Rekordná účasť občanov

Aj takto by sa dalo charakterizovať v poradí 9. zasadanie mestského zastupiteľstva v Dobšinej. V jeho úvode prítomných poslancov prekvapil prílev občanov, ktorý sa blížil k tridsiatke.
Po niekoľkých rokoch sa účasť občanov na zastupiteľstve zapísala do historicky najvyšších čísiel. Prítomní ale vôbec nepočítali s takouto účasťou a občania sa často sťažovali na zlé ozvučenie, ktoré sa v súčasnosti vôbec nepoužíva.
Prvými bodmi zasadania boli kontrola plnenia uznesení a správa o následnej finančnej kontrole v Podniku služieb, v sekcii správy bytov. Hlavná kontrolórka mesta Eva Mihóková informovala zastupiteľstvo o zistených nedostatkoch v priebehu kontroly, ktoré boli následne odstránené a boli prijaté opatrenia.
Nasledovali body o kontrole rozpočtového hospodárenia mesta a monitorovacej správe programového rozpočtu k 30. 06. 2011, kde sa konštatovalo, že správy síce sú vypracované, ale v niektorých prípadoch nemajú dostatočný komentár a preto zastupiteľstvo odporúča subjektom zahrnúť do správ slovné zhodnotenia merateľných ukazovateľov. Týka sa to predovšetkým  oblasti športu.
Následne sa poslanci zaoberali prvou úpravou rozpočtu mesta na rok 2011. Z dôvodovej správy, ktorú predniesla vedúca finančného odboru Janka Šrenkelová vyplynulo, že z dôvodu schválenia projektu kamerového systému mestskej polície, zakúpenie kníh pre mestskú knižnicu a terénnu sociálnu prácu bol upravený rozpočet na základe toho vývoja. Mesto v oblasti príjmov hospodári so sumou 5 272 000 eur a jeho výdavková časť je rovnaká čím sa dosiahol vyrovnaný rozpočet.
V bode o majetku mesta sa do rozpravy prihlásil poslanec Gorej, ktorý povedal“ Minulý týždeň sme tu sedeli a riešili sme zberný dvor separovaného odpadu. Pýtal som sa či máme peniaze na to, aby sme tých 5% zaplatili alebo to bude úver. Pán primátor povedal si mi že máme na to. Tu som sa ale dozvedel z tejto správy, že aby sme tú sumu vykryli tak zvyšujeme nájom mestským lesom o sumu 44 000 eur čo je logické, že to sú tie peniaze ktoré potrebujeme.“ Dokončil poslanej Gorej. Na jeho slová reagoval primátor mesta Karol Horník „ mestské lesy fungujú veľmi dobre, tak prečo by sme nemali vykryť tých 5% z týchto prostriedkov“ povedal Horník.
Horúcou témou zastupiteľstva bolo oplotenie bytovky na sídlisku Rozkvet, kde obyvatelia podali žiadosť prenájom pozemkov na jej oplotenie z dôvodu narúšania súkromia a čistoty zo strany neprispôsobivých občanov. Zastupiteľstvo sa napokon priklonilo ku komplexnému riešeniu situácie vypracovaním návrhu prenájmu pozemkov patriacim k bytovým domom. Ostré reakcie poslancov si môžete pozrieť vo videu pod článkom.
Ďalším sporným bodom bolo opätovné schválenie odpredaju chatovej osady Alweg, ktorú poslanci mestského zastupiteľstva odmietli predať pred pár mesiacmi s odôvodnením nízkej predajnej ceny.  Na terajšom deviatom zasadaní po zvážení ale poslanci schválili opätovné vyhlásenie verejnej obchodnej súťaže na odpredaj chatovej osady Alweg, pričom najnižšia vyvolávacia cena činí 55 000 eur. S ich rozhodnutím sa ale nestotožnil občan, ktorý otvorene o tomto kroku povedal svoj názor a  vypočuť si ho môžete vo videu pod článkom.
Pre občanov očakávaným sa stalo aj schvaľovanie ceny stočného na rok 2012. Pripomeňme, že v roku 2011 bola cena stočného určená na 0,65 eur na meter kubický. Cena stočného sa nebude meniť ani v budúcom roku, lebo podnik služieb mesta Dobšiná žiadal cenu z minulého roku ponechať a schválením tejto ceny poslancami to znamená pre obyvateľov nižšie ceny ako určuje Úrad pre reguláciu sieťových odvetví.
Foto & video: InfoDobšiná.sk


- red -

O autorovi - red -

Redakčný text, kontaktovať nás môžete na e-mailovej adrese redakcia@inforoznava.sk

Zobraziť všetky príspevky od - red - →

× Odporúčané

Prenosy z rokovaní môžu snímať automatické kamery