Na katedrálu dali takmer najmenej

V regióne Horného Gemera sa nachádza množstvo historických objektov, na ktorých opravu alebo záchranu ich vlastníci, spavidla obce alebo cirkevné zbory, nemajú dostatok vlastných finančných prostriedkov.
V samotnej Rožňave je to napr. Katedrála Nanebovzatia panny Márie, na ktorej prebieha v ostatných rokoch postupná rekonštrukcia, najnovšie oprava fasády.
Ministerstvo kultúry a cestovného ruchu SR (predtým len kultúry) poskytuje na tieto účely dotácie podľa Smernice MKCR SR o poskytovaní dotácií. V grantovom programe Obnovme si svoj dom má stanovené priority a kritériá hodnotenia.
V grantovej schéme programu Obnovme si svoj dom 2010, do ktorej sa bolo možné prihlásiť do 14. novembra 2009, bolo z nášho okresu podaných celkom 34 žiadostí, uspokojených bolo len 9 z nich.
O podaných žiadostiach rozhodovala príslušná komisia, ktorej návrh formálne schvaľoval minister, v danom období ešte Marek Maďarič (Smer-SD).
Schválené žiadosti v abecednom poradí, ako boli zverejnené na stránke MKCR SR:
1. Cirkevný zbor evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku v Slavošovciach, SLAVOŚOVCE, hlavný oltár z ev.a.v. kostola, II. etapa
Žiadané: 9 141 Eur  (275 382 Sk)  Schválené: 9 000 Eur (271 134 Sk)
2. Erika Jaklová Pástorová, Rožňava, Obnova ľudového domu, Silická Brezová
Žiadané: 27 954 Eur (842 142 Sk)  Schválené: 11 200 Eur (337 411 Sk)
3. Ing. Beáta Zobolová, Rožňava, Štítnik, Dom patricijský, Námestie 1. mája 437 – pamiatkový výskum
Žiadané: 7 790 Eur (234 682 Sk) Schválené: 5 000 Eur (150 630 Sk)
4. Ing. Ján Mihók, Dobšiná, Rejdová, dom ľudový č.17, č.ÚZPF 2450/0, výmena strešnej krytiny
Žiadané: 12 500 Eur (376 575 Sk) Schválené: 8 000 Eur (241 008 Sk)
5. Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku – Cirkevný zbor Brzotín, Reštaurovanie jedinečného historického skvostu Gemera – reformovaného kostola v Brzotíne
Žiadané: 29 663 Eur (893 628 Sk) Schválené: 10 000 Eur (301 260 Sk)
6. Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku – Cirkevný zbor Silica, Reštaurátorský výskum stredovekých omietkových a farebných vrstiev v interiéri kostola reformovanej cirkvi v Silici a následné vypracovanie Návrhu na ich reštaurovanie (- kostol s opevnením v Silici, s číslom Ústredného zoznamu pamiatkového fondu 2460/1, s adresou 04952 Silica č.1) 
Žiadané: 8 647 Eur (260 500 Sk) Schválené: 8 000 Eur (241 008 Sk)
7. Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku, Cirkevný zbor Plešivec, Kostol reformovanej kresťanskej cirkvi Plešivec- archeologický výskum, reštaurátorský výskum kamenných článkov a 1. etapa sanácie exteriérových omietok
Žiadané: 28 622 Eur (862 266 Sk) Schválené: 3 000 Eur (90 378 Sk)
8. Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Rožňava, Obnova fasád na Rímskokatolíckom katedrálnom kostole Nanebovzatia Panny Márie v Rožňave, NKP 466/1, Kostol a veža, 048 01, Rožňava, Betliarska 5
Žiadané: 148 195 Eur (4 464 523 Sk) Schválené: 4 000 Eur (120 504 Sk)
9. Tomáš Székely, Rožňava, Betliar, Betliarska Maša, bytový dom, č. ÚZPF 4682/2
Žiadané: 19 000 Eur (572 394 Sk) Schválené: 10 000 Eur (301 260 Sk)
Neschválené žiadosti:
Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku v Koceľovciach, Brdárka, kostol ev.a.v., organ, č. ÚZPF 3452/0, dokončenie reštaurovania, žiadané 13 395 Eur (403 538 Sk)
Cirkevný zbor ECAV na Slovensku so sídlom v Štítniku, Štítnik,kostol ev.a.v., oltár, I.etapa: reštaurovanie oltárneho nadstavca, č. ÚZPF 3850/1,8,9, žiadané 28 690 Eur (864 315 Sk)
Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku so sídlom v Rožňavskom Bystrom, Rakovnica, kostol ev. a.v., oltár, reštaurovanie, I.etapa, žiadané 10 925 Eur (329 127 Sk)
Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku v Roštári, Petrovo, kostol ev.a.v., pokračovanie komplexnej pamiatkovej obnovy, žiadané 23 363 Eur (703 834 Sk)
