Otvorený list primátorovi a poslancom

Bývalý primátor Rožňavy István Mátyus zaslal zástupcovi primátora Pavlovi Burdigovi (Most-Híd) a všetkým 17-tim poslancom Mestského zastupiteľstva v Rožňave otvorený list. V kópii ho odoslal prednostke mestského úradu Darine Repaskej a hlavnej kontrolórke mesta Kataríne Balážovej, a tiež našej redakcii.
Opätovne sa v ňom zaoberá odmenou, ktorá bola podľa neho neoprávnene vyplatená bývalému primátorovi Vladislavovi Laciakovi (Nez.) vo výške takmer 160 tisíc korún ako 0,10 % z celkovej sumy získaných finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu na nákup pozemkov a stavieb v Priemyselnej zóne Rožňava a na financovanie technickej a dopravnej infraštruktúry súvisiacich s regionálnym rozvojom. Odmena bola schválená mestským zastupiteľstvom 24. januára 2008.
Mátyus sa už začiatkom leta obrátil v tejto veci na Okresnú prokuratúru v Rožňave, tá však podnet zamietla s tým, že už uplynula 3-ročná premlčacia lehota. V septembri podal podnet aj na Národný kontrolný úrad, ktorý práve preveroval hospodárenie rožňavskej samosprávy. O výsledku kontroly majú byť poslanci informovaní na najbližšom rokovaní zastupiteľstva. Súčasne s podaním na NKÚ napísal Mátyus list aj zastupujúcemu primátorovi Rožňavy Pavlovi Burdigovi (Most-Híd), v ktorom ho žiadal „o zabezpečenie vykonania opatrení smerujúcich k zrušeniu nezákonného uznesenia mestského zastupiteľstva s konštatovaním vzniku škody pre mesto (bezdôvodné obohatenie) a následne o výzvu bývalému primátorovi Vladislavovi Laciakovi na dobrovoľné vrátenie nezákonne vyplatenej mimoriadnej odmeny.” V prípade ak tak Laciak neurobí, žiada zabezpečiť vymáhanie dlžoby súdnou cestou.
Aktuálne sa na Burdigu, medzitým zvoleného za primátora, a poslancov zastupiteľstva obracia otvoreným listom, v ktorom okrem iného konštatuje, že jeho podnet poslanci na svojom rokovaní vo štvrtok 25. októbra neprerokovali, pretože neprijali k nemu žiadne uznesenie. Namieta tiež uvedenie tohto bodu rokovania zastupiteľstva právničkou mesta Erikou Mihalíkovou, ktorá podľa neho zavádzala a dopytujúcim poslancom poskytla nekompetentné odpovede.
Poslancov pri prerokovaní tohto bodu informovala aj o tom, že mesto vyzvalo listom bývalého primátora Laciaka, aby sa k veci vyjadril. Odpoveď v tom čase ešte nemala, keďže list mu bol odoslaný len v týchto dňoch.
V závere listu reaguje aj na vystúpenie poslanca Jána Lacha (Most-Híd) v diskusii k tomuto bodu rokovania. Ten okrem iného povedal: „Dovoľujem si pripomenúť kauzy z minulosti, ktoré tiež boli premlčané a ktoré si pán Mátyus (pozn. red.: vtedajší primátor) zrejme dobre pamätá, ako Apex, keď mesto ručilo tejto firme za pôžičku a stálo nás to budovy Mestského stavebného podniku a Mliečneho bufetu, a nehovorím o veži apod.“ Ako na záver svojho vystúpenia Lach ironicky poznamenal, občianska odvaha Mátyusa je podľa neho obdivuhodná, len prichádza neskoro.
Mátyus v otvorenom liste reaguje: „Pán poslanec Ján Lach svojim príspevkom sa predstavil v roli manipulatívneho človeka, človeka zaviazaného niekomu a zaujatého voči niekomu (vystúpil v diskusií ako druhý). To čo odznelo z jeho úst na adresu mojej osoby hodnotím ako nedôstojné človeka s neukončeným základným vzdelaním a tobôž človeka s vysokoškolským vzdelaním. Tu, takouto formou sa musím veľmi ostro ohradiť proti jeho nepravdivým obvineniam.“
