Minister Mikloš o predaji TEKO-Ru

Na rokovaní Mestského zastupiteľstva v Rožňave 4. augusta 2011 sa občan Vladimír Polóny pýtal, či má mesto predaj pozemkov a budovy kotolne pre spoločnosť STEFE SK, a.s. ošetrený aj z hľadiska zákona č. 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci v znení neskorších predpisov.
Zástupca primátora Pavol Burdiga (Most) sa ho vtedy opýtal, či potrebuje odpoveď hneď, alebo či mu bude stačiť ak mu ju zašlú. Vladimír Polóny sa uspokojil s tým, že mu odpoveď zašlú na jeho e-mailovú adresu. Tá mu bola doručená 10. augusta.
Vážený pán Polóny!
K Vašej otázke položenej na mestskom zastupiteľstve dňa 4. 8. 2011 ohľadom predaja pozemkov pre spoločnosť STEFE SK, a. s. uvádzame nasledovné:
Predaj pozemkov pre spoločnosť STEFE SK, a. s., ktorý schválilo mestské zastupiteľstvo v Rožňave dňa 16. 5. 2011 uznesením č. 166/2011, bol v súlade s platnými právnymi predpismi, t. j. aj so zákonom č. 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci v znení neskorších predpisov.
S pozdravom Mgr. Halyák
Pretože mu táto odpoveď nestačila, obratom odpísal, či mesto predajom pozemkov poskytlo spoločnosti STEFE SK, a.s. štátnu pomoc, prípadne pomoc DE MINIMIS a ak áno, tak v akej výške.
Otázku rozdelil do štyroch bodov a zaslal Mgr. Halyákovi, aby nedošlo k systému korešpondencie otázka – odpoveď.
Otázky zneli nasledovne:
1. Poskytlo mesto predajom pozemkov pre spoločnosť STEFE SK, a. s., ktorý schválilo Mestské zastupiteľstvo v Rožňave 16. mája 2011 uznesením č. 166/2011 spoločnosti STEFE SK štátnu pomoc, prípadne pomoc DE MINIMIS?
2. Ak mesto poskytlo štátnu pomoc, prípadne pomoc DE MINIMIS, tak v akej výške?
3. Ako mesto zistilo výšku štátnej pomoci?
4. Pokiaľ mesto neposkytlo štátnu pomoc, prípadne pomoc DE MINIMIS, je to v súlade so zákonom č. 231/1999 Z. z. a s Metodickým usmernením pre obce pri nakladaní s majetkom vo vlastníctve obcí podľa zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí ods.1 písm. H?
Už  15. augusta mu prišla od odpoveď, ktorá bola v kópii odoslaná aj na emailové adresy prednostky mestského úradu  darina.repaska@roznava.sk  a vedúcej právneho odboru erika.mihalikova@roznava.sk
V odpovedi bolo napísané:
Vážený pán Polóny!
Vaše otázky nie sú podaním podľa platnej legislatívy, preto sa k nim nebudeme ďalej vyjadrovať.
S pozdravom, Mgr. Halyák
Následne zaslal prednostke mestského úradu Darine Repaskej oficiálnu žiadosť o poskytnutie informácií podľa § 14 zákona NR SR č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a spomenul jej aj otvorenosť, prístupnosť, nestrannosť a transparentné jednanie Mgr. Halyáka.
V ten istý deň mu prednostka odpísala nasledovné:
Dobrý deň pán Polóny,
k uvedenej žiadosti budeme pristupovať v zmysle Smernice na vykonávanie zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k
informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov zo dňa 3. 11. 2010.
Vo štvrtok 18. augusta 2011 dostal od Mgr. Halyáka odpoveď na oficiálnu žiadosť:
Dobrý deň, pán Polóny,
na Vašu žiadosť o poskytnutie informácií podľa § 14 zákona NR SR č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám zo dňa 15. 8. 2011 Vám dávame nasledovnú odpoveď:
Mesto Rožňava predajom pozemkov pre spoločnosť STEFE SK, a. s., ktorý schválilo Mestské zastupiteľstvo v Rožňave dňa 16. 5. 2011 uznesením č. 166/2011 neposkytlo spoločnosti STEFE SK, a. s. štátnu pomoc podľa zákona č. 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci v znení neskorších predpisov ani pomoc DE MINIMIS.
To, že Mesto Rožňava neposkytlo spoločnosti STEFE SK, a. s. štátnu pomoc podľa zákona č. 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci v znení neskorších predpisov ani pomoc DE MINIMIS, je v súlade so zákonom č. 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci v znení neskorších predpisov a s Metodickým usmernením pre obce pri nakladaní s majetkom vo vlastníctve obcí podľa zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.
Ostávame s pozdravom, Mgr. Halyák
Na základe tejto odpovedi sa občan Vladimír Polóny obrátil so žiadosťou o zaujatie stanoviska na podpredsedu vlády a ministra financií SR, nakoľko štátnu pomoc koordinuje Ministerstvo financií.
Ivan Mikloš mu vo svojej odpovedi z 22. septembra okrem iného uviedol: „Podľa môjho názoru malo mesto posúdiť, či skutočne ide o predaj nehnuteľnosti za trhovú hodnotu v zmysle oznámenia, najmä ak mesto vychádzalo z hodnoty pozemkov a budov stanovených znaleckými posudkami z roku 2003 a 2004, alebo či išlo o predaj za nižšiu hodnotu ako je trhová, a či v danom prípade predaj nehnuteľnosti nepredstavuje štátnu pomoc, ktorú je potrebné notifikovať Európskej komisii.“
Ako na záver uvádza, podľa jeho názoru „v danom prípade nie je možné jednoznačne vylúčiť prítomnosť prvku štátnej pomoci.“
Foto: Archív InfoRoznava.sk
Dokument (obrázok si zväčšíte kliknutím naň):

 
 
 
 
Súvisiace články:
Záznam z rokovania o predaji TEKO-Ru
Rožňavu vyzdobili bilbordmi
Zostrih stretnutia aktivistov s novinármi

- red -

O autorovi - red -

Redakčný text, kontaktovať nás môžete na e-mailovej adrese redakcia@inforoznava.sk

Zobraziť všetky príspevky od - red - →

× Odporúčané

Prenosy z rokovaní môžu snímať automatické kamery