Najviac dostali basketbalistky

Poskytnutá dotácia pre kultúrne, mládežnícke, športové a spoločenské organizácie a Umeleckú úniu z rozpočtu mesta bola za rok 2010 vo výške 65 364,96 € (1.969.184,78 Sk) zo schválenej sumy 75 400 €.
Vyplýva to zo Správy o výsledku kontroly poskytnutých dotácií v roku 2010 z rozpočtu mesta pre kultúrne, športové a spoločenské organizácie, predloženej Mestskému zastupiteľstvu v Rožňave  hlavnou kontrolórkou mesta Katarínou Balážovou (na snímke).  
Pre kultúrne, mládežnícke a spoločenské organizácie a Umeleckú úniu boli poskytnuté dotácie vo výške 9 154,96 € a pre športové kluby vo výške 56 210 €. Zostatok nevyčerpanej dotácie k 31.12.2010 bol 10 035,04 €.
Hlavná kontrolórka v závere správy konštatuje, že predloženie vyúčtovania dotácie po lehote je porušením príslušného Všeobecne – záväzného nariadenia mesta a tiež zistenia o nesprávne vyplnených a nekompletných účtovných dokladoch.
Pre budúcnosť požaduje pri kontrole vyúčtovania dotácií za rok 2011 predkladať vyúčtovania podľa schváleného VZN na predpísanom tlačive a to s tým, že ak sa dotácia použije aj na akcie, vyúčtovanie predložiť po akciách aj s hodnovernými dokladmi o uskutočnení akcie ( prezenčné listiny, pozvánky, fotodokumentácia…).
Žiada taktiež predkladať kompletné doklady v zmysle zákona o účtovníctve ( k faktúre objednávku a doklad o zaplatení, k výdavkom na základe zmluvy doložiť aj zmluvu, cestovné vyúčtovať v zmysle zákona o cestovných náhradách a pod. )
K vyúčtovaniu požaduje v budúcnosti predložiť aj správu o činnosti organizácie, ktorej bola poskytnutá dotácia z rozpočtu mesta aj s harmonogramom akcií v priebehu roka.
Ako sa ďalej konštatuje v dôvodovej správe k tomuto bodu štvrtkového rokovania poslancov, správa o výsledku následnej finančnej kontroly bola s prednostom MsÚ a zodpovednými zamestnancami prerokovaná. Bola uložená lehota na prijatie opatrení na odstránenie zistených nedostatkov.
V roku 2010 bola dotácia z rozpočtu mesta poskytnutá nasledovným subjektom:
1. Športovo strelecký klub 0268 Ul. Pionierov 1 Rožňava
Dohoda o poskytnutí dotácie č. 322/2010 do výšky 100 €, poskytnutá na činnosť v roku 2010, na cestovné náklady, materiálové náklady, občerstvenie na akciách, nákup cien, nákup športových potrieb, stravné a ubytovanie na súťažiach, štartovné na súťažiach.
Poskytnutá dotácia 100 €. Vyúčtovanie bolo predložené dňa 15.12.2010.
Poskytnuté finančné prostriedky boli použité v súlade s dohodou.
2. Hokejový klub mesta 98 – mládeže Rožňava
Dohoda o poskytnutí dotácie č. 312/2010 do výšky 1 700 €, poskytnutá na činnosť v roku 2010, na cestovné náklady, materiálové náklady, občerstvenie na akciách, nákup cien, nákup športových potrieb, stravné a ubytovanie počas zápasov.
Dotácia tomuto športovému klubu poskytnutá nebola.
3. Spoločnosť priateľov mestského futbalu
Dohoda o poskytnutí dotácie č. 272/2010 do výšky 15 000 €, poskytnutá na činnosť v roku 2010, na cestovné náklady, stravu a ubytovanie počas zápasov, odmeny rozhodcom, trénerom, kalorické hráčom, štartovné, sústredenia, nákup športových potrieb, čistenie dresov, režijné náklady, hosťovanie hráčov.
Poskytnutá dotácia vo výške 15 tis €. Vyúčtovanie bolo predložené dňa 25.1.2011 – po lehote. Dotácia bola použitá v súlade s dohodou.