„Vyjadrujem svoje pevné presvedčenie o tom, že verejnosť od bývalého primátora právom očakáva dobrovoľné vrátenie neoprávnene prijatej sumy mimoriadnej odmeny a on tak aj učiní po výzve mesta. Je to jeho morálnou povinnosťou!“ – končí svoj list Mátyus.
Odpovede na svoje v liste položené otázky očakáva v zmysle ustanovenia § 25 ods. 7 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov od zástupcu primátora v písomnej forme a od poslancov v elektronickej forme na svojej e-mailovej adrese.
Foto: Archív infoRoznava.sk
Súvisiace články:
Exprimátor Mátyus písal aj Burdigovi
Laciakovu odmenu už nepreveria
Dokument –
OTVORENÝ LIST ZÁSTUPCOVI PRIMÁTORA A POSLANCOM MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA
Pán zástupca primátora,
po tom, čo ste mi oznámili, že ste nezabudli na riešenie môjho podnetu ale nepozvali ma na zasadnutie mestského zastupiteľstva začal som pochybovať o Vašej úprimnej snahe vec riešiť. Ako reakcia na toto konštatovanie som modeloval alternatívne výstupy, scenáre rokovania mestského zastupiteľstva (ďalej len „MZ“). Verte mi ani jeden zo scenárov nebol v prospech mesta. Nuž, čo už s tým mám robiť, keď v mojich očiach samospráva mesta je nezodpovedná a nedôveryhodná. Potom som si povedal „Nesúď dopredu“ !!! a „Nechaj sa prekvapiť“ !!! a to prekvapenie skutočne aj prišlo, keď som pozrel a vypočul zvukový záznam zo zasadnutia MZ 25.10.2012 (pozn. red.: bod č. 3, od 13:40:45 h.).
Najväčším prekvapením pre mňa bolo ukončenie prerokovávania bodu 2/5 bez hlasovania. Všeobecne je známe, že nehlasovať o bode programu znamená, že tento nebol riadne prerokovaný. Z pohľadu mojej žiadosti to znamená, že moju žiadosť MZ riadne neprerokovalo, t.j. nezobralo ju na vedomie, nekonštatovalo porušenie zákona, nezrušilo nezákonné uznesenie atď. Akoby tu neexistoval jasný prípad konania v rozpore so zákonom, akoby tu nebolo bezdôvodné obohatenie na úkor mesta a akoby to nikto z poslancov nechcel zobrať na vedomie a keď už konštruktívne a rýchlo nie, tak aspoň v náznaku riešiť vymoženie vzniknutej škody pre mesto. Je to veľmi smutné !!!
Pýtam sa Vás pán zástupca primátora, prečo ste nezabezpečili riadne prerokovanie mojej žiadosti zo 17.9.2012 v MZ ?
Pýtam sa nielen Vás pán zástupca primátora ale aj všetkých poslancov MZ, prednostku mestského úradu a hlavnú kontrolórku mesta dokedy chcete pred občanmi zakrývať jasný prípad konania v rozpore so zákonom ?
Pán zástupca primátora, pri tejto príležitosti, dovoľujem si Vás ešte upozorniť na zavádzajúce a nekompetentné odpovede pani právničky mesta, JUDr. Eriky Mihalikovej. Raz už povedala, že aj neukončené vysokoškolské vzdelanie sa kvalifikuje ako splnenie podmienky vysokoškolského vzdelania. Nič sa s tým neurobilo. Teraz zasa nesprávne, manipulatívne odpovedala na otázky pána poslanca Mgr. Radoslava Kovácsa (na moje počudovanie pán poslanec jej odpoveď zobral na vedomie bez pripomienok, doplňujúcich otázok). A teraz konkrétne moje výhrady k odpovedi právničky:
