Kontrolórka k zmluve s Westton Cup

O vysvetlenie, za akých podmienok, resp. v akých prípadoch môže primátor mesta podpisovať zmluvy sme požiadali hlavnú kontrolórku mesta Katarínu Balážovú.
Nedávno sa tak stalo v prípade podujatia Westton Cup, keď primátor Vladislav Laciak (nez.) podpísal zmluvu pred jej schválením v zastupiteľstve. Zaujímalo nás, či sa tak stalo v súlade s právnymi normami, resp. s ktorými presne a čo by sa stalo, ak by zastupiteľstvo zmluvu neodobrilo.
„Orgánmi mesta sú mestské zastupiteľstvo a primátor mesta. Štatutárnym zástupcom mesta je primátor mesta. Kompetencie obecného zastupiteľstva sú upravené v § 11 zákona č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení. Právomoci starostu obce /primátora mesta / sú uvedené v § 13 zákona č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien. V zmysle tohto paragrafu okrem iných rozhoduje vo všetkých veciach správy obce /mesta/, ktoré nie sú zákonom alebo štatútom obce vyhradené obecnému zastupiteľstvu /mestskému zastupiteľstvu/. Primátor, ako štatutár mesta má oprávnenie podpisovať všetky písomnosti za mesto, tzn. aj zmluvy. Zákon určuje v § 11, o čom rozhoduje obecné zastupiteľstvo. Nie každá zmluva podlieha schváleniu mestského zastupiteľstva,“ uviedla pre Inforoznava.sk Balážová. 
Na margo podpísanej zmluvy na futbalový turnaj Westton Cup konštatovala: 
„Čo sa týka zmluvy s Westton s.r.o. Košice, tá bude predmetom nasledujúceho zastupiteľstva, preto sa k nej nebudem teraz vyjadrovať. V prípade, ak by ju nebolo mestské zastupiteľstvo schválilo, vyvstali by dve možnosti: vypovedať zmluvu, resp. ju dohodou ukončiť. Ak by druhá strana s tým nesúhlasila, mohli by sa náklady uhradiť z bežného rozpočtu mesta, konkrétne z položky propagácia mesta , resp. športové podujatia a kultúra. V tomto prípade je dôležité dodržať zákon o rozpočtových pravidlách, t. j. do schválenia rozpočtu mesta na rok 2011 neprekročiť 1/12 celkových výdavkov rozpočtu minulého roku. Podľa môjho zistenia za mesiac január bola táto podmienka splnená a faktúra pre spoločnosť Westton s.r.o. nebola zaplatená. /Nebola nám ani zaslaná/.“

- red -

O autorovi - red -

Redakčný text, kontaktovať nás môžete na e-mailovej adrese redakcia@inforoznava.sk

Zobraziť všetky príspevky od - red - →

× Odporúčané

Prenosy z rokovaní môžu snímať automatické kamery