O letných terasách rozhodujú samosprávy i pamiatkari

Námestia a ulice v mestách a obciach sa postupne zapĺňajú letnými terasami, ich prevádzku schvaľujú samosprávy.
Tie pri rozhodovaní o terasách zohľadňujú viaceré aspekty, ako je napríklad výška dane za užívanie verejného priestranstva alebo architektonický vzhľad letných sedení, informoval hovorca Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) Michal Kaliňák.
„Pri schvaľovaní žiadostí o prevádzku letných terás sa tiež prihliada na to, aby takáto dočasná prevádzka neprekážala užívaniu územia, peších zón, chodníkov, pohybu chodcov, zásobovaniu, čisteniu verejných priestranstiev či odvozu odpadu,“ pokračoval pre agentúru SITA.
Podmienky prevádzky letných terás samosprávy upravujú najmä vo forme všeobecne záväzného nariadenia. Nariadenie sa podľa Kaliňáka týka podmienok umiestňovania, povoľovania a prevádzky letných terás a celoročných terás na svojom území.
Skúsenosti z minulosti viedli mnohé mestá a obce k tomu, aby daň za užívanie verejného priestranstva bola prevádzkovateľmi takýchto dočasných prevádzok uhradená vopred.
Pod pojmom letná terasa sa vo všeobecnosti rozumie „sezónne externé rozšírenie plochy zariadenia reštauračného, pohostinského alebo cukrárenského charakteru, ktoré je zriadené pred stálymi prevádzkami, a to buď na verejných priestranstvách, alebo na verejnej prístupných miestach“.
„V tejto súvislosti je dôležité pripomenúť, že mestá a obce plnia určité úlohy aj pri ochrane spotrebiteľa a určujú pravidlá času predaja v obchode a času prevádzky služieb,“ dodal na záver hovorca ZMOS s tým, že pri vydávaní súhlasu s prevádzkou letnej terasy práve preto berú do úvahy aj dodržiavanie nočného pokoja.

O terasách v súčasnosti rozhoduje mesto

Tak ako v iných mestách aj v prípade Rožňavy žiadosti podnikateľov o letné terasy vybavuje mestský úrad.
„K umiestneniu letnej terasy je potrebné zo strany podnikateľského subjektu podať na mestský úrad žiadosť na tlačive, ktoré sa nachádza na webovej stránke mesta. K žiadosti je potrebné predložiť aj stručný popis a situáciu. Materiál sa potom prejedná v odbornej komisii MZ a na základe doporučenia komisie je vydané povolenie na užívanie verejného priestranstva s povinnosťou platiť miestnu daň. Tá je podľa uznesenia Mestského zastupiteľstva iná v letnej sezóne, keď je letná terasa v prevádzke a iná v zimnom období, keď nie je funkčná, ale na verejnom priestranstve je zariadenie umiestnené len kvôli tomu, že odstránenie a uskladnenie by bolo pre podnikateľa náročné,“ uviedla pre InfoRoznava.sk Zuzana Mazanová, ktorá má na starosti podnikateľskú činnosť.
Potvrdila tiež, že väčšina prevádzok v centre mesta administratívne aj technicky zmenila svoje letné terasy na celoročné.
Niektoré samosprávy upravujú aj vzhľad letných terás. Napríklad vo viacerých prípadoch sú zakázané pódiá, či nevkusné tienenie.
Ako to je v našom meste?
„Všeobecne záväzné nariadenie neupravuje túto problematiku. Existuje však uznesenie komisie výstavby, ktorej predseda v minulom volebnom období odkonzultoval umiestňovanie letných terás s pamiatkármi a podľa toho sa postupuje pri udeľovaní súhlasu,“ vysvetlila Mazanová.
Malo by sa rešpektovať aj stanovisko pamiatkového úradu
Podľa zákona 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu je žiadosť o rozhodnutie k zámeru na úpravu nehnuteľnosti v pamiatkovom území povinný na krajský pamiatkový úrad, ako príslušný správny orgán, podať vlastník. V prípade pozemkov na Námestí baníkov, ktoré patria do Pamiatkovej zóny Rožňava je ich vlastníkom mesto.
„V súčasnosti sa tak nedeje,“ uviedla Eva Šmelková z pamiatkového úradu a ďalej vysvetľuje: „Už sme sa o tejto téme rozprávali s pánom primátorom v tom zmysle, aby mesto podalo jednu žiadosť, ktorá by obsahovala situáciu s vyznačenými polohami, kde je predpokladaný záujem umiestniť letné terasy. Krajský pamiatkový úrad Košice by na základe tejto žiadosti vydal rozhodnutie o prípustnosti takéhoto zámeru a určil podmienky jeho realizácie. Takéto rozhodnutie platí tri roky a potom ho možno zmeniť alebo predĺžiť.“
V septembri 2015 Pamiatkový úrad SR schválil Zásady ochrany Pamiatkovej zóny Rožňava, v ktorých sa hovorí aj o letných terasách. V tomto období sa pripravuje mapová dokumentácia a materiál bude predložený na prípomienkové konanie mestu. Pamiatkári sú najmä za to, aby terasy vyzerali esteticky, boli konštruované z ľahkých materiálov bez rušivých elementov.
„Ak posúdime letné terasy, ktoré sa v súčasnosti nachádzajú na námestí, na základe požiadaviek uvedených v „Zásadách“, tak vidíme rozpor najmä v tom, že niektoré rožňavské terasy sa na zimnú sezónu nerozoberajú. Ďalej kolíše aj ich dizajnérska úroveň od pekných jednoduchých účelových konštrukcií až ku gýču,“ dodala pre InfoRoznava Eva Šmelková.
Zdroj: SITA Foto: InfoRoznava.sk / Jaro Maliňák

- red -

O autorovi - red -

Redakčný text, kontaktovať nás môžete na e-mailovej adrese redakcia@inforoznava.sk

Zobraziť všetky príspevky od - red - →

× Odporúčané

Prenosy z rokovaní môžu snímať automatické kamery