Indiánske jazero chcú uloviť rybári

Rožňavská  samospráva sa rozhodla priamym predajom „z dôvodu hodného osobitného zreteľa“ predať miestnej organizácii Slovenského rybárskeho zväzu v Rožňave vodnú plochu o výmere 6 143 m2, známu ako „Indiánske jazero“.
Miestna organizácia Slovenského rybárskeho zväzu v Rožňave, ktorá je neziskovou organizáciou, požiadala o predaj 19. mája 2011. Mŕtve rameno bolo zriadené rybármi po regulácii rieky Slaná. Od tej doby sa o predmetné jazero starajú a využívajú ho ako lovný revír. „Do zriadenia predmetného ramena ako aj do úpravy okolia rybársky zväz investoval nemálo prostriedkov, vrátane brigádnickej činnosti.“ Veľa škôd narobili aj povodne. V budúcnosti plánujú úpravu nápustných a výpustných objektov ako aj úpravu okolia a príjazdovej cesty.
Listom z 10. októbra 2011 doplnili rybári svoju žiadosť. „Vodná nádrž – mŕtve rameno Rožňava je a bol rybársky revír schválený Ministerstvom pôdohospodárstva SR. Lov rýb sa uskutočňuje podľa stanov Slovenského rybárskeho zväzu a domáceho poriadku Miestnej organizácie SRZ. Táto nádrž i naďalej zostane rybárskym revírom a jej okolie bude prístupné každému občanovi.“
K žiadosti predložili znalecký posudok, ktorý vyhotovil Ing. Bartolomej Turoci, znalec v odbore stavebníctvo a pozemné stavby. Všeobecná hodnota pozemku podľa tohto znaleckého posudku je vo výške 11 100 eur. Ten nedávno figuroval v kauze sporov o lesy v Čiernej Lehote, o ktorej informovala Slovenská televízia v relácii Reportéri – viac sa dočítate kliknutím sem.
Uznesenie, na základe ktorého mesto zverejnilo 8. novembra zámer predaja nehnuteľného majetku mesta, prijali poslanci na svojom zasadnutí 27. októbra. Priamy predaj je zdôvodnený tým, že „žiadateľ do zriadenia mŕtveho ramena investoval svoje vlastné finančné prostriedky s podmienkou zachovania verejného prístupu a uplatnením predkupného práva mesta za cenu v čase predaja.“
Proti úradne zverejnenému zámeru podal námietku v posledný možný deň – 23. novembra, poslanec Matúš Bischof (OKS). Ako vo svojom podaní uviedol, rozhodol sa tak z viacerých dôvodov. Podľa neho z materiálov, predložených poslancom, nie sú zrejmé niektoré skutočnosti.
Pripomína, že pozemok pod vodnou plochou nadobudlo mesto Rožňava po ukončení pozemkových úprav v júli 2009. V máji 2011 predseda miestnej organizácie Slovenského rybárskeho zväzu Štefan Billík podal žiadosť o schválenie odpredaja. Podľa Bischofa doteraz nie je zrejmé, či má spomínaná organizácia majetok v prenájme alebo v správe – chýba podklad.
V podaní Bischof ďalej konštatuje, že rybárske povolenia vydáva mesto Rožňava, t. j. ide o nezanedbateľný príjem, ktorý do rozpočtu mesta nebude po odpredaní majetku plynúť. „Podľa rôznych vyjadrení sa ročný príjem do rozpočtu mesta rovná polovici hodnoty pozemku, podľa predloženého znaleckého posudku,“ uvádza Bischof, pričom opäť upozorňuje na chýbajúci podklad o príjme pre mesto.
Upozorňuje tiež, že pozemky v priľahlom okolí a tesnej blízkosti vodnej plochy patria mestu, t. j. z južnej strany spomínaného rybníka sa hneď za hranicou vodnej plochy začína zalesnená plocha mesta, kde už v súčasnosti je problémom realizovať ťažbu a sťahovanie dreva z mestských lesov. „Ťažba v lesnom poraste bude odpredajom predmetného majetku značne skomplikovaná, ak nie nemožná, bude musieť byť realizovaná okľukou/obchádzkou po hrebeni priľahlého pozemku, kde sa už však tiahne hranica s iným katastrálnym územím (Brzotín),“ konštatuje Bischof a opäť upozorňuje na ďalší chýbajúci podklad pri rozhodovaní o predaji.
