Prokuratúra zistila porušenie zákona

Celý doterajší postup poslancov obecného zastupiteľstva aj starostu obce Štítnik pri voľbe hlavného kontrolóra mal svoju dohru na prokuratúre.
Začalo sa to podnetom starostu z 30.12.2010 proti postupu poslancov, za ktorým neskôr nasledoval podnet poslancov proti postupu starostu.
Záver Okresnej prokuratúry v Rožňave je jednoznačný: „… v postupe obce Štítnik v súvislosti s voľbou, resp. vyhlásením nových volieb hlavného kontrolóra obce bol porušený zákon z dôvodu nesprávnej aplikácie príslušných ustanovení upravujúcich voľbu hlavného kontrolóra.“
Z vyjadrenia prokuratúry vyberáme (text prokuratúry je uvedený kurzívou):
26.7. 2010 bolo obecným zastupiteľstvom prijaté uznesenie č. 50/2010. V bode A tohto uznesenia bol určený pracovný úväzok a funkcia spoločného kontrolóra viacerých obcí združených v Mikroregióne Štítnická dolina. V bode B bola schválená vyhláška o voľbe hlavného kontrolóra viacerých obcí – „bez určenia konkrétneho termínu konania volieb a bez určenia podrobností o spôsobe a vykonaní voľby hlavného kontrolóra a náležitostí prihlášky.“
Voľba bola vyhlásená vyhláškou z 27.9.2010, termín voľby bol stanovený na 8.11.2010. Požiadavky na kandidátov a náležitosti prihlášky boli rovnaké ako aj v neskoršej vyhláške z 10.11.2010, zverejnenej po neúspešnej voľbe hlavného kontrolóra.
8.11.2010 po nezvolení jediného kandidáta Jána Kováča, vtedajšieho kontrolóra obce, „malo byť prijaté uznesenie č. 68/2010, na základe ktorého bola vyhlásená nová voľba hlavného kontrolóra na 20.12.2010, i keď v zápisnici zo zasadnutia OZ ani v spomínanom uznesení tento dátum uvedený nie je.“
Vyhláška novej voľby kontrolóra z 10.11.2010 „okrem dátumu voľby na 20.12.2010 stanovuje aj požadované podmienky pre kandidátov a náležitosti prihlášky, bez toho, že by sa na uvedených kritériách (vrátane dátumu konania voľby) bolo zastupiteľstvo uznieslo.“
„Naviac je potrebné poukázať na spornosť hlasovania o predmetnom návrhu (uznesenia č.68/2010 pozn. red.), keďže v zápisnici zo zasadnutia, podpísanej overovateľmi a starostom obce sa uvádza, že za návrh vyhlásenia novej voľby kontrolóra hlasovali všetci ôsmi prítomní poslanci, pričom druhá verzia zápisnice (zverejnená na webovej stránke obce), už hlasovanie o spomínanom návrhu neobsahuje.“
20.12.2010 na ustanovujúcom zasadnutí nového OZ spojenom s voľbou kontrolóra, poslanci hlasovaním 6 proti 3 vypustili bod č.12 – voľba hlavného kontrolóra z programu rokovania. Práve kvôli pochybnostiam o vyhlásení tejto voľby.
I napriek spochybneniu zákonnosti uznesenia č. 68/2010 t.j. uznesenia prijatého v predchádzajúcom volebnom období, obecné zastupiteľstvo sa na ustanovujúcom zasadnutí uznieslo na ďalšom neurčitom uznesení (č.9), ktorým OZ vyhlasuje voľby hlavného kontrolóra, vyhlášku o vyhlásení voľby spoločného hlavného kontrolóra vypracovať v zmysle zákona o obecnom zriadení, vo vyhláške spresniť podrobnosti a náležitosti prihlášky do konania a o spôsobe voľby, termín volieb – po uplynutí 40 dní od 21.12.2010.“
„Vzhľadom na opakujúcu sa nejasnú formuláciu jednak termínu volieb (bez uvedenia presného dátumu), spôsobu a vykonania voľby hlavného kontrolóra (odkazom na upresnenie vo vyhláške) a na neurčitosť hlasovania o tomto uznesení (hlasovalo sa len o neprerokovaní bodu č.12 navrhnutého programu) je sporná aj zákonnosť ďalšej vyhlášky na voľbu spoločného hlavného kontrolóra z 22.12.2010, odkazujúcej na uznesenie OZ č. 50/2010 z 26.7.2010 s určením podmienok voľby (opätovne) bez toho, aby sa na nich obecné zastupiteľstvo v čase prijatia tohto uznesenia, alebo neskôr uznieslo.“

