Kto povolil stavebné úpravy?

Budova bývalého Obvodného úradu v Rožňave sa už vyše roka sporadicky stáva predmetom rokovania poslancov.
Dodnes však nebola predaná a je vo vlastníctve mesta. V samotnej budove sídlia v jednom z pavilónov privátni lekári, v uzavretej časti je ešte malé oddelenie odsťahovaného Obvodného úradu. Nám sa podarilo budovu pozrieť aj zvnútra.
Na naše prekvapenie sme v opustenej časti objektu, určeného na predaj, našli na jednom z poschodí čerstvé stavebné úpravy – vybúrané priečky a zamurované dvere. Podľa našich zistení tieto stavebné úpravy urobila firma Pharmacy plus s.r.o. pred niekoľkými mesiacmi. 
Kto a na akom základe jej vydal objekt a dovolil stavebné úpravy? Vysvetlenie z odboru správy majetku mesta, resp. zo stavebného odboru prinesieme hneď, ako ho získame. 
Uznesením z 26. januára 2009 poslanci schválili predaj budovy formou aukcie za vyvolávaciu cenu podľa znaleckého posudku – hodnota uvedených nehnuteľností bola vtedy vyčíslená na sumu 836.251 € ( 25.192.893 SK).
No už 29. apríla zastupiteľstvo schválilo zmenu uvedeného uznesenia na „priamy predaj pre Pharmacy plus s.r.o. Čapajevova č.23 Prešov za cenu podľa znaleckého posudku.“ Ako sa však uvádza v dôvovodej správe k tomuto bodu pred ostatným zasadnutím zastupiteľstva, “napriek niekoľkým výzvam nedošlo k podpísaniu kúpnej zmluvy.”
Poslanci v pondelok 1. marca 2010 schválili uznesením č. 34/2010 predaj tejto nehnuteľností s pozemkami formou dobrovoľnej dražby, pričom určili najnižšie podanie vo výške 600 000 €/18.075.600 Sk a zábezpeku v maximálnej možnej výške. S víťazom dražby má byť podľa tohto uznesenia podpísaná kúpna zmluva do 7 dní a kupujúci musí uhradiť kúpnu cenu do 14 dní.
Týmto uznesením poslanci zároveň zrušili všetky uznesenia zastupiteľstva, „ktoré boli prijaté k predaju predmetných nehnuteľností.“
Ako je teda možné, že firma sa do objektu nielen dostala, ale už stihla aj urobiť uvedené stavebné úpravy? 

Aktualizácia 8. 3. 2010:

Prvú reakciu k predmetnej veci sa nám podarilo získať zo Správy majetku mesta, Blanka Fábianová v nej uvádza: 
„Váš dotaz vo veci stavebných úprav v budove bývalého OÚ som zaslala na vybavenie na Technické služby mesta Rožňava, nakoľko sú správcami predmetnej budovy. V priebehu ďňa vám zašlú odpoveď.“
Druhú reakciu sme dostali priamo z Technických služieb mesta, poslal nám ju Ladislav Dávid, pracovník TS a poslanec MZ:
„Dňom 01. 07. 2009 boli Uznesením MZ Rožňave č. 127/2009 dané do správy Technickým službám mesta Rožňavy aj nebytové priestory nachádzajúce sa na Nám. 1.mája 11 v Rožňave.
Nájomca Pharmacy plus, spol. s.r.o. má v nájme nebytové priestory o výmere 20,18 m2 , ktoré užíva ako sklad.
Žiadosť o súhlas k prevedeniu drobných stavebných úprav /oprava PVC, oprava priečok, oprava omietok / bola Technickým službám mesta Rožňava doručená dňa 14. 09. 2009 od f. TAUPAL , spol. s.r.o. Čapajevová 23, 080 01 Prešov, ktorá má v nájme nebytové priestory na Nám. 1. mája 11 o výmere 188,95 m2 a sú užívané ako RTG pracovisko a zdravotnícke zariadenie . Uvedená spoločnosť uzavrela pôvodnú zmluvu o podnájme nebytových priestorov s 1.Rožňavskou a.s. a dňom 01.07.2009 /po odovzdaní nebytových priestorov do správy Technickým službám mesta Rožňava / s Technickými službami mesta Rožňava a k dnešnému dňu majú uhradené všetky záväzky týkajúce sa nájmu uvedených priestorov.
Technické služby mesta Rožňava prípisom zo dňa 09. 10. 2009 udelili súhlas s prevedením drobných stavebných úprav, avšak za podmienky, že budú prevedené na vlastné náklady nájomcu , bez nároku na kompenzáciu s upozornením, že v prípade ukončenia nájomného pomeru budú nebytové priestory dané do pôvodného stavu.
Je nutné podotknúť, že v objekte na Nám. 1. mája 11 boli v minulosti prevedené stavebné úpravy u všetkých lekárskych ordinácii, nakoľko pôvodné priestory slúžili ako kancelárie a nevyhovovali požiadavkám kladeným na prevádzkovane zdravotníckych zariadení.“
Pozn. red.: Ako nám tel. spresnil L. Dávid, predmetné vysvetlenie sa týka  aj priestorov, ktoré nás zaujímali. TS sme preto požiadali o zaslanie uvedenej nájomnej zmluvy a vydaného súhlasu „s drobnými stavebnými úpravami“.
Nájomná zmluva – obrázok otvoríte kliknutím naň:
 
Súhlas na drobné stavebné úpravy:

Súvisiace články:
Dostali sme sa až do absurdna
Poslanci dostali cez víkend SMSku
Babič o SMSke: To je nezmysel 
Príbeh jednej budovy

- red -

O autorovi - red -

Redakčný text, kontaktovať nás môžete na e-mailovej adrese redakcia@inforoznava.sk

Zobraziť všetky príspevky od - red - →

× Odporúčané

Prenosy z rokovaní môžu snímať automatické kamery