Kto je kto v zastupiteľstveĽudia radi kritizujú – konštatovanie, ktoré azda nikoho neprekvapí a najmä nie v súvislosti s pomermi v našom meste. Kto mu vlastne vládne? Kto je menovite zodpovedný za jeho stav a rozvoj? 
Celkom lapidárne povedané, vládnu mu občania, hoci to často vyzerá tak, akoby to ani netušili. No práve oni – voliči, volia každé 4 roky svojich zástupcov, poslancov Mestského zastupiteľstva (MsZ).
 
Toto zoskupenie 19-tich ľudí hlasovaním prijíma rozhodnutia v mene všetkých občanov mesta. Tie potom vykonáva primátor a celý aparát Mestského úradu, vrátane mestských spoločností.
Pravdaže len v prípade, pokiaľ sú poslanci so svojím mandátom uzrozumení a vo svojom rozhodovaní slobodní. V opačnom prípade sa stávajú hlasovacou mašinériou politických strán, resp. lobistických skupín, záujmy samých seba nevynímajúc.
A ako je to v našom meste?
To už nech si každý čitateľ interpretuje z vlastného uhla pohľadu a podľa vlastnej skúsenosti. Teda ak tuší, ktorý poslanec, resp. ktorí poslanci zastupujú jeho volebný obvod a ak vôbec vie, kde a kedy ich môže navštíviť, kam im môže poslať email, či zatelefonovať.
Prinášame vám prehľad rozdelenia 19-tich poslancov podľa volebných obvodov, vrátane komisií MsZ. Vychádzali sme predovšetkým z údajov na oficiálnej stránke mesta Roznava.sk, odkiaľ sú aj oficiálne fotografie poslancov. Mandát im skončí na sklonku jesene v budúcom roku.
Volebný obvod č.1:
Dovčíkova, Kozmonautov, Krásnohorská, Ružová, Slnečná, Vitéz kert, Banícka, Cintorínska, Hornocintorínska, Hrnčiarska, Jána Brocku, Jasná, Juraja Marikovszkého, Klobučnícka, Krátka, Kúpeľná, Majerská, Martina Kukučína, Podrákošská, Skalná, Splavná, Strmá, Útulná, Čučmianska dlhá, J. A. Komenského, Lesná, Čučmianska, Sama Czabána, Akademika Hronca, Alej Antona Kissa, Cyrila a Metoda, Janka Kráľa, Kóssu-Svhoppera, Kvetná, Lipová, Námestie 1. mája, Námestie baníkov, Pod Kalváriou, Šafárikova po č. 17 nepárne, po č. 22 párne, Špitálska, Štítnická po č. 34 párne, po č. 19 nepárne, č. 62 a č. 64, Tichá, Tlačiarenská, Záhradnícka, Zeleného stromu1. PaedDr. Viktor BALÁŽ, kandidoval ako nezávislý, je riaditeľom Obchodnej akadémie , na stránke mesta nemá na seba uvedený žiadny kontakt
2. Mgr. Alexander TUREK, kandidoval ako nezávislý, je učiteľom, na stránke mesta má na seba uvedenú adresu aj telefón /Sama Csabana 21, tel. 732 78 90/
3. František FOCKO, kandidoval za SMER-SD, je stavebným technikom, ako živnostník podniká pod obchodným menom František Focko Fockstav, na stránke mesta má na seba uvedenú adresu aj telefón /Marikovzského 29, mob. 0904 583 818/
4. Ing. Ondrej BOLAČEK, kandidoval ako nezávislý, je manažérom – naposledy ekonómom vo firme  SIDERIT, a. s. Nižná Slaná , kde je teraz likvidátorom, na stránke mesta má na seba uvedenú adresu, telefón aj email /Ružová 2, tel. 7778 313, mob. 0905 400 162, email en@siderit.sk/
5. Ing. František KARDOŠ, kandidoval ako nezávislý, je však súčasťou koalície SMER-SD a SMK a z tohto titulu zastáva funckiu zástupcu primátora mesta, je poľnohospodárskym inžinierom, v obchodnom registri figuruje v týchto firmách: ITALSLOV TRADE, s. r. o. , ARAGONIT s. r. o. – v likvidácii a UTCO, spol. s r.o. – v likvidácii , na stránke mesta má na seba uvedený email / frantisek.kardos@roznava.sk /
6. Ladislav DÁVID, kandidoval ako nezávislý, je stavebným technikom, dlhoročne zamestnaný v mestskej spoločnosti 1. Rožňavská, a. s. aktuálne ako technický manažér, na stránke mesta má na seba uvedenú adresu a email /Námestie baníkov 23, email ladislavdavid@centrum.sk /
Volebný obvod č.2:
Mierová, Zlatá, Hviezdoslavova, Jarná, Letná, Vajanského, Budovateľská, Chalupkova, Jozefa Mikulíka, Pionierov, Šípkova, Ernesta Rótha, Malá, Šafárikova od č. 19 po č. 61 nepárne a od č. 50 po č. 100 párne

