redakcia@inforoznava.sk

Zobraziť všetky príspevky od - red - →

× Odporúčané

Prenosy z rokovaní môžu snímať automatické kamery