Novela Zákona o obecnom zriadení

Dnes dopoludnia schválila Národná rada SR novelu Zákona o obecnom zriadení.
Zmeny sa týkajú najmä posilnenia právomoci starostu. Ten bude vydávať poriadok odmeňovania zamestnancov obce a určí si svojho zástupcu, ktorý môže byť len z radov zvolených poslancov. Zástupcovi starostu prináleží 80 % z mesačného platu starostu. V obci, ktorá má viac ako 20 000 obyvateľov, môže mať starosta dvoch zástupcov.
Najneskôr 90 dní pred voľbami obecné zastupiteľstvo určí rozsah výkonu funkcie starostu na celé funkčné obdobie. Počas volebného obdobia sa na návrh starostu bude môcť tento rozsah výkonu funkcie meniť, obecné zastupiteľstvo však nebude týmto návrhom viazané.
Obecné zastupiteľstvo bude schvaľovať poriadok odmeňovania poslancov i štatút obce. Poslanci budú odmeňovaní diferencovane, podľa toho, čo vykonali pre obec. Podľa Ministerstva vnútra SR bol totiž doterajší stav taký, že si odmeny schvaľovali bez zákonných kritérií.
Mandát obecného poslanca zaniká v prípade, že sa tento počas jedného roka nezúčastní zasadnutia obecného zastupiteľstva ani raz.
Ak starosta nedá hlasovať o návrhu programu zasadnutia obecného zastupiteľstva alebo keď neudelí slovo poslancovi, ktorý sa prihlásil do rozpravy k danému bodu rokovania, stráca tým právo viesť rokovanie a nahradí ho jeho zástupca.
Na odvolanie hlavného kontrolóra obce je potrebný súhlas už len nadpolovičnej väčšiny poslancov obecného zastupiteľstva, rovnako je to aj pri jeho zvolení do tejto pozície.
Starosta alebo poslanec obecného zastupiteľstva je povinný obci oznámiť skutočnosť, že bol nepodmienečne odsúdený za trestný čin alebo za úmyselný trestný čin.
V zmysle § 24  novelizovaného zákona platia rovnaké normy aj pre mestá, tzn. mestské zastupiteľstvá, primátorov a ich zástupcov.
Novela Zákona o obecnom zriadení ešte nie je právoplatná. Jej konečné znenie bude uverejnené v Zbierke zákonov.
………………………………….
Vo štvrtok 11. februára o 20:00 h bude k prijatej novele Zákona o obecnom zriadení diskusia v SRo – S1, v relácii Kontakty. S výkonným podpredsedom ZMOS-u  Jánom Muškom bude diskutovať právnik združenia Via Iuris Peter Wilfling. V denných vstupoch medzi 14:00 a 17:00 hod. budete môcť na S1 počuť ankety, večer budete mať možnosť svoje otázky telefonovať  priamo hosťom relácie.
Názor Vladimíra Pirošíka, právnika a nezávislého poslanca z Banskej Bystrice, si môžete prečítať kliknutím sem

- red -

O autorovi - red -

Redakčný text, kontaktovať nás môžete na e-mailovej adrese redakcia@inforoznava.sk

Zobraziť všetky príspevky od - red - →

× Odporúčané

Prenosy z rokovaní môžu snímať automatické kamery