7. Ing. Dušan PAVLÍK, kandidoval ako nezávislý, je strojným inžinierom, v minulom volebnom období bol jedným z konateľov v spoločnosti TEKO – R, spol. s r. o., v ktorej má mesto menšinový podiel, v obchodnom registri figuruje vo firme ARAGONIT s. r. o. – v likvidácii, t. č. pracuje v pobočke firmy STEFE SK, a. s. v Revúcej /RETES, s. r. o./, na stránke mesta má na seba uvedený email /dusanpavlik@kidrv.sk /
8. Mgr. Dionýz KEMÉNY, kandidoval ako nezávislý, je učiteľom, na stránke mesta má na seba uvedený email /dionyz@kemeny.sk
9. Peter SOLDOS, kandidoval za SMK, je učiteľom v autoškole, ako živnostník podniká pod obchodným menom Peter Soldos PANNÓNIA.SK, na stránke mesta má na seba uvedený email / soldosautoskola@stonline.sk /
10. Terézia VÁRADIOVÁ, kandidovala za SMK, je pedagógom, na stránke mesta má na seba uvedenú adresu aj telefón /Letná  35, tel. 734 75 45/
Volebný obvod č.3:
Kolomana Tichyho, Košická, Páterová, Pavla Dobšinského, Rumunská, 29. augusta, 9. mája, Bočná, Garbiarska, Gemerská, Južná, Kasárenská, Laca Novomeského, Šafárikova od č. 63 nepárne a od č. 102 párne, Tehelná, Andreja Cházára, Jovická, M. R. Štefínika, Okružná, Východná, Zoltána Fábryho
Edelényska, Kyjevská, Zakarpatská11. Mgr. Arpád LACO, kandidoval za SMK, je pedagógom – zástupcom riaditeľa na Gymnáziu P. J. Šafárika a manažérom MBK AGROTRADE Rožňava, na stránke mesta má na seba uvedenú adresu, telefón, mobil aj email /Zoltána Fábryho 15, tel. 732 03, mob. 0915 627 197, email lacoa@post.sk /
12. Ing. Arpád KAVEČANKY, kandidoval za SMER-SD, je lesný inžinierom, po voľbách sa stal riaditeľom LESY SR, š. p. OZ v Rožňave, v obchodnom registri figuruje v spoločnosti JUWEX s. r. o. v likvidácii, na stránke mesta nemá na seba uvedený žiadny kontakt
13. Peter DŽAČÁR, kandidoval za SMER-SD, je učiteľom v autoškole, ako živnostník podniká pod obchodným menom Peter Džačár Autoškola, na stránke mesta nemá na seba uvedený žiadny kontakt
14. MUDr. Katarína KOPECKÁ, kandidovala za SMER-SD, je lekárkou a dlhoročnou riaditeľkou Strednej zdravotníckej školy v Rožňave, v obchodnom registri figuruje v mestskej spoločnosti Mestské televízne štúdio s. r. o. Rožňava (RVTV) a v Nemocnici s poliklinikou sv. Barbory Rožňava, a.s., na stránke mesta nemá na seba uvedený žiadny kontakt
15. JUDr. Juraj DUBOVSKÝ, kandidoval ako nezávislý, je advokátom, v obchodnom registri figuruje v mestskej spoločnostiach: Mestské televízne štúdio s. r. o. Rožňava (RVTV)Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. , TRECO fruit, s. r. o. Trebišov v likvidácii a YUSK, s.r.o. Trebišov, v likvidácii , na stránke mesta má na seba uvedenú adresu a email /Páterova 54, email juraj.dubovsky@centrum.sk /
16. MUDr. Dezider BÁNES, kandidoval za SMK, je lekárom, pracuje v rožňavskej nemocnici, v obchodnom registri figuruje v spoločnosti Omega Medical, s.r.o., na stránke mesta má na seba uvedenú adresu, telefón a email /Edelényska 30, tel. 732 33 62, email banesd@inmail.sk /
17. Mgr. Dušan POLLÁK, kandidoval za SMER-SD, je pedagógom-trénerom, ako živnostník podniká pod obchodným menom Dušan Pollák – FUTBALOVÁ ŠKOLA DUPO, na stránke mesta má na seba uvedenú adresu, telefón, mobil aj email /Edelényska 50, tel. 734 51 86, mob. 0903 602 946, email dupo@stonline.sk , obfzroznava@stonline.sk /
18. Erika SZABADOŠOVÁ, kandidovala za SMK, je stavebným technikom, ako živnostníčka podniká pod obchodným menom Erika Szabadosová – ERSZ – Staving Rožňava , na stránke mesta má na seba uvedených najviac kontaktov spomedzi všetkých poslancov – domov aj do zamestnania /Kvetná 25, kancelária Šafárikova 35,  tel. 788 46 40, -41, fax 732 99 26, mob. 0905 921 307, email szabadosova@stonline.sk /