Nedostatky: Výdavkové pokladničné doklady nie sú vyplnené v zmysle zákona o účtovníctve, nedostatočne sa vypĺňa účel výdavku. Potrebné doložiť zmluvy s hráčmi aj z rozhodcami. V prípadoch ak ide o úhradu faktúry je potrebné doložiť aj faktúru, nestačí len príjmový pokladničný doklad. Nákup PHM vo výške 2 877,01 € nebol uznaný ako výdavok v zmysle dohody. Cestovné sa môže vyúčtovať len pomocou cestovného príkazu. V budúcnosti použiť na rozpísanie výdavkov nové tlačivo, ktoré bolo schválené vo VZN o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mesta. Bolo predložené celé účtovníctvo klubu, z ktorého sme si vyberali výdavky vo výške 15 000 €. V budúcnosti požadujeme presne označiť výdavkové doklady, ktoré tvoria zúčtovanie poskytnutej dotácie na predpísanom tlačive.
4. Basketbalový klub ŠPD Rožňava
Dohoda o poskytnutí dotácie č. 258/2010 do výšky 7 230 €, poskytnutá na cestovné náklady, materiálne náklady, odmeny hráčom, rozhodcom, trénerom, nákup cien, náklady za užívanie telocvične, vklad do súťaže ( štartovné družstiev), licenčné poplatky hráčov, družstiev, stravné, ubytovanie ( rozhodcovia, asistenti rozhodcov).
Poskytnutá dotácia vo výške 7 230 €. Vyúčtovanie dotácie bolo predložené dňa 22.12.2010. Všetky doklady boli predložené na kontrolu hlavnej kontrolórke mesta dňa 10.1.2011. Dotácia bola použitá v súlade s dohodou.
5. MBK Agrotrade Rožňava
Dohoda o poskytnutí dotácie č. 252/2010 do výšky 30 000 €, poskytnutá na cestovné náklady, materiálové náklady, štartovné na súťažiach, stravné a ubytovanie počas pretekov, nákup športového materiálu, občerstvenie na akciách, odmeny hráčom, trénerom a rozhodcom, nákup cien, náklady na užívanie telocvične.
Poskytnutá dotácia vo výške 30 000 €. Vyúčtovanie dotácie bolo predložené dňa 31.12.2010. Všetky doklady účtovníctva za rok 2010 boli predložené útvaru hlavnej kontrolórky mesta dňa 17.3.2011. Finančné prostriedky boli použité v súlade s dohodou.
6. Slovenský zväz protifašistických bojovníkov ZO Rožňava
Dohoda o poskytnutí dotácie č. 174/2010 do výšky 70 € , poskytnutá na materiálové náklady, cestovné náklady, občerstvenie, dary jubilantom, nákup kvetov a vencov na pietne akty.
Poskytnutá dotácia vo výške 70 €. Vyúčtovanie dotácie bolo predložené dňa 10.12.2010. Finančné prostriedky boli použité v súlade s dohodou. Nesprávne vyplnené výdavkové pokladničné doklady.
7. Tanečný klub SAMBED – OZ Rožňava
Dohoda o poskytnutí dotácie č. 173/2010 do výšky 1 000 €, poskytnutá na činnosť v roku 2010 na tanečný šport, cestovné náklady, materiálové náklady, režijné náklady vo výške 30%, nákup ozvučovacej techniky, nákup šiat pre tanečné páry, stravné a ubytovanie počas pretekov, občerstvenie, nákup cien, tanečné sústredenia.
Poskytnutá dotácia vo výške 700 €. Vyúčtovanie predložené dňa 22.12.2010. Dotácia bola použitá v súlade s dohodou.
8. Športový klub Kovstav – RV Rožňava
Dohoda o poskytnutí dotácie č. 164/2010 do výšky 500 €, poskytnutá na činnosť v roku 2010 a to na cestovné náklady, materiálové náklady, stravné a ubytovanie počas zápasov, občerstvenie, nákup cien, prevádzkové náklady vo výške 30%, nákup športových potrieb.
Poskytnutá dotácia vo výške 150 €. Vyúčtovanie dotácie predložené dňa 29.12.2010. Dotácia bola použitá na cestovné výdavky, v zmysle podpísanej dohody.
9. Veterán klub Rožňava
Dohoda o poskytnutí dotácie č. 163/2010 do výšky 150 € na činnosť v roku 2010, na materiálové náklady, občerstvenie na akciách, ceny propagačný materiál, cestovné náklady.