Okrem ďalších pochybností o výhodnosti predaja pre mesto uvádza vo svojej námietke, že dôvod hodný osobitného zreteľa nie je v tomto prípade použiteľný, pretože ak patril pozemok predtým, ako ho nadobudlo mesto, súkromným vlastníkom, Slovenský rybársky zväz investoval svoje finančné prostriedky do zriadenia mŕtveho ramena s vedomím, že ide o investovanie do cudzieho pozemku.
„Pri opätovnom prerokovávaní prípadného predaja predmetného pozemku a opätovnom zverejnení tohto zámeru pod vodnou plochou vyvstáva teda možnosť predaja verejnou súťažou, čo v prípade potreby prinesie do pokladne mesta viac finančných prostriedkov,“ domnieva sa poslanec Bischof. „Každá žiadosť o finančný príspevok môže byť podložená okrem listu vlastníctva aj dlhodobou nájomnou zmluvou, ktorá môže byť v konečnom dôsledku pre mesto oveľa výhodnejšou ako konečný a nezvrátiteľný odpredaj majetku.“
Podľa neho je predaj pozemku (následný) len jednou z možností prevodu majetku na tretie subjekty a v takomto prípade predkupné právo pre mesto nezabráni tomu, aby sa predmetný pozemok stal objektom/predmetom špekulácií. „Už v súčasnosti je na prejazdovej ceste vyložená dopravná značka (či už so súhlasom dopravného inšpektorátu alebo bez) „zákaz vjazdu“, pričom to nie je súkromný pozemok.“
V podaní spomína tiež medializovaný zámer výstavby vodnej elektrárne, v ktorom kvôli spôsobu napojenia Indiánskeho jazera na vodný zdroj (Slaná) môže mesto „v prípade realizácie takejto alebo akejkoľvek inej, mestu a obyvateľom prospešnej stavby“ v budúcnosti jednať ako subjekt/partner s majiteľmi susedných a priľahlých parciel.
V podaní upozorňuje poslanec Bischof taktiež na skutočnosť, že voda pri posledných povodniach zaliala neďalekú cestu a bola nad úrovňou hladiny vodnej plochy. „Nánosy kvalitného piesku použil aj používa Slovenský rybársky zväz v Rožňave pri dokončovaní rekonštrukcie svojho sídla, ako potvrdil člen zväzu.“ Pochybnosti má aj z hľadiska starostlivosti o vodnú plochu. „V súčasnosti ju nepokladám za adekvátnu záujmu o túto vodnú plochu a tento predmetný pozemok.“
„V prípade, že táto moja námietka nebude braná na zreteľ a k predaju spomínaného mestského majetku sa pristúpi, okrem predkupného práva žiadam zakomponovať vecné bremeno sprístupnenia lesného porastu v kúpno-predajnej zmluve a aj pri zápise do katastra,“ píše v závere podanej námietky poslanec Bischof.
Keď sa na rokovaní zastupiteľstva 24. novembra dotazoval, ako bude s jeho námietkou naložené, primátor Vladislav Laciak (nez.) uviedol: „Je to už trošku po funuse, ako sa zvykne hovoriť, pretože my sme tento materiál prejednávali a schválili sme zverejnenie zámeru. Ja som to dal zaradiť znovu do komisie výstavby, aby sa to prejednalo a potom keď sa to už bude schvaľovať definitívne, tak znovu sa môžme v rozprave k tomu vrátiť. „
Dokument:
Námietka poslanca M. Bischofa (OKS)
Miestna organizácia Slovenského rybárskeho zväzu, Rožňava – predaj pozemku mesta
Foto: InfoRoznava.sk a archív poslanca MZ Rožňava Matúša Bischofa

- red -

O autorovi - red -

Redakčný text, kontaktovať nás môžete na e-mailovej adrese redakcia@inforoznava.sk

Zobraziť všetky príspevky od - red - →

× Odporúčané

Prenosy z rokovaní môžu snímať automatické kamery