Volebný obvod č.4:
Rožňavská Baňa, Strelnica, Železničná, Štítnická (od č. 21 nepárne a od č. 36 párne, okrem č. 62 a č. 64)mestská časť Nadabula19. Ľudovít KOSSUTH, kandidoval ako nezávislý, je  stavebný technikom, v obchodnom registri figuruje v týchto firmách: J. S.-STAV s. r. o a 1. Rožňavská, a. s., na stránke mesta má na seba uvedený mobil a email /mob. 0902 987 662, email ludovit.kossuth@gmail.com /

Na rozhodovanie Mestského zastupiteľstva majú, resp. mali by mať vplyv aj jednotlivé komisie, ktoré ako prvé rokujú o bodoch programu zastupteľstva a prijímajú vlastné uznesenia vo forme odporúčaní pre mestský parlament. V nich okrem poslancov sú členmi aj občania, schválení v zastupiteľstve.
Komisie Mestského zastupiteľsva:

1. Komisia výstavby, územného plánovania, životného prostredia a mestských komunikácií
Predseda : Erika Szabadosová
Podpredseda : František Focko
Členovia :
Ladislav Dávid
Ľudovít Kossuth
Ing. Peter Gabčo
Juraj Gerec
Ing. Robert Kolesár, PhD.
Peter Legnár
Ing. Peter Šima
2. Komisia finančná, podnikateľskej činnosti, správy mestských podnikov a regionálnej politiky
Predseda : Ing. Ondrej Bolaček
Podpredseda : Ing. František Kardoš
Členovia:
Ing. Dušan Pavlík
Marta Murzová
Alexander Telecký
Gabriel Borzy
Ing. Ondrej Kračún
Ing. Mária Mandelíková
Ing. Július Slovák
3. Komisia vzdelávania, kultúry, mládeže a športu
Predseda : Mgr. Dušan Pollák
Podpredseda : Mgr. Árpád Laco
Členovia :
PaedDr. Viktor Baláž
Oľga Benediktyová
Gabriela Farkašová
Alžbeta Füzéková
RNDr. Ján Džubák
Hildegarda Támárová
Mgr. Alexander Tóth
4. Komisia sociálna, zdravotná a bytová
Predseda : Terézia Váradiová
Podpredseda : MUDr. Katarína Kopecká, PhD.
Členovia :
MUDr. Dezider Bánes
Mgr. Dionýz Kemény
Vojtech Boldi
Magdaléna Hegedüšová
Ružena Kostelníková
Tibor Landori
Ing. Štefan Molnár
Peter Sengler
János Vasík
5. Komisia ochrany verejného poriadku
Predseda : Peter Džačár
Podpredseda : Peter Soldos
Členovia :
Mgr. Alexander Turek
Mgr. Dionýz Kemény
Ján Bacso
Ing. Stanislav Blahús
Ing. Ján Lach
6. Komisia marketingu cestovného ruchu
Predseda : Mgr. Dionýz Kemény                                                                                               Podpredseda : Mgr. Árpád Laco
Členovia :
Ing. Arpád Kavečanky
Ing. František Kardoš
Borzyová Gabriela
Ing. Hliváková Monika
Ing. Karin Kohuláková
Marhefková Zlata
Ing. Siták Ľubomír
Šoltészová Adriana
Ing. Miroslav Boldiš
Doc. PaedDr. Milan Ďuríček CSc.
7. Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií funkcionárov mesta
Predseda : Ing. Arpád Kavečanky
Podpredseda : JUDr. Juraj Dubovský
Člen : Mgr. Árpád Laco
Foto: Archív Inforoznava.sk / Štefan Fábián

- red -

O autorovi - red -

Redakčný text, kontaktovať nás môžete na e-mailovej adrese redakcia@inforoznava.sk

Zobraziť všetky príspevky od - red - →

× Odporúčané

Prenosy z rokovaní môžu snímať automatické kamery