Obhajoval by aj Laciaka

DSCF5533V piatok 23. augusta popoludní sa v malej zasadačke Mestského úradu v Rožňave uskutočnilo stretnutie prezidentského kandidáta Jána Čarnogurského s občanmi mesta.
Témou stretnutia podľa avíza na stránke mesta malo byť zastupovanie Rožňavy advokátom Čarnogurským v spore s Úradom pre verejné obstarávanie, no reč prišla aj na podpisové hárky pre jeho prezidentskú kampaň, kvôli ktorej do mesta prišiel.
ÚVO vyrubil Rožňave začiatkom roka 2011 vysokú pokutu (266 829,73 EUR) za podpisanie zmluvy vtedajším primátorom Vladislavom Laciakom so zhotoviteľom stavby nájomných bytov, rožňavskou firmou J.P. Stav, pred uplynutím zákonnej 14-dňovej lehoty. Pokuta, striktne určená zákonom vo výške 5 % z predmetu zákazky, by bola pre mesto likvidačná.
Verejné obstarávanie zabezpečovala firma ER Staving vtedajšej poslankyne zastupiteľstva Eriky Szabadosovej (SMK), ktorá ho vyhlásila tesne pred novoročnými sviatkami – 30. decembra 2008. Prihlásila sa len víťazná firma, ktorá sa vzdala odvolania proti jeho výsledku.
Najvyšší súd Slovenskej republiky rozsudok Krajského súdu v Bratislave, ktorý ako prvostupňový súd v tejto veci rozhodol v októbri 2012 v neprospech mesta, zmenil koncom mája tohto roku tak, že rozhodnutie ÚVO zrušil a vec mu vrátil na d’alšie konanie.
“Úrad bude postupovať v zmysle rozhodnutia NS SR, na základe ktorého bude vo veci opätovne konať,” stručne reagoval na verdikt súdu Jozef Mažgút, hovorca ÚVO.
Čarnogurský o „blbcoch“ na ÚVO 
„Vítam medzi nami doktora Čarnogurského, ktorý nás zastupoval v tom našom slávnom spore,“ uviedol stretnutie primátor Rožňavy Burdiga a vyzval prítomných, aby kládli otázky k danej téme.
„Takže žiadny… čo to? Klérofašizmus?,“ zavtipkoval na úvod debaty prezidentský kandidát advokát Čarnogurský. Všeobecne zhrnul celú kauzu a vysvetlil postup súdov.
DSCF5534„Keďže tam bol len jeden uchádzač, neprichádzalo do úvahy, že by niekto napadol verejné obstarávanie a z tohoto vychádzal Najvyšší súd,“ zdôraznil okrem iného. Pripomenul, že podľa zdôvodnenia rozsudku Najvyššieho súdu sa mesto Rožňava nedopustilo konania, ktoré napĺňa znaky správneho deliktu – nedodržanie 14-dňovej lehoty.
Na otázku Tibora Takáča, podpredsedu Občianskej konzervatívnej strany, či môže ÚVO rozhodovať inak, ako mu prikazuje zákon, Čarnogurský reagoval: „Úrad sa musí riadiť zákonom, ale výklad zákona dal Najvyšší súd.“
Ohľadne ďalšieho možného postupu ÚVO poznamenal, že neočakáva, že by úrad vyrubil novú, hoci nie tak vysokú sankciu, ani to, že by ju vôbec ešte vyrubil. V prípade tzv. dovolania, ktoré ÚVO môže podať v lehote do 30 dní od doručenia rozsudku, teda do konca augusta, vec by prejednával iný senát NS, čo by však podľa neho trvalo asi poldruha roka.
„Keďže premlčacia lehota ešte neuplynula, nedal by som ruku do ohňa, že na ÚVO nie sú blbci, tzn. že vám nedajú nejakú inú pokutu, samozrejme podstatne nižšiu, ale proti tej inej pokute by bolo možné podať opäť žalobu na Krajský súd a okrem rozsudku NS argumentovať aj tým, že uplynula premlčacia lehota,“ vysvetlil ďalej Čarnogurský.
Za najpravdepodobnejšie považuje to, že vec Úrad pre verejné obstarávanie založí ad acta.
