Odmenu preskúma prokuratúra (aktual.)

ROŽŇAVA – Okresná prokuratúra v Rožňave prijala vo štvrtok 28. júna podnet na preskúmanie zákonnosti vo veci priznania mimoriadnej odmeny bývalému primátorovi Vladislavovi Laciakovi.
Podnet podal bývalý primátor mesta István Mátyus, ktorý pracoval v samospráve aj pred rokom 1989. V komunálnych voľbách v r. 2010 podporoval na post primátora Jána Babiča (Smer-SD), ten však nebol zvolený ani za poslanca zastupiteľstva.
Mimoriadnu odmenu schválilo Laciakovi zastupiteľstvo na svojom rokovaní 24. januára 2008 vo výške 0,10 % z celkovej sumy získaných finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu na nákup pozemkov a stavieb v Priemyselnej zóne Rožňava, a na financovanie technickej a dopravnej infraštruktúry, súvisiacej s regionálnym rozvojom.
„Z návrhu na priznanie mimoriadnej odmeny pre primátora jednoznačne vyplýva, že v konkrétnom prípade išlo o „mimoriadnu odmenu“ ako ocenenie podielu primátora mesta na získaní finančných prostriedkov, ktoré boli poskytnuté mestu Ministerstvom hospodárstva SR Zmluvou o poskytnutí finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu na nákup pozemkov a stavieb, financovanie technickej a dopravnej infraštruktúry, súvisiacej s regionálnym rozvojom, vo výške 169 974 833 Sk,“ uvádza sa v podnete, ktorý má redakcia k dispozícii.
Finančné prostriedky boli v plnej výške poukázané na samostatný účet, zriadený mestom, 27. decembra 2007. „Z predmetnej dôvodovej správy a dátumu priznania mimoriadnej odmeny je jednoznačné aj to, že ide o ocenenie aktivít primátora za rok 2007,“ konštatuje sa ďalej v podnete.
V čase schválenia a vyplatenia odmeny to zákon pre starostov a primátorov upravoval nasledovne: “Starostovi možno poskytovať odmeny s prihliadnutím na náročnosť a kvalitu výkonu funkcie až do 50 % súčtu platov za obdobie, za ktoré sa odmena poskytuje, a mimoriadne odmeny za činnosť vykonávanú v súvislosti so živelnými pohromami a inými mimoriadnymi udalosťami, pri ktorých dochádza k ohrozeniu života, zdravia alebo majetku, a pri odstraňovaní ich následkov.“
Ako sa ďalej v podnete uvádza, je dôvodné podozrenie, že priznaním a vyplatením mimoriadnej odmeny Vladislavovi Laciakovi bol porušený zákon o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest. „Podozrenie zakladám na poznaní, že v roku 2007 v meste Rožňava sa nevyskytli živelné pohromy a neboli zaznamenané ani iné mimoriadne udalosti, a na skutočnosti, že mimoriadne aktivity primátora v roku 2007 boli ocenené priznaním a vyplatením odmeny za rok 2007 v plnej výške – za I. polrok 2007 ako aj za II. polrok 2007 zhodne vo výške 50 % z vyplateného platu za uvedené obdobie,“ namieta Mátyus v podnete.
Priznaním mimoriadnej odmeny Laciakovi boli podľa neho „vytvorené podmienky na bezdôvodné obohatenie sa, čo sa aj naplnilo, a to prijatím mimoriadnej odmeny primátorom.“ Podľa neho Laciak prijatú sumu mimoriadnej odmeny napriek „viacerým nepriamym výzvam“ do dňa podávania podnetu nevrátil do rozpočtu mesta.
„Som toho názoru, že v súvislosti s vyplatením mimoriadnej odmeny mesto konalo v rozpore aj s ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi,“ uvádza sa ďalej v texte podnetu. Použitím verejných prostriedkov na výplatu mimoriadnej odmeny, ktorá bola podľa podania schválená v rozpore s ustanovením zákona o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest, malo dôjsť k porušeniu zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy.
„Takéto konanie sa považuje za porušenie finančnej disciplíny podľa ustanovenia § 31 ods. 1 písm. g) citovaného zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy a je sankciovateľné uložením pokuty od 200 eur do 10 000 eur,“ argumentuje v podaní Mátyus. „Zastávam názor, že nedôsledné zabezpečovanie výkonu predbežnej finančnej kontroly, čo pre daný prípad je evidentné, došlo ku konaniu, ktoré je v rozpore s ustanovením § 6 zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, za čo možno uložiť pokutu až do výšky 100 000 eur.“
V závere podnetu Mátyus poznamenáva, že jeho „priame i nepriame upozornenia na nezákonný postup pri priznávaní mimoriadnej odmeny“ boli vo vedení mesta (primátor, hlavná kontrolórka, prednosta) aj v mestskom zastupiteľstve úplne odignorované. „Na základe uvedeného podávam týmto ako občan mesta, ktorého oprávnené záujmy boli konaním Mestského zastupiteľstva v Rožňave poškodené, podnet na preskúmanie postupu a zákonnosti prijatého uznesenia.“
Pozn. red.: O vyjadrenie sme požiadali Pavla Burdigu (Most-Híd), zastupujúceho primátora mesta, a tiež Katarínu Balážovú, hlavnú kontrolórku mesta. Akonáhle nám budú ich stanoviská prostredníctvom hovorcu mesta Petra Galla doručené, zverejníme ich na tomto mieste.
„Podanie na Okresnú prokuratúru v Rožňave bolo Mestu Rožňava doručené dňa 29. júna 2012. K predmetnému podaniu sa vyjadríme po jeho naštudovaní,“ uviedol v piatok popoludní hovorca mesta Peter Gallo.
Aktualizované (piatok 6. 7. 2012) –
„V súvislosti s podaním na Okresnú prokuratúru v Rožňave vo veci vyplatenia mimoriadnej odmeny bývalému primátorovi MUDr. Vladislavovi Laciakovi mesto Rožňava zo strany Okresnej prokuratúry v Rožňave stále nedostalo žiadnu výzvu na vyjadrenie. V prípade, že nás Okresná prokuratúra v Rožňave vyzve, v stanovenom termíne jej zašleme vyjadrenie,“ uviedol pre náš portál v stredu 4. júla hovorca mesta Peter Gallo.
Foto: Archív infoRoznava.sk / Vladislav Laciak na rokovaní zastupiteľstva 5. apríla 2012

- red -

O autorovi - red -

Redakčný text, kontaktovať nás môžete na e-mailovej adrese redakcia@inforoznava.sk

Zobraziť všetky príspevky od - red - →

× Odporúčané

Prenosy z rokovaní môžu snímať automatické kamery