Po roku hľadajú nového riaditeľa

Od volieb do samospráv ubehol presne rok a v Dobšinej sa po tomto období opätovne vyhlasuje výberové konanie na post riaditeľa Centra voľného času a mládeže.
Miesto riaditeľa Centra voľného času (CVČ), ktorého zriaďovateľom je mesto Dobšiná, v súčasnosti zastáva Anna Gömöriová, ktorá uspela v minuloročnom, povolebnom výberovom konaní.
Centrum voľného času má v súčasnosti 368 žiakov a disponuje štyrmi pedagogicky kvalifikovanými zamestnancami.
Pedagogickí zamestnanci sú aj členmi komisií, vytvorenými pri mestskom zastupiteľstve. Priestory budovy organizácie sú plne využité na záujmovú a príležitostnú činnosť. Okrem toho CVČ využíva  pravidelne aj priestory kultúrneho domu a prírodu.
Požiadavkami pre uchádzačov na voľnú pracovnú pozíciu sú odborná a pedagogická spôsobilosť pre uvedený druh školského zariadenia, ustanovená v § 34 zákona č. 371/2009 Z.z. o pedagogických a odborných zamestnancoch, najmenej 5 rokov pedagogickej praxe a absolvovanie prvej atestácie.
Ukončenie prijímania žiadostí na pozíciu riaditeľa CVČ v Dobšinej je 9. decembra 2011 a k žiadosti je potrebné pripojiť výpis z registra trestov, overené kópie o vzdelaní, potvrdenie pedagogickej praxe, profesijný životopis, návrh koncepcie rozvoja školského zariadenia, preukázanie zdravotnej spôsobilosti a písomný súhlas k použitiu osobných údajov.
Foto: CVČ Dobšiná

- red -

O autorovi - red -

Redakčný text, kontaktovať nás môžete na e-mailovej adrese redakcia@inforoznava.sk

Zobraziť všetky príspevky od - red - →

× Odporúčané

Prenosy z rokovaní môžu snímať automatické kamery