Na Krásnej Hôrke sa stretli pamiatkari

Vo štvrtok 20. februára sa na hrade Krásna Hôrka stretli pamiatkari. Spracovatelia architektonicko-historického pamiatkového výskumu Michal Šimkovic a Ľuboš Kürthy im prezentovali výsledky III. etapy výskumu.
Informovala nás o tom architektka Eva Šmelková, vedúca Krajského pamiatkového úradu (KPÚ) Košice – Pracovisko Rožňava.
Po rozsiahlom požiari hradu 10. marca 2012, kedy v celom rozsahu zhoreli strechy, prehoreli koruny murív, ostenia a výplne otvorov a tiež exteriérové omietky, prebiehala sanácia a havarijné statické zabezpečenie hradu podľa rozhodnutia o opatreniach na nápravu, ktoré úrad vydal 2. apríla 2012, a podľa vypracovanej stavebnej dokumentácie.
„Na základe nej hrad prekryli dočasnými strechami, ktoré ho budú chrániť až do doby, kým budú skompletizované trvalé strechy. Súčasťou tohto zastrešenia sú i vysunuté lávky, ktoré v tejto výške nahrádzajú lešenie,“ vysvetlila Šmelková.
Súbežne vlastník, Slovenské národné múzeum Bratislava, predložil na Krajský pamiatkový úrad Košice svoj zámer obnovy, kde konkretizoval práce, ktoré je pri obnove nutné zrealizovať.
Ako ďalej uviedla, úrad v rozhodnutí určil, že uvažované práce majú charakter komplexnej obnovy a možno ich vykonať len na základe kvalifikovanej prípravnej dokumentácie, ktorej súčasťou bude aj architektonicko-historický výskum.
„Umožnil však, aby tento výskum postupoval na jednotlivých objektoch hradu podľa aktuálnej potreby a jeho výsledky boli okamžite postúpené projektantom obnovy,“ pokračovala. Až na záver bude dopracovaný, zhrnutý a vyhodnotený v spoločnom materiáli.
V prvej etape bol zabezpečený výskum korún murív a pozostatkov krovných konštrukcií, ktorý vypracovali Ľuboš Kürthy a Michal Šimkovic v januári a februári 2013. V rámci výskumu bolo zhotoviteľmi zabezpečené zdokumentovanie existujúcich stôp po krovoch na jednotlivých objektoch hradu.
Na základe tohto materiálu bola vypracovaná projektová dokumentácia – najskôr na sanáciu korún murív a vyhotovenie spodných roštov trvalých krovov, a následne aj na trvalé strechy hradu.
„Treba pripomenúť, že trvalé strechy hradu budú presnou kópiou zhorených striech, vrátane tradičných tesárskych spojov. Konštrukcia spodných dubových roštov trvalých krovov, ktorá je už na hrade hotová, ale zatiaľ prekrytá dočasnými strechami, je kvalitne odvedenou remeselnou prácou,“ spresnila ďalej.
Teraz výsledky prvej etapy výskumu zúročujú murári, ktorí stavajú kópie korún murív a ríms, prevažne z pôvodného materiálu. „Tie museli byť až do hĺbky cca 80 cm rozobraté, jednak z dôvodu ich nevyhovujúcej stability po prehorení spojovacej malty, ale najmä preto, že strechy hradu sú tradične kotvené zabudovaním spodných roštov do korunného muriva.“
Obnova hradu bude po vyhotovení trvalých striech pokračovať opravou exteriérov i interiérov jednotlivých objektov tak, aby čo najskôr mohol byť sprístupnený aspoň dolný a stredný hrad. Preto aj ďalšia etapa pamiatkového výskumu sa zamerala najskôr na dolný hrad.
V júni 2013 bola ukončená II. etapa výskumu časti NKP hradu Krásna Hôrka – tzv. Dolný hrad objekt Kasárne, ktorú vypracovali Ľuboš Kürthy a Barbora Glocková. Tohto roku pokračoval výskum III. etapou, na objektoch tzv. Františkinho múzea, Rákocziho traktu a hradnej kaplnky.
„V týchto dňoch bol ukončený a pred jeho odovzdaním boli výsledky priamo na hrade prezentované odborným pracovníkom nášho úradu,“ priblížila. V predstihu boli prezentované aj niektoré zistenia z horného hradu, ktoré budú spracované v IV., konečnej, etape výskumu, ktorej ukončenie je plánované na október tohto roku.
„Výsledky pamiatkového výskumu prinesú jednoznačné a hodnoverné podklady pre určenie optimálneho návrhu na ochranu, obnovu a prezentáciu pamiatkových hodnôt hradu Krásna Hôrka. Už teraz vieme, že v mnohom spresnia ale aj prekvapivo zmenia naše poznatky o hrade,“ dodala Šmelková na záver.
Verejnosti budú prezentované aj v rámci novej hradnej expozície.
Foto: infoRoznava.sk / Gabriel Bogdán

  1. Zachytený múr z bebekovského opevnenia hradu (okolo r. 1546)
  2. Uvažované umiestnenie požiarnej nádrže do „delovej terasy“ si vyžiadalo archeologický výskum
  3. Tehlová dlážka obytného krídla postaveného na staršom opevnení Andrássyovcami v období renesancie
  4. Stavebný materiál z rozobratých korún murív bude opätovne zabudovaný
  5. Delá sú počas trvania výskumu uložené v stavebnom depozite
- red -

O autorovi - red -

Redakčný text, kontaktovať nás môžete na e-mailovej adrese redakcia@inforoznava.sk

Zobraziť všetky príspevky od - red - →

× Odporúčané

Prenosy z rokovaní môžu snímať automatické kamery