Hmla a slabá viditeľnosť

primator-v-laciak-smer-sd.jpgZ „investície storočia“ sa pomaly ale isto stáva trápna telenovela. Kým príde štvrtok a s ním nové motívy a zvraty, tentoraz vo veci akéhosi úveru, ktorý zrazu mesto potrebuje, zhrňme si, čo je zatiaľ potrebné vedieť.
1. MH invest s.r.o. je štátna organizácia, ktorej jediným spoločníkom (zakladateľom) je Ministerstvo hospodárstva SR
2. MH invest s.r.o. uzavrela s mestom Rožňava zmluvu o poskytnutí dotácie na výkup pozemkov a realizáciu infraštruktúry, ktorá bude následne stáť pri základoch priemyselného parku
3. výška poskytnutej dotácie je 170 milionov slovenských korún, ktoré boli vyčlenené zo štátneho rozpočtu SR
4. MH invest s.r.o. i mesto Rožňava patria z pohľadu Zákona o slobodnom prístupe k informáciám (Infozákon) do kategórie ‚povinné osoby‘, čo znamená, že na základe paragrafu 2, ods. 3, resp. paragrafu 2, ods. 1, sú obe „povinné informovať o hospodáreni s verejnými prostriedkami, o nakladaní s majetkom štátu, VÚC alebo s majetkom obce a o obsahu plnení a činnostiach, vykonávaných na základe uzatvorenej zmluvy“
5. predmet zmluvy nespadá do výnimiek týkajucich sa obchodného tajomstva podľa paragrafu 10, ods. 2, pismeno c) a pismeno d), ako to uvádza Infozákon: „Porušením alebo ohrozením obchodného tajomstva nie je najmä sprístupnenie informácie, ktorá sa získala za verejné financie, alebo sa týka používania verejných financií alebo nakladania s majetkom štátu alebo s majetkom obce“
„Porušením alebo ohrozením obchodného tajomstva nie je najmä sprístupnenie informácie o štátnej pomoci a informácie podľa paragrafu 3, ods. 2 (informácie o hospodárení s verejnými prostriedkami, nakladaní s majetkom štátu, majetkom vyššieho územného celku, alebo s majetkom obce…“
6. paragraf 16, ods. 1 Infozákona hovori: „Informácie sa sprístupňujú najmä ústne, nahliadnutím do spisu, vrátane možnosti vyhotoviť si odpis alebo výpis, odkopírovaním informácií na technický nosič dát, sprístupnením kópií predlôh s požadovanými informáciami, telefonicky, faxom, poštou, elektronickou poštou…“
7. na mestskom zasadnutí 24. januára 2008 zástupca primátora František Kardoš (NEKA) v reakcii na výhrady pána poslanca Bolačeka tvrdil, že projekt je už rozbehnutý, nič sa nesmie meniť, pretože peniaze sú na účte mesta
8. 29. januára 2008 sme na Fóre občanov znova dostali ubezpečenie, že peniaze sú už na účte a mesto ide vykupovať pozemky a investovať do infraštruktúry
stav k polnoci 13. februára 2008:
…mestské zastupiteľstvo bude vo štvrtok – mimoriadne a bez kamier – rokovať o schválení „úveru na kúpu pozemkov pre realizáciu Priemyselnej zóny“…
…mestský úrad čaká na vyjadrenie MH invest s. r. o., či tento súhlasí so zverejnením zmluvy – dovtedy je do nej umožnené len nahliadnuť – má cca 80 strán…
…nikto z kompetentných nám nebol ochotný poskytnúť písomné vyjadrenie, prečo zmluva doteraz nie je prístupná verejnosti…
PS –
Aby bolo jasné: nikto netvrdí, že v tej zmluve je čosi protizákonné alebo niečo, čo by mohlo poškodiť mesto. Nepochopiteľné je len to, že Mestský úrad nedodržiava Zákon o slobodnom prístupe k informáciám a že sa kompetentní doteraz jasne a zreteľne nevyjadrili, kde sú vlastne peniaze z MH SR. A takisto, prečo je na tú istú vec (výkup pozemkov) potrebná dotácia a súčasne aj úver.
Nejasnosti plodia pochybnosti, pochybnosti zase nedôveru.
Dôvera je základom dobrého fungovania mesta i potenciálneho znovuzvolenia terajších funkcionárov.
Prečo terajší funkcionári produkujú nejasné, hmlisté a alibistické vyhlásenia?
© Inforoznava.sk Rado Kovács Foto: archív redakcie

- red -

O autorovi - red -

Redakčný text, kontaktovať nás môžete na e-mailovej adrese redakcia@inforoznava.sk

Zobraziť všetky príspevky od - red - →

× Odporúčané

Prenosy z rokovaní môžu snímať automatické kamery