1) Spomínať to, čo už pre daný prípad nie je aktuálne, mám na mysli pozastavenie výkonu uznesenia primátorom mesta, je zavádzanie.
2) Tvrdiť, že uznesenie MZ môže zrušiť prokurátor a to len v trojročnej lehote je nekompetentné. Prokurátor v žiadnom prípade nemôže zrušiť nezákonné opatrenie samosprávneho orgánu !!! Aj tvrdenie o trojročnej lehote stojí na hlinených nohách.
3) Priamo a jednoznačne nepovedať poslancom, že zmeniť alebo zrušiť, uznesenie (opatrenie – odhliadnuc od mimoriadnych prípadoch, kedy je to kompetencia súdu), môže len ten orgán, ktorý uznesenie prijal, pre konkrétny prípad je to MZ, je manipulácia. Len na osvieženie pamäti MZ v roku 2012 doteraz zrušilo svoje uznesenie štyrikrát (8/2012,19/2012, 51/2012, 84/2012).
K ďalšej otázke, ktorú položil pán poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA stručne toľko „svojim obsahom je formálna, nič neriešiaca, jednoducho alibistická“. Pred priamym riešením problémov netreba utekať a čakať kým príde niekto a problém vyrieši za poslancov. K problémom sa treba postaviť chlapsky, odborne, nezaujato a pod., ale predovšetkým ich treba chcieť riešiť. A to neberte ako poučovanie, je to len očakávanie občana (ov) od volených zástupcov, aby si uvedomili svoju zodpovednosť hájiť záujmy mesta, jej obyvateľov, dodržiavali Ústavu a zákony a v duchu toho aj konali.
A aká bola otázka pána poslanca, taká bola aj odpoveď Vaša pán zástupca primátora. Prosím Vás prečo ste nepovedali pánovi poslancovi (om) aké sú predbežné – neoficiálne výsledky kontroly Najvyššieho kontrolného úradu. Predsa ak spolupracujete s kontrolnou skupinou a žijete s kontrolou, tak musíte mať informáciu o tom, či kontrolóri poskytnutie mimoriadnej odmeny preverovali alebo nie, ak áno s akým výsledkom. No jednoduchšie bolo to nepovedať a hlavná vec, že sa chválime akú máme otvorenú a transparentnú samosprávu. Ďakujem pekne.
Pán zástupca primátora,
záverom nedá mi, aby som nereagoval na vystúpenie pána poslanca Ing. Jána Lacha. Pán poslanec Ing. Ján Lach svojim príspevkom sa predstavil v roli manipulatívneho človeka, človeka zaviazaného niekomu a zaujatého voči niekomu (vystúpil v diskusií ako druhý). To čo odznelo z jeho úst na adresu mojej osoby hodnotím ako nedôstojné človeka s neukončeným základným vzdelaním a tobôž človeka s vysokoškolským vzdelaním. Tu, takouto formou sa musím veľmi ostro ohradiť proti jeho nepravdivým obvineniam. Ďalej k jeho konštatovaniu, citujem „ ….. celá kauza je premlčaná z právneho hľadiska ……“ len toľko, že aj premlčané právo je možné súdne vymôcť, ak sa protistrana premlčania nedovolá, a takéto plnenie nie je bezdôvodným obohatením. V súvislosti s tým vyjadrujem svoje pevné presvedčenie o tom, že verejnosť od bývalého primátora právom očakáva dobrovoľné vrátenie neoprávnene prijatej sumy mimoriadnej odmeny a on tak aj učiní po výzve mesta. Je to jeho morálnou povinnosťou !!!
S pozdravom
Ing. István M á t y u s

- red -

O autorovi - red -

Redakčný text, kontaktovať nás môžete na e-mailovej adrese redakcia@inforoznava.sk

Zobraziť všetky príspevky od - red - →

× Odporúčané

Kalendárovinky: August