Príbeh jednej budovy

Budovu bývalého ONV, resp. Okresného úradu v Rožňave mesto predáva už vyše  roka.
Uznesením  z 26. jnauára 2009 schválilo jej predaj formou aukcie za vyvolávaciu cenu podľa znaleckého posudku, no už 29. apríla zastupiteľstvo schválilo zmenu uvedeného uznesenia na „priamy predaj pre Pharmacy plus s.r.o. Čapajevova č.23 Prešov za cenu podľa znaleckého posudku.“
Hodnota uvedených nehnuteľností podľa znaleckého posudku bola vyčíslená na sumu 836.251 € ( 25.192.893 SK).
Ako sa ďalej uvádza v dôvovodej správe k tomu bodu štvrtkového zasadnutia zastupiteľstva, „napriek niekoľkým výzvam nedošlo k podpísaniu kúpnej zmluvy.“
V súvislosti s pripravovaným úverom pre spoločnosť Pharmacy plus s.r.o. požiadala mesto VÚB banka o zriadenie záložného práva na uvedenú nehnuteľnosť.
Poslanci uznesením zo dňa  29. októbra 2009 schválili zriadenie záložného práva v prospech VÚB a.s. Bratislava, no už v novembri 2009 bol v orgánoch mesta prerokovaný materiál o zrušení uvedených uznesení. Zastupiteľstvo však neprijalo (26. 11. 2009) uznesenie k tomuto materiálu.
Poslanci na svojom prvom tohoročnom riadnom zasadnutí (28. 1. 2010) pri prerokovaní informačnej správy o verejných súťažiach na predaj prebytočného majetku mesta uznesením uložili „realizovať predaj nehnuteľností vrátane objektu bývalého Okresného úradu v Rožňave cez realitnú kanceláriu s celoslovenskou pôsobnosťou“.
Následne, 1. februára 2010, požiadala listom spoločnosť Pharmacy plus s.r.o. o posúdenie predaja budovy. V liste okrem iného uviedla: „ Na základe posudzovania o odkúpenie predmetnej nehnuteľnosti bankou a našou spoločnosťou, bola vzhľadom na súčasnú situáciu na trhu s nehnuteľnosťami nami stanovená kúpna cena vo výške 500.000 €.“
Spoločnosť v takom prípade sľubuje, že „do 14 dní od podpísania kúpnej zmluvy uhradíme celú výšku kúpnej ceny,“  tá je však o 336.251 € (10.129.897,63 Sk) nižšia, než cena podľa znaleckého posudku – viď. celkom hore prvé uznesenie zastupiteľstva v tej istej veci.
Komisia finančná, podnikateľskej činnosti, správy mestských podnikov a regionálnej politiky odporučila predaj budovy za cenu 600.000 € a v prípade. že kupujúci s touto cenou nebude súhlasiť, odporúča zrušiť všetky uznesenia mestského zastupiteľstva, ktoré boli prijaté k predmetnému predaju.
Komisia výstavby, územného plánovania, životného prostredia a mestských komunikácií nesúhlasí s návrhom kupujúceho. „Je evidentné, že kupujúci nemá seriózny záujem o kúpu predmetných nehnuteľností,“ konštatuje komisia vo svojom stanovisku. „V prípade, ak neprijme našu ponuku ( kúpnu cenu vo výške 600 000.- €), treba zrušiť uznesenia MZ a predať budovu inému záujemcovi.“
Podľa dôvodovej správy bol návrh finančnej komisie žiadateľovi oznámený, ten emailom zaslal 17. februára 2010 svoje vyjadrenie, v ktorom „trvá na kúpnej cene vo výške 500.000 €, nakoľko súčasná situácia na trhu s nehnuteľnosťami je ešte výrazne horšia, ako v minulom roku.“
Mestská rada v ten istý deň odporučila predaj nehnuteľnosti pre žiadateľa, t. j. Pharmacy plus s.r.o. Prešov za cenu 500 000 € za podmienok, že „kúpna zmluva bude podpísaná do 14 dní od schválenia ako aj kúpna cena bude uhradená v tom istom termíne“.
Definitívne o veci rozhodnú poslanci na svojom štvrtkovom zasadnutí. Malú časť areálu – menšiu budovu s garážou, má už vo vlastníctve spoločnosť Urgenta s. r. o., ktorej jediným spoločníkom je MUDr. Vladislav Laciak, primátor mesta. 
Dokument (otvoríte kliknutím na názov): Predaj nehnuteľností pre Pharmacy plus, spol. s r.o., Prešov

- red -

O autorovi - red -

Redakčný text, kontaktovať nás môžete na e-mailovej adrese redakcia@inforoznava.sk

Zobraziť všetky príspevky od - red - →

× Odporúčané

Prenosy z rokovaní môžu snímať automatické kamery