Posledné zasadnutie zastupiteľstva

Vo štvrtok 11. novembra o 17-tej hodine sa uskutoční posledné rokovania obecného zastupiteľstva v tomto volebnom období.
Program rokovania:
1. Otvorenie
2. Určenie overovateľov a voľba návrhovej komisie
3. Kontrola plnenia uznesení
4. Všeobecne záväzné nariadenie o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka školských zariadení a na dieťa materskej školy so sídlom na územní obce Krásnohorské Podhradie
5. Informatívna správa o čerpaní rozpočtu obce za III. štvrťrok 2010
6. Rozpočtové opatrenie č. 7/2010
7. Správa starostu obce
8. Diskusia
9. Záver
Bod č. 6., v ktorom budú poslanci rokovať o rozpočtovom opatrení, zahŕňa viacero položiek:
– rekonštrukcia strechy telocvične miestnej základnej školy
– navýšenie finančných prostriedkov  pre miestny futbalový klub
– preplatenie výjazdu zdravotníkov a sanitiek pre motokrosové preteky, ktoré sa konali v lete tohoto roku
– „dofinancovanie“  kamerového systémy miestnej základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským
– rekonštrukcia Lipovej ulice.
Program by mal byť ešte doplnený o ďalšie body, ako sú: zmena všeobecne záväzného nariadenia o miestnych daniach a miestnom poplatku, návrh na odmenu pre starostu obce a predposledné vydanie občasníka Život pod hradom.
Prvýkrát bude obecné zastupiteľstvo rokovať o obsahu obecných novín, keďže dvojčlenný redakčný tím sa nevie zhodnúť na tom, či by mal bilančný rozhovor so starostom byť v predposlednom, alebo až v poslednom vydaní občasníka.

- red -

O autorovi - red -

Redakčný text, kontaktovať nás môžete na e-mailovej adrese redakcia@inforoznava.sk

Zobraziť všetky príspevky od - red - →

× Odporúčané

Prenosy z rokovaní môžu snímať automatické kamery