Čarnogurský o svojej malej odmene
Na otázku poslanca Matúša Bischofa (OKS), či nedošlo konaním bývalého primátora Vladislava Laciaka k poškodeniu mesta, resp. k porušeniu zákona, odpovedal Čarnogurský rezolútne, že nie.
Na margo zodpovednosti mesta za náklady na jeho právne zastupovanie uviedol, že si účtoval iba 5 %. „To nebola vysoká odmena v porovnaní s tým, čo účtujú advokáti v takýchto prípadoch.“
Odmietol názor, že by tieto náklady mohli byť niekomu zosobnené. Ako ďalej vysvetlil, náhradu škody je možné uplatniť len v prípade splnenia troch kritérií – úbytku na majetku, škody spôsobenej protiprávnym konaním a príčinnej súvislosti medzi protiprávnym konaním a úbytkom na majetku.
„Dajme tomu, že úbytok na majetku tu je, lebo tých 14, či 15 tisíc, či koľko ste mi zaplatili, nepochybne to je úbytok na majetku,“ uviedol na margo svojej odmeny advokát Čarnogurský. Ako však podotkol, protiprávne konanie tu na strane mesta podľa rozsudku Najvyššieho súdu nie je. „Z toho skôr vyplýva, že protiprávneho konania sa vlastne dopustil ÚVO,“ dodal.
Na ďalšiu otázku o prípadnom vymáhaní nákladov na právne zastupovanie mesta od ÚVO poukázal na zákon o náhrade škody, spôsobenej pri výkone verejnej moci.
„Spor sa skončil úspešne, možno aj vašou zásluhou. Výsledok? Kapusta, koza aj vlk,“ zapojil sa do diskusie exprimátor István Mátyus. Podľa neho bývalý primátor Vladislav Laciak zákon porušil tým, že predmetnú zmluvu podpísal pred uplynutím zákonnej 14-dňovej lehoty.
Pripomenul v tejto súvislosti odmenu, ktorá bola Laciakovi vyplatená za štátnu dotáciu pre priemyselnú zónu a ktorú pod tlakom verejnosti a médií vrátil. Pochybenie vtedy konštatoval aj Najvyšší kontrolný úrad. Mátyus navrhol vyzvať exprimátora Laciaka, aby aj v tomto prípade predmetnú sumu vo výške nákladov na právne zastupovanie mesta dobrovoľne zaplatil.
„Ja totiž vidím ešte niečo iné za tým, že tá zmluva bola podpísaná skôr. Žijem v tomto meste, sledujem prácu mestského úradu a funkcionárov mesta, mám dostatočné skúsenosti z oblasti kontroly. Niekedy človek inak interpretuje kroky verejných činiteľov s takými skúsenosťami ako mám ja,“ dodal.
„Pokiaľ by ste predpísali bývalému primátorovi k náhrade moju odmenu, on si vezme rozsudok NS a povie, že žalobca – mesto Rožňava, sa podľa právneho názoru NS nedopustil konania, ktoré napĺňa znaky správneho deliktu,“ reagoval Čarnogurský.  
 „Aby som bol trošku uštipačný, dajme tomu, že by som prevzal jeho zastupovanie a keďže tam by šlo o sumu okolo 15 – 16 tisíc eur, tak podľa vyhlášky o advokátskych odmenách je tam dosť značná taxa, tzn. že ak by to mesto Rožňava prehralo, tak by mesto súd zaviazal zaplatiť moje advokátske trovy a to by už bola škoda pre mesto Rožňava!“ vysvetlil s úsmevom.
Čarnogurský o poslancoch, novinároch a vlastenectve
Čarnogurský vysvetlil aj to, prečo neposkytol žalobu médiám pred pojednávaním na Krajskom súde. Opakovane sme o tento dokument márne žiadali mesto aj jeho advokátsku kanceláriu.
„Keď sa to začalo a podal som žalobu, dostával som z mesta – už ani neviem od koho všetkého, požiadavky, aby som im dal kópiu žaloby. Ja som to odmietal ani som to nedal, pretože zákon o advokácii mi to umožňuje,“ uviedol. 
