MsZ: Predaj parcely firme TONE s. r. o.

rokovanie-mestskeho-zastupitelstva-01.JPGZaujímavý priebeh mal hneď úvod zasadnutia Mestského zastupiteľstva (MsZ), keď sa poslanci v treťom bode dostali k žiadosti firmy TONE s. r. o. o predaj parcely patriacej mestu, lokalizovanej medzi sídlisko Juh a sídlisko Družba.

Mestská rada ani finančná a stavebná komisia odpredaj parcely neodporučili, pretože podľa Územného plánu mesta sa v tých miestach počíta so zbernou komunikáciou ústiacou na Košickú ulicu.

V úvode diskusie vystúpil poslanec Juraj Dubovský, ktorý upozornil, že takýto materiál sa ani nemal objaviť na rokovaní MsZ, pretože sa tým porušuje všeobecne záväzné nariadenie mesta, v ktorom sa hovorí, že majetok mesta sa nebude odpredávať priamo, ale zásadne formou aukcie, resp. dražby.

Podotkol tiež, že zachytil šumy, podľa ktorých má niekoľko poslancov, ktorých prácu si váži, hlasovať za predaj predmetnej parcely.

Poslankyňa Erika Szabadosová pripomenula, že Územný plán vo svojej záväznej časti definuje spomínaný priestor ako koridor pre zbernú komunikáciu (Územný plán bol schválený v roku 1995) a preto nemá dôvod sa meniť.

Keďže sú v ňom na stavbu komunikácie určené konkrétne parcely, po celej transakcii by sa meniť musel. Podľa nej by však poslanci nemali ísť proti občanom mesta len preto, že si tam chce niekto niečo postaviť.

Poslanec Árpád Laco svoj diskusný príspevok začal tým, že vyjadril súhlas s poslancom Dubovským, ale podľa neho existuje aj druhá strana mince, ktorú sa rozhodol sám prezentovať.

Podľa jeho informácií už firma vlastní susediaci pozemok a ďalej, v skutočnosti sa termín realizácie výstavby komunikácie podľa neho priblíži, ak mesto spoločnosti TONE s. r. o. parcelu predá.

Výhody zhrnul do troch bodov:

  1. firma TONE s. r. o. zabezpečí pritiahnutie nového investora
  2. mesto dostane bezúročnú pôžičku
  3. je tu možnosť urýchlenia výstavby cestného obchvatu finančným vstupom tohto investora do výstavby

Svoj výstup ukončil poznámkou v tom zmysle, že rozdiel medzi ním a poslankyňou Szabadosovou vidí v neochote poslankyne priniesť financie do mestskej pokladnice, kým on chce.

Podľa poslankyne Szabadosovej však v žiadnom prípade nemožno odsúhlasiť odpredaj mestského majetku, keď je na ňom vecné bremeno vo forme kanalizácie a prípojok. Rovnako jej nie je známa skutočnosť, žeby bola táto parcela určená na predaj z dôvodu prebytočnosti.

Poslanec Dubovský najprv zhodnotil poznámku poslanca Laca o tom, kto chce a kto nechce peniaze do mestskej pokladnice ako nemiestnu a potom pripomenul, že keď chce niekto žiadať o peniaze z verejných zdrojov (a výstavba komunikácie je investícia takého druhu, že verejné zdroje sú pri nej nenahraditeľné), musí preukázať vlastnícky vzťah k pozemkom, na ktorých má byť výstavba a čerpanie verejných zdrojov uskutočnené.

Návrh poslanca Laca by teda výstavbu komunikácie oddialil. Tiež sa pozastavil nad tým, že poslanec Laco tu prezentoval informácie, ktoré nikto z prítomných nemal k dispozícii pred zasadnutím MsZ.

Z týchto dôvodov navrhol stiahnuť návrh odpredať parcelu firme TONE, s. r. o. z rokovania.

V diskusii dostal slovo aj zástupca spoločnosti TONE s r. o., ktorý uviedol, že cieľom firmy je sceliť pozemky s tým, že mesto bude mať nad nimi kontrolu, keďže tam bude vecné bremeno. Pretože je mesto zároveň stavebným úradom, každá stavba bude ním musieť byť odsúhlasená, čo je preň ďalšou poistkou.

Tiež sa v mene firmy zaviazal odpredať mestu pozemok späť za rovnakú sumu, za akú ju od mesta kúpila, keď sa toto rozhodne začať s výstavbou komunikácie.

Napokon ozrejmil, že ich cieľom nie je získať parcelu pod komunikáciou, ale tú, ktorá je medzi parcelou v ich vlastníctve a plánovanou komunikáciou. Uviedol to po tom, ako poslankyňa Szabadosová nesúhlasila s jeho slovami o tom, že v Územnom pláne mesta nie sú presne určené čísla parciel, na ktorých je komunikácia naplánovaná.

Nakoniec sa hlasovalo o návrhu poslanca Dubovského, aby bol tento bod programu stiahnutý z rokovania.

Za jeho návrh hlasovali poslankyne Kopecká, Váradiová a poslanci Bánes, Dubovský, Kossuth, Soldos, Turek, Kavečanky.

Proti bola poslankyňa Szabadosová.

Zdržali sa poslanci Dávid, Laco, Kemény, Focko, Baláž.

Nehlasoval poslanec Kardoš.

© Inforoznava.sk redakcia@inforoznava.sk

- red -

O autorovi - red -

Redakčný text, kontaktovať nás môžete na e-mailovej adrese redakcia@inforoznava.sk

Zobraziť všetky príspevky od - red - →

× Odporúčané

Prenosy z rokovaní môžu snímať automatické kamery