Otvárajú triedu pre nadané deti

Základná škola Zoltána Fábryho v Rožňave s vyučovacím jazykom maďarským pripravuje v školskom roku 2014/2015 okrem tradičnej prvej triedy aj triedu pre nadané deti. Vyučovanie v nej sa opiera sa na metódu CLIL.
CLIL – Content and Languege Integrated Learning je integrované vyučovanie cudzieho jazyka a odborných predmetov. „V tomto názve je podstata tejto formy vyučovania. Obsahy na hodinách všeobecnovzdelávacích predmetov sú sprostredkované v cudzom jazyku,“ vysvetlila Mária Prékop, riaditeľka školy.
Cudzí jazyk slúži ako médium na sprostredkovanie informácií a porozumenie. Ide o metódu výučby cudzieho jazyka pomocou iného predmetu. To znamená, že učiteľ si vyberie iný predmet, napríklad hudobnú výchovu, matematiku, vlastivedu a učí ho po anglicky.
Výhody metódy spočívajú v rozšírení vedomosti z rôznych predmetov, v učení sa pre potreby praktického života, v docielení trvalejšej zapamätateľnosti učiva, v zlepšení komunikačných schopností žiakov a v príprave na prácu v multikultúrnej spoločnosti.
Na vyučovacích hodinách za zameriavajú predovšetkým na aktívnu komunikácia v anglickom jazyku, zlepšenie čítania a písania anglických textov a upevňovanie poznatkov z anglickej gramatiky.
Sústreďujú sa tiež na  rozširovanie slovnej zásoby pomocou metódy CLIL, využívanie aktivít prispôsobených veku žiaka, na rozvíjanie pohybových a hudobných zručností a prípravu žiakov na riešenie čoraz náročnejších úloh.
S metódou sa môžete bližšie zoznámiť priamo v priestoroch školy v stredu 29. januára o 14.30 hod. Vítaní sú rodičia aj deti.
Ilustračné foto: Stock.xchng

- red -

O autorovi - red -

Redakčný text, kontaktovať nás môžete na e-mailovej adrese redakcia@inforoznava.sk

Zobraziť všetky príspevky od - red - →

× Odporúčané

Prenosy z rokovaní môžu snímať automatické kamery