Poskytnutá dotácia vo výške 50 €. Vyúčtovanie dotácie bolo predložené dňa 12.1.2011 – po lehote. Dotácia bola použitá na občerstvenie- v súlade s dohodou.
10. Združenie mladých LAURA, stredisko Rožňava
Dohoda o poskytnutí dotácie č. 150/2010 do výšky 150 € na činnosť v roku 2010, na cestovné náklady, materiálové náklady, občerstvenie, nákup cien, ubytovanie, stravu, vstupné pre deti a organizátorov počas akcií.
Poskytnutá dotácia vo výške 95 €. Vyúčtovanie predložené dňa 29.11.2010. Finančné prostriedky boli použité v súlade s dohodou.
11. DOMKA – Združenie saleziánskej mládeže
Dohoda o poskytnutí dotácie č. 149/2010 do výšky 200 € na činnosť v roku 2010, na materiálové náklady, cestovné náklady, občerstvenie, prevádzkové náklady do výšky 30 %, nákup cien, ubytovanie a stravné počas akcií, nákup športových potrieb a vybavenia.
Poskytnutá dotácia vo výške 130 €. Vyúčtovanie dotácie predložené dňa 10.1.2011 – po lehote. Finančné prostriedky boli použité v súlade s dohodou.
12. Mestská organizácia Jednoty dôchodcov na Slovensku v Rožňave.
Dohoda o poskytnutí dotácie č. 148/2010 do výšky 100 € na činnosť v roku 2010, na materiálové náklady, cestovné náklady, občerstvenie na akciách a schôdzach, nákup kvetov a vencov pri rôznych príležitostiach a jubileách.
Poskytnutá dotácia vo výške 90 €. Vyúčtovanie predložené dňa 3.1.2010 – po lehote. Finančné prostriedky použité v súlade s dohodou. Výdavkové pokladničné doklady organizácia nevypĺňa v zmysle zákona o účtovníctve.
13. Taekwondo Hakimi Rožňava
Dohoda o poskytnutí dotácie č. 147/2010 do výšky 500 € na činnosť v roku 2010, na cestovné náklady, materiálové náklady, stravné a ubytovanie počas pretekov, občerstvenie, nákup cien, odmeny rozhodcom, prenájom telocvične, štartovné na turnajoch doma a v zahraničí, poplatky za semináre doma i v zahraničí.
Poskytnutá dotácia vo výške 250 €. Vyúčtovanie predložené dňa 29.12.2010 v súlade s dohodou. Výdavkové pokladničné doklady nie sú vyplnené v zmysle zákona o účtovníctve.
14.Základná organizácia Csemadok v Rožňave
Dohoda o poskytnutí dotácie č. 146/2010 do výšky 2 000€ na činnosť v roku 2010, na materiálové náklady, cestovné náklady, občerstvenie, režijné a prevádzkové náklady vo výške 30%, nákup cien, ozvučenie, nákup kvetov a vencov pri rôznych podujatiach a jubileách.
1. časť schválenej dotácie a vo výške 400 €. Vyúčtovanie predložené dňa 20.12.2010. Finančné prostriedky boli použité v súlade s dohodou.
2. časť schválenej dotácie vo výške 600 €. Vyúčtovanie predložené dňa 23.11.2010. Finančné prostriedky boli použité v súlade s dohodou.
15. Gemerský banícky spolok Bratstvo Rožňava
Dohoda o poskytnutí dotácie č. 145/2010 do výšky 150 € na činnosť v roku 2010, na náklady, cestovné náklady, propagačný materiál.
Poskytnutá dotácia vo výške 150 €. Chýbajú doklady o nákupe, pozvánky na pracovnú cestu – doplniť.
16. Miestny odbor Matice slovenskej v Rožňave
Dohoda o poskytnutí dotácie č. 144/2010 do výšky 2 000 € na činnosť v roku 2010, na režijné náklady vo výške 30 %, kancelárske potreby, počítačovú techniku, cestovné náklady, občerstvenie na akciách, zájazdy domáce a zahraničné, ceny, dary, zhotovenie krojov, nákup hudobných nástrojov, videotechnika, HI-FI technika, polygrafické práce, drobný nákup, ozvučenie na akciách.
Poskytnutá dotácia vo výške 1 000 €. Vyúčtovanie dotácie predložené dňa 29.12.2010. Vyúčtovanie poskytnutej dotácie bolo v súlade s dohodou. Výdavkové pokladničné doklady sa nevypĺňajú v zmysle zákona o účtovníctve.
