Projekt začal aj končil v Rožňave

Medzinárodný projekt „Vzdelávanie pre udržateľný život“ začal a aj končil v Rožňave.
Súčasné trendy v kontinuálnom vzdelávaní a v osobnostnom rozvoji ľudí rôznych profesií a veku sú zamerané na intenzívne osobné skúsenosti a zážitkové aktivity. Takúto možnosť vzdelávania poskytuje i rožňavské občianske združenie BIOSPEKTRUM, ktoré svoju činnosť zameriava najmä na oblasť environmentálnej uvedomelosti a multikultularizmus pedagógov, vedúcich klubov, ako aj širokej verejnosti.
OZ BIOSPEKTRUM spolupracuje s rôznymi odborníkmi z oblasti ochrany prírody a krajiny, jaskyniarstva, s Univerzitou Mateja Bela v Banskej Bystrici – Katedrou životného prostredia. Pripravilo a zrealizovalo vzdelávacie aktivity pre rôzne stupne škôl.
Obsahovou náplňou sú rôzne edukačné mobility, výstavy, prezentácie o kultúrnom a prírodnom dedičstve, globálnych problémoch Zeme, o prežívaní vlastnej kultúrnej identity a oboznamovaní s inými kultúrami. Také boli aj projekty, ktoré BIOSPEKTRUM zastrešovalo napr.: Projekt „Mladí ľudia po stopách človeka v prírode Sliezska“, „Poklad v srdci Európy – Zádielska tiesňava“ a práve posledným ukončeným je multilaterálny projekt „Vzdelávanie pre udržateľný život“ (Education for Sustainble Life).
Koordinujúcou krajinou projektu „Vzdelávanie pre udržateľný život“ bolo Slovensko a participovali na ňom aj krajiny: Česko, Cyprus, Taliansko, Turecko. V priebehu rokov 2009 – 2011 sa v rámci aktivít a mobilít tohto projektu vzdelávalo 42 ľudí.
Prostredníctvom seminárov, či odborných workshopov všetky krajiny predstavili aktuálne odborné poznatky, formy, metódy vzdelávania dospelých i detí v oblasti environmentálnej uvedomelosti človeka, prezentovali spôsoby edukácie v rôznych typoch škôl vo svojich štátnych vzdelávacích systémoch. Konkrétne sa venovali problematike znečistenia životného prostredia, problémom s riešením likvidácie a zhodnocovania odpadu.
Nemenej významnou zložkou mobilít boli outdoorové aktivity, prostredníctvom ktorých mohli učiaci sa dospelí poznávať kultúrne a prírodné dedičstvo zúčastnených krajín (naplnenie vízie interkultúrneho dialógu v rámci krajín EÚ). Predovšetkým pedagogickí zamestnanci, ktorí sa aktívne zapojili do mobilít, mali možnosť vymieňať si skúsenosti a poznatky a následne ich modifikovať na vlastné podmienky krajiny i školy.
Všetky stretnutia v rámci mobilít prispeli k rozširovaniu a rozvoju kľúčových kompetencií zúčastnených, ako napr. zlepšenie komunikačných schopností v rokovacom, anglickom jazyku, rešpektovanie odlišných názorov, zaujať pozitívne postoje k multikultúrnej a socioekonomickej rozmanitosti ľudstva.
Záverečné stretnutie partnerských krajín sa uskutočnilo v Rožňave, kde všetky partnerské organizácie prezentovali svoje aktivity v rámci projektu a zároveň mali možnosť oboznámiť sa so záverečnými výstupmi projektu (výstavou medzinárodných prác na tému „Mať alebo byť“, CD s pracovnými listami). Všetci zástupcovia krajín zapojených do projektu hodnotili priebeh a realizáciu projektu veľmi kladne a s prísľubom ďalšej možnej spolupráce na rôznych úrovniach.
O aktivitách OZ Biospektrum nás informovala Alica Benediktyová, viac sa môžete dočítať na www.biospektrum.sk

- red -

O autorovi - red -

Redakčný text, kontaktovať nás môžete na e-mailovej adrese redakcia@inforoznava.sk

Zobraziť všetky príspevky od - red - →

× Odporúčané

Prenosy z rokovaní môžu snímať automatické kamery