Posúdia aj peniaze pre námestie

Na Zelený štvrtok zvolal primátor Vladislav Laciak (Nez.) ďalšie zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Rožňave. Rokovanie začne o 13.00 hod. v rokovacej miestnosti zastupiteľstva.
V návrhu programu je celkom 37 bodov, bod „diskusia občanov“ bude zaradený medzi 17. a 18.00 hod. po ukončení prestávky v rokovaní. Medzi najožehavejšími bodmi bude zjavne aj Realizácia stavebných objektov na Námestí baníkov v Rožňave, ktoré neboli oprávnenými nákladmi projektu o NFP .
Rekonstrukciu Námestia baníkov uskutočňuje zhotoviteľ „Združenie IS Kosice – J.P.STAV s. r. o. Rožňava“. Rekonštrukcii predchádzala I. etapa archeologického výskumu, ktorá musela byť vykonaná ešte pred samotným začatím stavebných prác.
„Čo sa týka neopravnených nákladov stavby, ktoré nemohli byť súčasťou projektu, keďže to boli neoprávnené náklady stavby a ktoré okrem iného boli aj predmetom rokovania neformalného stretnutia poslancov a primátora, tie budú predmetom rokovania zastupiteľstva,“ uviedol pre infoRoznava.sk Ladislav Farkaš, referent investičných činností mesta.
Autormi koncepcie rekonštrukcie námestia sú architekti Ján Rusnák a Peter Bischof.
Vizualizácia: Peter Bischof 
Online pohľad na námestie: Spustili sme novú web kameru
Dokumenty:

Príloha:  Zmluva o dielo

Harmonogram prác – rekonštrukcia námestia
Súvisiace články:
Dotáciu na opravu sietí nežiadali
Na rekonštrukciu pýtajú viac
Archeológovia začali s výskumom
Preverili dvojročnú verejnú súťaž
Minúta ticha za námestie
 Návrh programu rokovania:

1.
Otvorenie
2.
Plnenie uznesení MZ
1.
2.
3.
Informácia v súlade s uznesením MZ č. 205/2011 – vývoj kauzy „Rozhodnutie úradu pre verejné obstarávanie o uložení pokuty“
4.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Schválenie krátkodobého úveru pre mesto Rožňava
12.
Schválenie úveru pre MTVŠ s.r.o. Rožňava
13.
Programový rozpočet mesta Rožňava vrátane rozpočtových organizácií na roky 2012 – 2014 – návrh na schválenie
14.
15.
16.
17.
Príloha: Tabuľka
18.
19.
20.
21.
Majetkoprávne záležitosti mesta
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
Určenie platu:
1.
2.
29.
30.
Správy hlavnej kontrolórky
1.
2.
3.
4.
5.
Príloha: Tabuľka
Príloha: Tabuľka
31.
Podnety pre hlavnú kontrolórku
32.
Mestské lesy Rožňava s.r.o.
1.
2.
Rozdelenie dividend za rok 2011
3.
33.
34.
35.
Otázky poslancov
36.
Diskusia
37.
Záver
- red -

O autorovi - red -

Redakčný text, kontaktovať nás môžete na e-mailovej adrese redakcia@inforoznava.sk

Zobraziť všetky príspevky od - red - →

× Odporúčané

Prenosy z rokovaní môžu snímať automatické kamery