Obnovená ochtinská kazateľnica

V poslednom predvianočnom týždni ukončili reštaurátori Árpád Mézes zo Želiezoviec a Alexander Koreň z Rožňavy montáž novozreštaurovanej barokovej kazateľnice v evanjelickom kostole v Ochtinej.
K zreštaurovanému oltáru, ktorý bol vysvätený 31. augusta t.r., sa vrátil do ochtinského kostola ďalší skvost: dielo neznámeho spišského rezbára vysokých výtvarných kvalít z prvej tretiny 18. storočia. Podobne ako v prípade oltára, aj toto reštaurovanie bolo uhradené v prevažnej väčšine nákladov z finančných prostriedkov grantového programu Obnovme si svoj dom Ministerstva kultúry SR.
Reštaurátori odviedli, podobne ako v prípade oltára, aj pri reštaurovaní kazateľnice vynikajúcu prácu, čoho dôkazom sú priložené fotografie. Ochtinská kazateľnica patrí medzi najdekoratívnejšie a najhonosnejšie diela svojho druhu v regióne – je vidieť, že v Ochtinej žilo v minulosti dosť zámožných donátorov, ktorí uhradili náklady na jej vyhotovenie.
Kazateľnica sa skladá z troch častí: rečniska, dorzálnej dosky a rezonančnej striešky s baldachýnom. Na rečnisku sú tradične umiestnené sochy štyroch evanjelistov (Matúš, Marek, Lukáš, Ján) a Krista Spasiteľa, na dorzálnej doske je obraz Krista Dobrého pastiera s baránkom na pleci stojaceho na glóbe symbolizujúcom svet.
Vo vrchole baldachýnu je socha sv. Michala archanjela, vodcu nebeského vojska a víťaza nad Satanom. Stĺpiky rečniska sú ovinuté plastickým reliéfom viniča s listami a plodmi, pod baldachýnom sa vznáša holubica Ducha svätého. Celá architektúra kazateľnice je bohato zdobená plastickou rastlinnou ornamentikou a anjelskými hlavičkami, má pestrú polychrómiu doplnenú zlátením a striebrením.
Miestny diakon Martin Dudáš, ktorý má tiež nemalý podiel na tomto diele, už bude môcť opäť po niekoľkých rokoch konečne predniesť svoju štedrovečernú kázeň z vyvýšeného miesta – nádherne vyzdobeného rečniska svojej kazateľnice.
Edita Kušnierová

- red -

O autorovi - red -

Redakčný text, kontaktovať nás môžete na e-mailovej adrese redakcia@inforoznava.sk

Zobraziť všetky príspevky od - red - →

× Odporúčané

Prenosy z rokovaní môžu snímať automatické kamery