„Odmietol som to ale preto, že z tých ohlasov, ktoré sme čítali na internete v Rožňave a tak trochu aj z tých otázok, požiadaviek, som mal pocit, že jednoducho sú tu poslanci, či novinári, ktorí idú proti primátorovi alebo mestskému úradu aj za cenu toho, aby mesto prehralo tento spor,“ dodal ďalej.
„V politike sú samozrejme rozpory a je dobré, že sú rozpory, pretože odhaľujú nedostatky, ale za istou hranicou tieto rozpory majú prestať a tou hranicou je záujem krajiny na celoštátnej úrovni a na mestskej úrovni záujem mesta. A je nepochybné, že záujmom mesta bolo, aby mesto neplatilo túto pokutu a bez ohľadu na to, že či to zavinilo, alebo nezavinilo,“ zdôraznil Čarnogurský.
„Tam by všetky vzájomné rozpory a polemiky mali prestať, ale mal som pocit, že oni neprestávajú a preto som odmietol dať žalobu a odmietol som ju dať aj preto, lebo som mal pocit, že keby som dal tú žalobu, tak tá žaloba by bola využitá na to, aby zvolali právnikov a aby hľadali argumenty proti tej žalobe, aby mesto tie peniaze zaplatilo,“ pokračoval.   
„No prosím vás, to mi vstávali vlasy dupkom. Toto nie je, aplikované na úroveň mesta, vlastenecký postoj,“ dodal.
O neznalých kontrolóroch a „bordeli“ v meste
„Oni sami neboli znalí zákona, pretože vtedy sa niektoré veci menili,“ uviedla na adresu kontrolórov ÚVO exposlankyňa Erika Szabadosová, ktorej firma toto verejné obstarávanie zabezpečovala. Podľa nej primátorovi Laciakovi pri prejednávaní výsledkov kontroly povedali v jej prítomnosti a v prítomnosti vtedajšieho prednostu mestského úradu Jána Štefana a ďalších dvoch zamestnancov mesta, že pokuta hrozí max. do výšky 10 tisíc eur.
Ako ďalej dodala, ak by primátor Laciak vedel, že môže hroziť vyššia pokuta, podľa nej by určite využil všetky možnosti, aby k tomu nedošlo.
 „Tak o tom mám pochybnosti, pretože o tom, že máme platiť pokutu 266 829,73 EUR, sa dozvedel primátor vo februári 2011 a poslancom to oficiálne oznámil až koncom júna 2011, aj to len kvôli tomu, že bolo treba schváliť v zastupiteľstve podanie na súd,“ namietal poslanec Ivan Kuhn (OKS), podpredseda finančnej komisie zastupiteľstva.
„Myslím si, že exprimátor Laciak nesie morálnu zodpovednosť za túto kauzu a za škodu, ktorá vznikla tým, že sme vás museli zaplatiť,“ povedal Kuhn Čarnogurskému. Pripomenul, že pokutu Laciak pred zastupiteľstvom štyri mesiace tajil. „Nemyslím si, že tu mal niekto radosť, ako sa to šíri, že niekto tu mal radosť z toho, že dostaneme túto pokutu,“ ohradil sa Kuhn v zjavnej narážke na článok na blogu súčasného primátora Pavla Burdigu (Most-Híd). 
„Zároveň si nemyslím, že to bolo podpísané v nejakej dobrej viere. Kontrola ÚVO našla v archíve zmluvu bez dátumu a až keď si vyžiadala zmluvu zo Štátneho fondu rozvoja bývania, zistila, že je tam dátum deň po podpise a potom sa našla ešte ďalšia zmluva v archíve na mestskom úrade, ktorá mala iný dátum,“ pripomenul ďalej informácie zo zasadnutia Krajského súdu v Bratislave, ktorý na jeseň rozhodol v neprospech mesta.
 „Tu bol, s prepáčením, bordel, nakoniec to dopadlo pre mesto relatívne dobre, ale predsa len tu vznila nejaká škoda, ktorú zaplatia občania mesta,“ ukončil.