17. Geológ Rožňava
Dohoda o poskytnutí dotácie č. 143/2010 do výšky 3 600 € na činnosť v roku 2010, na cestovné náklady, materiálové náklady, štartovné na akciách, stravné a ubytovanie počas pretekov, nákup športového materiálu, občerstvenie na akciách, odmeny rozhodcom, nákup cien, náklady spojené s prenájmom haly, výdavky na propagáciu zápasov.
Poskytnutá dotácia vo výške 2 780 €. Vyúčtovanie predloženej dotácie bolo predložené dňa 30.12.2010. Poskytnuté finančné prostriedky boli použité v súlade s dohodou.
Umelecká únia
1. Spevácky zbor
Dohoda o poskytnutí dotácie č. 380/2010 na výšku 624,15 €
Dohoda o poskytnutí dotácie č. 264/2010 na výšku 624,15 €
Finančné prostriedky boli poskytnuté ako príspevok mesta na akcie v roku 2010 a to na cestovné náklady , materiálové náklady, na technické zabezpečenie činnosti súboru. Stravné, občerstvenie a ubytovanie počas vystúpení a sústredení v meste, mimo územia mesta i v rámci partnerských miest, nákup krojov a krojových súčastí, vyplatenie honorárov za chorovody a hudobný doprovod, resp. korepetície nácvikov a výdavkov spojených s organizovaním Vianočného koncertu za účasti partnerských miest.
Vyúčtovanie poskytnutej dotácie bolo predložené dňa 22.12.2010. Finančné prostriedky boli použité v súlade s dohodou.
2. FS Haviar
Dohoda o poskytnutí dotácie č. 266/2010 vo výške 624,15 €.
Dohoda o poskytnutí dotácie č. 381/2010 vo výške 624,15 €.
Dotácia bola poskytnutá na akcie v roku 2010, na cestovné náklady, na technické zabezpečenie činnosti súboru stravné, občerstvenie a ubytovanie počas vystúpení a sústredení mimo mesta, nákup krojov a krojových súčastí, vyplatenie honorárov za choreografie a hudobný doprovod, resp. korepetície nácvikov.
Vyúčtovanie bolo predložené dňa 31.12.2010. Finančné prostriedky boli použité v súlade s dohodou.
3. Detský folklórny súbor Haviarik
Dohoda o poskytnutí dotácie č. 385/2010 vo výške 624,15 €.
Dohoda o poskytnutí dotácie č. 265/2010 vo výške 624,15 €.
Dotácia bola poskytnutá ako príspevok mesta pre detský folklórny súbor Haviarik, člena Umeleckej únie na akcie v roku 2010 a to na cestovné náklady, materiálové náklady na technické zabezpečenie činnosti súboru, stravné, občerstvenie a ubytovanie počas vystúpení a sústredení mimo územia mesta, nákup krojov a krojových súčastí, vyplatenie honorárov za choreografie a hudobný doprovod, resp. korepetície nácvikov.
Vyúčtovanie dotácie bolo predložené dňa 31.12.2010. Finančné prostriedky boli použité v súlade s dohodou.
4. Detská ľudová hudba LÚČKA
Dohoda o poskytnutí dotácie č. 385/2010 vo výške 164,25 €.
Dohoda o poskytnutí dotácie č. 267/2010 vo výške 164,25 €.
Dotácia bola poskytnutá ako príspevok mesta na akcie v roku 2010 a to na cestovné náklady, materiálové náklady na technické zabezpečenie činnosti súboru, stravné, občerstvenie a ubytovanie počas vystúpení a sústredení mimo územia mesta, nákup krojov a krojových súčastí, vyplatenie honorárov za choreografie a hudobný doprovod, resp. korepetície nácvikov.
Vyúčtovanie dotácie bolo predložené dňa 31.10.2010. Finančné prostriedky boli použité v súlade s dohodou.
5. Detský folklórny súbor Szászorszép
Dohoda o poskytnutí dotácie č. 383/2010 vo výške 164,25 €.
Dohoda o poskytnutí dotácie č. 311/2010 vo výške 164,25 €.
Dotácia bola poskytnutá ako príspevok mesta na akcie v roku 2010 , a to na cestovné náklady, materiálové náklady , na technické zabezpečenie činnosti súboru, stravné, občerstvenie a ubytovanie počas vystúpení a sústredení v meste i mimo územia mesta, nákup krojov a krojových súčastí, vyplatenie honorárov za korepetície, chorovody a hudobný doprovod, resp. korepetície nácvikov.
