Exprimátor Mátyus písal aj Burdigovi

ROŽŇAVA – V súvislosti s prebiehajúcou kontrolou Národného kontrolného úradu v meste Rožňava podal bývalý primátor mesta István Mátyus v pondelok 17. septembra podnet na preverenie zákonnosti poskytnutia mimoriadnej odmeny pre bývalého primátora Vladislava Laciaka.
Podľa Mátyusa bola mimoriadna odmena vo výške takmer 160 tisíc korún, schválená mestským zastupiteľstvom 24. januára 2008 ako 0,10 % z celkovej sumy získaných finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu na nákup pozemkov a stavieb v Priemyselnej zóne Rožňava a na financovanie technickej a dopravnej infraštruktúry súvisiacich s regionálnym rozvojom, vyplatená Laciakovi neoprávnene.
Poukázal tiež na fakt, že mimoriadne aktivity primátora v roku 2007 boli ocenené priznaním a vyplatením odmeny za rok 2007 vo výške 50 % z vyplateného platu za uvedené obdobie.
Súčasne s podaním na NKÚ napísal Mátyus list aj zastupujúcemu primátorovi Rožňavy Pavlovi Burdigovi (Most-Híd).
Pripomína v ňom svoje podanie v tejto veci na Okresnú prokuratúru v Rožňave z júna tohto roku, na ktoré mu bola doručená koncom augusta zamietavá odpoveď.
Podľa neho však zo stanoviska prokuratúry vyplýva, že predmetné uznesenie mestského zastupiteľstva bolo prijaté v rozpore so zákonom. „A ak je tomu tak, nepochybné je aj bezdôvodné obohatenie bývalého primátora a že predmet bezdôvodného obohatenia sa musí vydať tomu, na úkor koho sa získal, konkrétne Mestu Rožňava,“ uvádza v liste ďalej.
V liste upozorňuje tiež na to, že prokuratúra z dôvodu uplynutia trojročnej lehoty nemôže aplikovať právne prostriedky na zabezpečenie nápravy.
„Na základe uvedených skutočností Vás žiadam o zabezpečenie vykonania opatrení smerujúcich k zrušeniu nezákonného uznesenia mestského zastupiteľstva s konštatovaním vzniku škody pre mesto (bezdôvodné obohatenie) a následne o výzvu bývalému primátorovi Vladislavovi Laciakovi na dobrovoľné vrátenie nezákonne vyplatenej mimoriadnej odmeny,“ píše v závere listu Mátyus. V prípade ak tak Laciak neurobí, žiada zabezpečiť vymáhanie dlžoby súdnou cestou.
Svoj podnet odoslal  v pondelok aj na Krajskú prokuratúru do Košíc, kde argumentuje tým, že hlavným dôvodom odloženia jeho podnetu bol záver prokurátorky, ktorá uviedla, že „od schválenia a účinnosti označeného uznesenia mestského zastupiteľstva uplynula trojročná lehota na podanie protestu prokurátora.“
Z obsahu upovedomia, ktoré mu doručila Okresná prokuratúra v Rožňave, sa podľa neho nedá vyčítať, s akým výsledkom sa skončilo preverovanie jeho podnetu v merite veci, t. j. či prijaté uznesenie mestského zastupiteľstva o schválení mimoriadnej odmeny je v súlade so zákonom alebo nie. „Zastávam názor, odvodiac od zákonných povinností prokuratúry, že pri riešení môjho podnetu ako prvú otázku, ktorú mala prokuratúra riešiť, je otázka zákonnosti prijatého uznesenia a zistené skutočnosti sa mali uviesť aj do upovedomia.“
K hlavnému dôvodu odloženia jeho podnetu (uplynutie trojročnej lehoty) v liste adresovanom Krajskej prokuratúre v Košiciach okrem iného namieta, že exprimátor Vladislav Laciak v čase priznania odmeny nedisponoval  právom na priznanie mimoriadnej odmeny z titulu získania dotácie z verejných zdrojov, priznaniu nepredchádzalo žiadne konanie, nebol riadne zistený skutkový stav a prijaté „rozhodnutie“ bolo a je od začiatku nezákonné.
 Foto: Archív infoRoznava.sk/Premiér Robert Fico a exprimátor Vladislav Laciak pri otvorení Priemyselnej zóny v máji 2010
Súvisiace články: Laciakovu odmenu už nepreveria

- red -

O autorovi - red -

Redakčný text, kontaktovať nás môžete na e-mailovej adrese redakcia@inforoznava.sk

Zobraziť všetky príspevky od - red - →

× Odporúčané

Fedor Gál položil kyticu k pamätnej tabuli