Medzinárodný deň ľudských práv

Dnes si pripomíname 60. výročie vyhlásenia Všeobecnej deklarácie ľudských práv, ktoré sa uskutočnilo na Valnom zhromaždení Organizácie spojených národov.
10. decembra 1948 189 členských štátov OSN prijalo dokument, v ktorom definovali človeka s jeho právami a v jeho dôstojnosti ako najvyššiu hodnotu, ktorú je zároveň potrebné chrániť.
Autorom návrhu bol John Peters Humphrey z Kanady v spolupráci s Eleanor Rooseveltovou (USA), René Cassina (FRA) a P. C. Changa (CHINA).
Deklarácia dodnes nie je záväzným dokumentom.
Na Slovensku sa v rokoch 2000-2004 dobudoval mechanizmus ochrany občanov a ich práv zavedením inštitútu verejného ochrancu práv.
Na monitoring úrovne dodržiavania ľudských práv vrátane práv dieťaťa sa orientuje Národné stredisko pre ľudské práva, ktoré realizuje aj rôzne vzdelávacie aktivity, zhromažďuje a šíri informácie v oblasti ľudských práv, či zastupuje občanov pri porušovaní zásad rovnakého zaobchádzania.
V roku 2004 prijalo Slovensko tzv. antidiskriminačný zákon.
Na celom území Slovenskej republiky sú zriadené kancelárie bezplatnej právnej pomoci, poradne pomoci obetiam trestných činov, linky dôvery, krízové centrá rodiny a domovy pre týrané ženy.
Ako člen Európskej únie je Slovensko zároveň povinné dodržiavať Európsky dohovor o ľudských právach.

- red -

O autorovi - red -

Redakčný text, kontaktovať nás môžete na e-mailovej adrese redakcia@inforoznava.sk

Zobraziť všetky príspevky od - red - →

× Odporúčané

Prenosy z rokovaní môžu snímať automatické kamery