Navrhujú menej zasadnutí

Poslanci Mestského zastupiteľstva v Rožňave prerokujú vo štvrtok 13. decembra aj návrh harmonogramu zasadnutí v roku 2013, ktorý predkladá „vedenie mesta“.
Pod návrhom, predloženým v rámci úsporných opatrení, je podpísaná právnička mesta, dnes už prednostka mestského úradu, Erika Mihalíková.
Podľa Rokovacieho poriadku „rokovanie mestského zastupiteľstva sa uskutočňuje podľa potreby, najmenej však raz za tri mesiace, spravidla v súlade s plánom práce“.
Zasadnutia zastupiteľstva by mali byť po novom zvolané len každý druhý mesiac a to počnúc mesiacom február, pričom v júli a auguste by zastupiteľstvo nezasadalo. Tak ako aj doteraz, konalo by sa vždy v posledný štvrtok aktuálneho mesiaca so začiatkom o 13.00 hodine. Celkom by sa tak v roku 2013 uskutočnilo len 6 zasadnutí zastupiteľstva v mesiacoch január, február, apríl, jún, september a november.
Podľa prepočtu predkladateľa návrhu by mesto touto redukciou zasadnutí zastupiteľstva usporilo v rozpočte 16 824 Eur okrem ďalších nákladov na nadčasy obsluhy hlasovacieho zariadenia, spotrebu materiálu pre písomné materiály a CD.
Namiesto 43 848 Eur by náklady tak mali dosiahnuť len 27 024 Eur. Na jedno zasadnutie zastupiteľstva je počítaných 700 Eur za priamy prenos RVTV a 55 Eur za občerstvenie.
Mesačné odmeny poslancom predstavujú čiastku 50 Eur.
Ďalších 80 Eur dostávajú predsedovia 6-tich komisií zastupiteľstva, 50 Eur podpredsedovia týchto komisií a 30 Eur členovia komisií – všetci by ich dostávali v prípade prijatia návrhu namiesto 12x iba 6x do roka.
Znížila by sa tak aj celková ročná výška odmeny pre tajomníkov, resp. zapisovateľov komisií z 2 988 Eur na 1 494 Eur.
Zastupiteľstvo nemá v tomto volebnom období zriadenú mestskú radu, ktorá je podľa zákona o obecnom zriadení iniciatívnym, výkonným a kontrolným orgánom zastupiteľstva. Plní úlohy podľa rozhodnutia zastupiteľstva a zároveň plní funkciu poradného orgánu primátora.
Komisia cestovného ruchu a regionálnej politiky a Komisia finančná, podnikateľská a správy mestského majetku neodporúčajú predložený návrh prijať.
Komisia vzdelávania, kultúry, mládeže a športu, Komisia sociálna, zdravotná a bytová a Komisia výstavby, územného plánovania, životného prostredia a mestských komunikácií s návrhom súhlasia.
Komisia ochrany verejného poriadku mala o návrhu rokovať v pondelok 10. decembra.
Dokument – Harmonogram zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Rožňave v roku 2013
Návrh programu zasadnutia zastupiteľstva si môžete prečítať kliknutím sem
Kanál RVTV na YouTube – kliknite sem
Ilustračné foto: Archív infoRoznava.sk

- red -

O autorovi - red -

Redakčný text, kontaktovať nás môžete na e-mailovej adrese redakcia@inforoznava.sk

Zobraziť všetky príspevky od - red - →

× Odporúčané

Prenosy z rokovaní môžu snímať automatické kamery