Poslanci budú vo štvrtok rokovať aj o platoch vedenia mesta

Vo štvrtok (28.4.) sa zídu poslanci Mestského zastupiteľstva v Rožňave, aby sa opäť zaoberali záležitosťami mesta. Okrem už tradične schvaľovacích majetkoprávnych záležitostí budú hlasovať aj o financiách z mestskej kasy.
Peniaze na svoju činnosť si pýtajú športovci, jaskyniari, občianske združenia, folkloristi a mnohí ďalší, združení dokopy v takmer tridsiatich spoločenstvách.
O peniazoch sa bude rozhodovať aj pri úprave platu primátora mesta Pavla Burdigu (Most), hlavnej kontrolórky Kataríny Balážovej i pri odmene zástupcovi primátora Jána Lacha za prvý štvrťrok 2016.
Plat primátora mesta sa upravuje na základe zákona o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest, ktorý pozostáva z dvoch zložiek.
Prvá časť sa vypočítava z priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve, vyčíslenej na základe údajov Štatistického úradu SR za predchádzajúci kalendárny rok a násobku podľa počtu obyvateľov. Druhú zložku tvorí percentuálne navýšenie mzdy poslancami mesta, ktoré môže dosiahnuť až 70 percent.
Uznesením zastupiteľstva č. 133/2015 bol primátorovi mesta schválený plat vo výške 2 822 eur. Mzda, ktorú primátor mesta poberal v roku 2015, sa skladala zo zákonnej mzdy a to vo výške 2 171 eur, plus z 30 percentného navýšenia o 651 eur.
Štatistický úrad SR 8. marca 2016 zverejnil priemernú výšku mesačnej mzdy zamestnanca hospodárstva SR za rok 2015, ktorá dosiahla hodnotu 883 eur, na základe ktorej sa plat primátora mesta upravuje s účinnosťou od 1.1.2016 na výšku 2 234 eur. Poslanci rozhodnú o jeho prípadnom percentuálnom navýšení.
Plat hlavnej kontrolórky mesta sa upravuje podľa podobných pravidiel, ako plat primátora. Rozdiel je v mesačnej odmene, ktorá môže byť navýšená maximálne o 30 percent.
V roku 2015 tak kontrolórka zarábala mesačne 1767 eur, z toho základný plat bol vo výške 1682 eur a odmena vo výške 5 percent tvorila 85 eur. Tohoto roku sa mesačná mzda pre kontrolórku zvyšuje na základe zákona na sumu 1731 eur, ktorú poslanci môžu navýšiť až o 30 %.
Tretím v poradí je zástupca primátora (vo funkcii je od 12. 12. 2014), ktorému poslanci odsúhlasia odmenu za za prvý štvrťrok 2016. Podľa § 5 Poriadku odmeňovania predstaviteľov volených orgánov mesta, zástupcovi primátora, ktorý vykonáva funkciu popri zamestnaní bez určenia úväzku, môže byť poskytnutá odmena na základe vyhodnotenia úloh, ktorými ho poveril primátor mesta.
Za prvý štvrťrok sa zástupca primátora zúčastnil na podujatiach Domka – Výročie založenia, Gemerský bál – Košice, Raketometný ples – Hrádok a Deň učiteľov – Radnica Rožňava.
Záver zasadnutia bude patriť hlavnej kontrolórke, ktorá predloží správy o kontrolách finančného charakteru, informáciám o platení daní na území mesta, kontrole o dodržiavaní zákonov a predpisov, a výsledkov hospodárenia.
Program rokovania zastupiteľstva spolu s materiálmi k jednotlivým bodom nájdete na stránke mesta.
Ilustračné foto: Archív infoRoznava.sk

- red -

O autorovi - red -

Redakčný text, kontaktovať nás môžete na e-mailovej adrese redakcia@inforoznava.sk

Zobraziť všetky príspevky od - red - →

× Odporúčané

Prenosy z rokovaní môžu snímať automatické kamery