Uznesenia z 20.12.2010 obec Štítnik nezverejnila ani na úradnej tabuli ani na svojej webovej stránke. Keď sme obec požiadali o zaslanie uznesení a zápisnice z 20.12.2010, dostali sme odpoveď, že zápisnicu nie je možné zaslať, pretože ju jeden z overovateľov nevrátil. Neboli nám zaslané ani požadované uznesenia.
Vyhláška voľby kontrolóra z 22.12.2010 určuje termín voľby na 31.1.2011. Informovali sme o tom v článku A predsa sa volí. Došlo v nej k zásadnej zmene požiadaviek na kandidátov, náležitostí prihlášky a ďalších podrobností o voľbe. Obec sme požiadali aj o informáciu (uznesenie), na základe ktorého boli určené nové podrobnosti vo vyhláške voľby hlavného kontrolóra. Dostali sme nasledovnú odpoveď:
“ Dňa 20.12.2010 bola uznesením obecného zastupiteľstva č. 9  vyhlásená voľba hlavného kontrolóra s dodržaním všetkých zákonných  náležitostí. Obecné zastupiteľstvo neurčilo podrobnosti o spôsobe vykonania voľby hlavného kontrolóra. Z toho dôvodu bola zo strany starostu obce vypracovaná vyhláška o vyhlásení voľby spoločného hlavného kontrolóra s uvedením podmienok a náležitostí, ktoré je potrebné priložiť, resp. splniť v prihláškach jednotlivých kandidátov na uvedenú funkciu. /Podobná vyhláška bola schválená obecným zastupiteľstvom dňa 26.7.2010 uznesením č. 50/2010/A a B.“
Na 28.12.2010 zvolal starosta obce mimoriadne zastupiteľstvo s jediným bodom programu – voľbou hlavného kontrolóra. Vzhľadom na vzniknutú situáciu považuje prokuratúra zvolanie mimoriadneho zastupiteľstva „za neúčelné“. Poslanci opäť odmietli túto voľbu vykonať, pretože obecné zastupiteľstvo vyhlásilo voľbu v termíne o 40 dní od 21.12.2010. Na 28.12.2010 OZ voľbu kontrolóra nevyhlasovalo.
Vo vyjadrení prokuratúry sa tiež píše, že „s ohľadom na vyššie uvedené skutočnosti a na nezvolenie p. Kováča, ktorý bol jediným kandidátom na spoločného kontrolóra viacerých obcí, je sporná aj opodstatnenosť zriadenia spoločného kontrolóra obcí v Mikroregióne Štítnická dolina. S touto okolnosťou sa totiž obec pri vyhlasovaní nových volieb na hlavného kontrolóra nevysporiadala.“
Zmluva na vykonávanie funkcie kontrolóra viacerých obcí je datovaná dňom 30.12.2010. Bez podpisu zo strany obce Štítnik. Okrem iného sa v nej uvádza, že pracovná zmluva kontrolóra bude podpísaná s účinnosťou od 1.1.2011. Zmluva o funkcii kontrolóra viacerých obcí je uzatvorená na šesť rokov od nástupu kontrolóra do funkcie t. j. od 1.1.2011 do 31.12.2016.
V Štítniku kontrolór nemohol od 1.1.2011 nastúpiť do funkcie pretože ešte nebol zvolený. Vo všetkých ostatných obciach, účastníkoch zmluvy, bol za hlavného kontrolóra zvolený Ján Kováč.
Ako sa ďalej uvádza vo vyjadrení prokuratúry k paragrafu 20a, na základe ktorého bola uzavretá zmluva na funkciu hlavného kontrolóra viacerých obcí, „v odseku 4 prvej vety zákon ustanovuje, že na platnosť zmluvy je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov každej obce, ktorá je účastníkom zmluvy.“ Od 26. 7. 2010 až dodnes na žiadnom zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Štítniku poslanci súhlas k takejto zmluve nedávali.
Záver
Prokurátor podal obci upozornenie na porušenie zákona, ktoré má obec na najbližšom zasadnutí OZ prejednať a najneskôr do 30 dní odstrániť protiprávny stav. V rovnakej lehote má o prijatých opatreniach informovať prokurátora a zaslať mu zápisnicu o prejednaní upozornenia. Obec Štítnik promptne zverejnila podnet starostu z 30. 12. 2010 na úradnej tabuli aj na svojej webovej stránke. Upozornenie prokurátora ani podnet poslancov tam k dnešnému dňu zverejnený nebol.
Ilustračné foto: exil.sk

- red -

O autorovi - red -

Redakčný text, kontaktovať nás môžete na e-mailovej adrese redakcia@inforoznava.sk

Zobraziť všetky príspevky od - red - →

× Odporúčané

Prenosy z rokovaní môžu snímať automatické kamery