„Aby som vás vyprovokoval, ja to milujem, takéto veci,“ reagoval so smiechom Čarnogurský. „Idem teraz zbierať podpisy na moju kandidatúru na funkciu prezidenta. Pozamenávam, že to je zo zákona povolené, žiadne oznamovanie a povoľovanie, nič také nie je treba. Nechám tu jeden hárok a kto chce, tak môže podpísať.“
„Prepáčte ale už musím…, musíme končiť,“ uzavrel debatu Čarnogurský. Po slovách vďaky za vyhratý súdny spor od primátora Burdigu zaznel v zasadačke potlesk.
Prezidentský kandidát sa stretol aj s Laciakom
Jána Čarnogurského sme sa spýtali, aký mal v Rožňave program. „Navštívil som biskupa Filu aj saleziánov, ktorí sú tu. Samozrejme, pána primátora Burdigu a toto stretnutie s občanmi. Teraz ešte budem zbierať podpisy v centre mesta na moju kandidatúru na funkciu prezidenta.“
Stretnutie s exprimátorom Vladislavom Laciakom, ktoré sa uskutočnilo v ten deň napoludnie v hoteli Empress, nespomenul.
„Stretnutie s občanmi inicioval pán Čarnogurský,“ potvrdil pre infoRoznava.sk primátor Pavol Burdiga (Most-Híd). Na otázku, či je spokojný s rozsudkom Najvyššieho súdu SR, uviedol „Jednoznačne. Aj ako primátor aj ako občan tohto mesta, pretože som hrdý na to, že toto mesto nedostane túto pokutu a to by mal byť hrdý asi každý v meste.“
Faktúru Čarnogurskému už zaplatili  
V júni 2011, keď o hroziacej pokute rokovalo mestské zastupiteľstvo prvýkrát, prijali poslanci do ukladacej časti uznesenia návrh poslanca Petra Marka (OKS) v nasledovnom znení: „Náklady zastupovania sa zosobnia štatutárovi mesta alebo zodpovedným osobám. V prípade neúspechu v súdnom spore pokuta sa zosobní štatutárovi mesta alebo zodpovedným osobám.“
Začiatkom augusta (7. 8. ) nám hovorca mesta Peter Gallo ohľadne vyplatenia odmeny advokátovi Čarnogurskému a jej prípadného zosobnenia, resp. vymáhania od zodpovedných osôb, napísal: “Odmena advokátovi Jánovi Čarnogurskému vyplatená zatiaľ nebola, podľa rozhodnutia súdu niet čo zaplatiť, nie je teda čo zosobniť, resp. niečo vymáhať.“
Podľa zverejnených dokumentov na stránke mesta bola faktúra z advokátskej kancelárie Jána Čarnogurského vo výške 16.009,79 € (s DPH) zaevidovaná 30. júla, uhradená bola 12. augusta.
Foto & Video: infoRoznava.sk
Dokument –
Faktúra JUDr. Ján Čarnogurský
Rozsudok Najvyššieho súdu SR
Rozsudok Krajského súdu v Bratislave
Rozhodnutie Úradu pre verejné obstarávanie
Zvukový záznam z pojednávania na KS v BratislaveArgumentácia JUDr. Jána Čarnogurského st. (rok tajený návrh) a argumentácia protistrany, zástupcu ÚVO
Zvukový záznam z vynesenia rozsudku na KS v BratislaveRozsudok v mene republiky
Primátor Rožňavy Pavol Burdiga (Most-Híd) a prezidentský kandidát Ján Čarnogurský o stretnutí

Ján Čarnogurský „Sú tu poslanci, či novinári, ktorí idú proti primátorovi alebo mestskému úradu aj za cenu toho, aby mesto prehralo tento spor.“

Poďakovanie primátora Pavla Burdigu Jánovi Čarnogurskému

 

- red -

O autorovi - red -

Redakčný text, kontaktovať nás môžete na e-mailovej adrese redakcia@inforoznava.sk

Zobraziť všetky príspevky od - red - →

× Odporúčané

Prenosy z rokovaní môžu snímať automatické kamery