Vyúčtovanie poskytnutej dotácie bolo predložené dňa 31.12.2010. Finančné prostriedky boli použité v súlade s dohodou.
6. Ľudová hudba Haviar
Dohoda o poskytnutí dotácie č. 268/2010 vo výške 114,97 €.
Dohoda o poskytnutí dotácie č. 387/201 vo výške 114,97 €.
Dotácia bola poskytnutá na akcie v roku 2010, a to na cestovné náklady, materiálové náklady, nákup hudobných nástrojov, na technické zabezpečenie činnosti súboru, stravné, občerstvenie a ubytovanie počas vystúpení a sústredení mimo územia mesta, nákup krojov a krojových súčastí.
Vyúčtovanie poskytnutej dotácie bolo predložené dňa 12.1.2011 – po lehote. Finančné prostriedky boli použité v súlade s dohodou.
7. Súbor Flauta Dolce
Dohoda o poskytnutí dotácie č. 386/2010 na výšku 114,97 €.
Dohoda o poskytnutí dotácie č. 286/2010 na výšku 114,97 €.
Dotácia bola poskytnutá na akcie v roku 2010 a to na cestovné náklady, materiálové náklady, na technické zabezpečenie činnosti súboru stravné, občerstvenie a ubytovanie počas vystúpení a sústredení mimo územia mesta, nákup krojov a krojových súčastí, vyplatenie honorárov za choreografie a hudobný doprovod, resp. korepetície nácvikov.
Vyúčtovanie poskytnutej dotácie bolo predložené dňa 20.1.2011 – po lehote. Finančné prostriedky boli použité v súlade s dohodou.
8. OZ spievajúce husle
Dohoda o poskytnutí dotácie č. 269/2010 vo výške 114,97 €.
Dohoda o poskytnutí dotácie č. 388/2010 vo výške 114,97 €.
Finančné prostriedky poskytnuté na akcie v roku 2010, na cestovné náklady, materiálové náklady , na technické zabezpečenie činnosti súboru, stravné, občerstvenie a ubytovanie počas vystúpení a sústredení mimo územia mesta, nákup krojov a krojových súčastí, vyplatenie honorárov, resp. korepetície nácvikov.
Vyúčtovanie poskytnutej dotácie bolo predložené dňa 28.12.2010. Finančné prostriedky boli použité v súlade s dohodou.
9. FS Jasanina
Dohoda o poskytnutí dotácie č. 406/2010 vo výške 114,97 €
Dohoda o poskytnutí dotácie č. 287/2010 vo výške 114,97 €.
Dotácia bola poskytnutá na akcie v roku 2010 a to na cestovné náklady , materiálové náklady, na technické zabezpečenie činnosti súboru, stravné, občerstvenie a ubytovanie počas vystúpení a sústredení mimo územia mesta, nákup krojov a krojových súčastí, vyplatenie honorárov za choreografie a hudobný doprovod, resp. korepetície nácvikov.
Vyúčtovanie poskytnutej dotácie bolo predložené dňa 3.1.2011 – po lehote. Finančné prostriedky boli použité v súlade s dohodou.
10. FS Búzavirág
Dohoda o poskytnutí dotácie č. 384/2010 vo výške 624,15 €.
Dohoda o poskytnutí dotácie č. 309/2010 vo výške 624,15 €.
Dotácia bola poskytnutá na akcie v roku 2010 a to na cestovné náklady, materiálové náklady, na technické zabezpečenie činnosti súboru, stravné, občerstvenie a ubytovanie počas vystúpení a sústredení v meste a mimo mesta, nákup krojov a krojových súčastí, vyplatenie honorárov za korepetície a hudobný doprovod, resp. korepetície nácvikov
Vyúčtovanie poskytnutej dotácie bolo predložené dňa 31.12.2010. Finančné prostriedky boli použité v súlade s dohodou.
 Foto: Archív Inforoznava.sk

- red -

O autorovi - red -

Redakčný text, kontaktovať nás môžete na e-mailovej adrese redakcia@inforoznava.sk

Zobraziť všetky príspevky od - red - →

× Odporúčané

Prenosy z rokovaní môžu snímať automatické kamery