Mestu chýbajú peniaze. Dostanú odmeny?

DSCF5515Vo štvrtok 29. októbra 2009 sa v rokovacej miestnosti (suterén mestského úradu) začne o 15.00 hod. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Rožňave.
Na programe má celkom 23 bodov, medzi ktorými nechýba ani tradičné odmeňovanie vedenia mesta, resp. Návrh kritérií na priznanie odmien za II. polrok 2009.
V programe je taktiež Organizačný poriadok Mestského úradu v Rožňave, monitoring plnenia Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta za obdobie január až september 2009, či Informatívna správa o vyhodnotení ankety k vydávaniu Rožňavských listov.
Poslanci sa budú zaoberať taktiež početnými majetkoprávnymi záležitosťami, predajom prebytočného majetku mesta a prejednávať budú aj ďalšiu Žiadosť o pridelenie sektora v priemyselnej zóne Rožňava.
Ilustračné foto: Inforoznava.sk
Program rokovania zastupiteľstva:
1. Otvorenie
2. Správa o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva v Rožňave

3. VZN Mesta Rožňava o určení postupu a podmienok pri poskytovaní opatrovateľskej služby a o úhradách za  opatrovateľskú službu v meste Rožňava

4. VZN Mesta Rožňava o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole

5. VZN Mesta Rožňava o spôsobe rozhodovania o opravnom prostriedku (odvolaní) proti rozhodnutiam riaditeľov škôl a školských zariadení pri výkone samosprávnych činností

6. Zaradenie Obce Hrhov do Spoločného školského úradu so sídlom v Rožňave a uzatvorenie zmluvy o jej zaradení

7. VZN Mesta Rožňava o trhovom poriadku počas príležitostnej akcie Vianočný trh 2009

8. VZN Mesta Rožňava o zriadení účelového garančného fondu – doplnenie

9. Organizačný poriadok Mestského úradu v Rožňave
Príloha č. 1 – Náplne práce organizačných útvarov
Príloha č. 2 – Organizačná schéma Mestského úradu v Rožňave – návrh na zmenu
10. Monitoring plnenia PHaSR mesta Rožňava za obdobie 01-09/2009

11. Žiadosť o pridelenie sektora v priemyselnej zóne Rožňava

12. Návrh na zrušenie uznesení MZ v Rožňave č. 47/2008 – časť, č. 54/2007, č. 178/2008

13. Majetkoprávne záležitosti mesta:
1. Eduard Pačai – predaj pozemku mesta
2. Andrej Adamko – predaj pozemku mesta
3. Miriam Grecmacherová – predaj pozemku mesta
4. Ján Kalász a manželka – predaj nehnuteľnosti vo vlastníctve mesta
5. Dominika Tutková – predaj nehnuteľnosti vo vlastníctve mesta
6. Ing. Róbert Németh a manželka – predaj nehnuteľnosti vo vlastníctve mesta
7. Peter Čech – predaj pozemku mesta
8. Ministerstvo obrany SR, Správa nehnuteľného majetku a výstavby Košice – predaj pozemkov mesta
9. Slovenská správa ciest – líniová stavba „ I/67 a II/526 Rožňava križovatka – Štítnik – uzavretie kúpnej zmluvy
10. Slovenská správa ciest – líniová stavba „ I/67 a II/526 Rožňava križovatka – Štítnik – uzavretie nájomnej zmluvy na dočasné užívanie pozemkov vo vlastníctve mesta pre potreby líniovej stavby
11. Informačná správa o neúspešných obchodných verejných súťažiach
12. Zmena uznesenia MZ č. 222/2009
13. Informatívna správa o príprave elektronickej aukcie na predaj budovy s pozemkami na Námestí baníkov č. 19
14. Návrh na predaj prebytočného majetku mesta – budovy na Námestí baníkov č. 19 s pozemkami
15. Návrh na predaj prebytočného majetku mesta – budovy turistickej ubytovne na Šafárikovej ul. č. 19
16. Návrh na zmenu a doplnenie uznesenia MZ č. 264/2009
17. Zmluva o nájme nebytových priestorov nachádzajúcich sa v MŠ na Ul. Vajanského č. 6 pre potreby Centra voľného času v Rožňave
18. MUDr. Marta Mlynárová a spol. – žiadosť o zníženie nájomného v budove na Námestí 1. mája č. 11
19. Gemerský banícky spolok „BRATSTVO“ – žiadosť o odpustenie režijných poplatkov za používanie kancelárie
20. OO Únie žien Slovenska – žiadosť o odpustenie platenia nájomného a poplatkov za poskytované služby
21. Občianske združenie ROMA LAVUTA – žiadosť o odpustenie nájomného za užívanie nebytových priestorov
22. Občianske združenie Spievajúce husle – Singing Violin RETRO MUSIC BAND – žiadosť o zníženie nájomného
23. Zriadenie záložného práva na nehnuteľnosti vo vlastníctve mesta
24. Zrušenie časti uznesenia MZ č. 143/2007
25. Zmena uznesenia MZ č. 187/2008
26. ISCON s.r.o. – ponuka na odkúpenie krbu s vonkajším komínom

14. Informatívna správa o vyhodnotení ankety k vydávaniu Rožňavských listov

15. Vykonávanie aktivačnej činnosti
– informácia za obdobie 1.5.2009-31.10.2009
– zámer na obdobie 1.11.2009 – 30.4.2009
16. Okresný súd Rožňava – voľba prísediacich na volebné obdobie 2010 – 2013

17. Správy hlavnej kontrolórky:
a) Správa o výsledku následnej finančnej kontroly prijatých opatrení na odstránenie nedostatkov z kontroly interných predpisov v roku 2008
b) Správa o výsledku kontroly dodržiavania VZN Mesta Rožňava o poskytovaní opatrovateľskej služby a o úhradách za opatrovateľskú službu v meste Rožňava

18. Návrh na priznanie odmeny za I. polrok 2009:
a) primátorovi mesta
b) zástupcovi primátora mesta
c) hlavnému kontrolórovi mesta
19. Návrh kritérií na priznanie odmien za II. polrok 2009

20. Otázky poslancov
21. Diskusia
22. Záver
Neverejná časť rokovania:

23. 1. Rožňavská a.s.:
a) Účtovná závierka k 30.06.2009
b) Informácia o hospodárení spoločnosti za 07/2009
c) Informácia o hospodárení spoločnosti za 08/2009
d) Plán činnosti na rok 2009

- red -

O autorovi - red -

Redakčný text, kontaktovať nás môžete na e-mailovej adrese redakcia@inforoznava.sk

Zobraziť všetky príspevky od - red - →

× Odporúčané

Prenosy z rokovaní môžu snímať automatické kamery