Cirkevný zbor evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku v Koceľovciach, Brdárka, kostol ev.a.v., č.ÚZPF 477/0, oprava a celková obnova, žiadané 194 482 Eur (5 858 965 Sk)
Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Ochtiná, 533/0, Ochtiná, kostol ev.a.v., sanácia vlhkosti obvodových stien interiéru, žiadané 4 085 Eur (123 065 Sk)
Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Ochtiná, Rochovce, kostol ev.a.v.,sanácia vlhkosti obvodového muriva interiéru kostola, žiadané 4 085 Eur (123 065 Sk)
Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Ochtiná, Ochtiná,kostol ev.a.a.v,mortuárium, č. ÚZPF 3711/0, komplexné reštaurovanie, žiadané 10 259 Eur (309 063 Sk)
Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Rožňavské Bystré, Rakovnica, kostol ev. a. v., oltár,reštaurovanie, I.etapa, žiadané 10 925 Eur (329 127 Sk)
Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Rožňavské Bystré, Rožňavské Bystré, kostol ev. a.v., oltár reštaurovanie, I.etapa, žiadané 14 915 Eur (449 329 Sk)
Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku v Dobšinej, Dobšiná, Kostol ev.a.v., číslo ÚZPF 487/0, Zimná ulica č.súp.106 – statické zabezpečenie, žiadané 36 800 Eur (1 108 637 Sk)
Ing. Peter Fábián, Štítnik, Sanácia NKP Meštiansky dom, žiadané 31 079 Eur (936 286 Sk)
Katarína Zlatnická KAJA – Aragonit, Štítnik, Oprava fasády – Dom patricijský nárožný, žiadané 62 335 Eur (1 877 904 Sk)
Mesto Dobšiná, Radnica, č. ÚZPF – 486/1, SNP ul. č. 554, okres Rožňava, kraj Košický, parc. KN č. 1132 k.ú. Dobšiná, žiadané 131 056 Eur (3 948 193 Sk)
Obec Slavec, Slavec, Kláštor paulínov č. ÚZPF 551/1-2 – pamiatkový a archeologický výskum, žiadané 15 133 Eur (455 897 Sk)
Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku – cirkevný zbor Kružná, Kružná, kostol reformovaný, čUZPF: 10167/0 Obnova okenných výplní na lodi kostola, žiadané 3 838 Eur (115 624 Sk)
Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku, Cirkevný zbor Plešivec, Plešivec, kostol ref. cirkvi, č. ÚZPF 537/0, rekonštrukcia stropu, žiadané 72 004 Eur (2 169 193 Sk)
Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku, Cirkevný zbor Slavec, Slavec, kostol reformovaný, č. ÚZPF 2469/1-2, číslo súp. 81 – absida a loď kostola – odstránenie zemnej vlhkosti, žiadané 23 277 Eur (701 243 Sk)
Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku, Dcérocirkevný zbor Vidová, Vidová, Reformovaný kostol, č. ÚZPF 2468/0, čís. súp. 30 – obnova strechy a ošetrenie šindľovej krytiny veže kostola, žiadané 13 027 Eur (392 451 Sk)
Rímskokatolícka cirkev farnosť Jablonov nad Turňou, Oprava strechy rímskokatolíckeho kostola v Hrušove – ÚZPF č.496/0 – havarijný stav, žiadané 14 500 Eur (436 827 Sk)
Stredná odborná škola, Zimná 96 Dobšiná, Dobšiná, č. ÚZPF 10115/0, oprava strechy, žiadané 42 000 Eur (1 265 292 Sk)
Združený cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Nižná Slaná – Kobeliarovo, Komplexná obnova fasády Evanjelického kostola v Kobeliarove I. etapa, ÚZPF 516/0, žiadané 1 880 Eur (56 637 Sk)
Združený cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Nižná Slaná – Kobeliarovo, Oprava a reštaurovanie historického hudobného nástroja, organa, v Evanjelickom kostole v Henckovciach I. etapa, ÚZPF 3519/0, žiadané 20 355 Eur (613 215 Sk)
Združený cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Nižná Slaná – Kobeliarovo, Reštaurovanie reliéfu voľného – VZKRIESENIE v Evanjelickom kostole v Henckovciach; ÚZPF 3517/0, žiadané 6 340 Eur (190 999 Sk)
 
Foto: Archív Inforoznava.sk

- red -

O autorovi - red -

Redakčný text, kontaktovať nás môžete na e-mailovej adrese redakcia@inforoznava.sk

Zobraziť všetky príspevky od - red - →

× Odporúčané

Fedor Gál položil kyticu k pamätnej tabuli