Obchodná akadémia v Rožňave – anketa

Na naše otázky odpovedal PaedDr. Viktor Baláž, riaditeľ Obchodnej akadémie v Rožňave.
1. Ako ste spokojný s výsledkami svojich žiakov v minulom školskom roku?
Minulý školský rok bol pre našu školu mimoriadne úspešný. V odborných súťažiach sa až 5 našich žiakov prebojovalo na celoštátne finále a to v Olympiáde mladého účtovníka dvaja žiaci, v stredoškolskej odbornej činnosti dvaja žiaci a v jedna žiačka v súťaži zameranej na rýchlosť a presnosť písania na počítači.
Okrem týchto úspechov v odborných súťažiach naši chlapci dosiahli najlepšie výsledky v histórii školy a to 2. miesto v krajskom kole v basketbale a 3. miesto v krajskom kole vo futbale.
2. S čím novým prichádzate v novom školskom roku?
Je to predovšetkým realizácia nového Školského zákona a spracovanie Školského vzdelávacieho programu, ktorý bude viac administratívnym prvkom v školskom systéme ako prvkom nasmerovaným ku kvalite učebného procesu. Okrem toho to budú menšie úpravy v interiéri školy, skvalitnenie učebne informatiky a učebne administratívy a korešpondencie.
3. Čoho sa najviac obávate?
Obávame sa, že nedostatok finančných prostriedkov nám znemožní ďalšie skvalitňovanie materiálnych aj pracovných podmienok školy.
4. Čo si najviac prajete, aby sa vám v nadchádzajúcom školskom roku podarilo?
V prvom rade si prajeme, aby bol úspešný projekt na rekonštrukciu školy. Tento projekt máme odovzdať na MŠ 22. septembra tohto roku. Prajeme si, aby aktivity našich žiakov pokračovali aspoň v takých intenciách ako minulý školský rok. A určite si prajeme, aby žiaci, ktorí navštevujú našu školu, boli spokojní s vyučovacím procesom, s materiálnym vybavením a s osvojenými vedomosťami a zručnosťami.
5. Čo by ste radi odkázali budúcim prvákom a čo zaželali tohtoročným maturantom?
Budúcim prvákom odkazujeme, že si vybrali dobrú školu a určite budú spokojní s realizáciou výchovno-vzdelávacieho procesu v našej škole. Tohtoročným maturantom odkazujem, aby sa intenzívnejšie sústredili na posledný ročník štúdia, aby sme mohli skonštatovať, že všetci maturanti zvládli maturitné skúšky.

- red -

O autorovi - red -

Redakčný text, kontaktovať nás môžete na e-mailovej adrese redakcia@inforoznava.sk

Zobraziť všetky príspevky od - red - →

× Odporúčané

Prenosy z rokovaní môžu snímať automatické kamery