Amaliu pohltí domov dôchodcov

ROŽŇAVA – V minulých dňoch napísali rodičia detí z Domova sociálnych služieb (DSS) Amalia v Rožňave list predsedovi Košického samosprávneho kraja Zdenkovi Trebuľovi (Smer-SD). Dôvodom je ich obava, že nielen Rožňavčanom známe zariadenie pre zdravotne postihnuté deti bude v existujúcich priestoroch na Košickej ulici v Rožňave zrušené.
Ako to vidia rodičia
„Sme nesmierne sklamaní a nešťastní a prosíme Vás o prehodnotenie zámeru zrušiť Amaliu,“ píšu v úvode listu, podpísanom v mene rodičov Erikou Vanyovou, matkou zdravotne postihnutého syna. „Celosvetovým trendom v oblasti sociálnych služieb je transformácia veľkých zariadení na zariadenia s nižším počtom klientov s rodinnou atmosférou.“
V liste pripomínajú, že zariadenie, existujúce od roku 1993, získalo v roku 2009 certifikát kvality, ktorý si v tomto roku obnovili na ďalšie trojročné obdobie. Odvolávajú sa tiež na to, že DSS Amalia poznajú mnohí aj vďaka množstvu každoročných podujatí ako napr. Charitánia, Blumiáda, či Most úsmevov a Unifikovaný futbal. V roku 2003 získal DSS Amalia ocenenie mesta „za všestrannú starostlivosť a výsledky, dosiahnuté v oblasti sociálnych služieb, poskytovaných ľuďom s mentálnym postihnutím.“
Rodičia, rodinní príslušníci a priaznivci domova založili v novembri 2002 Občianske združenie Rehamenta, ktorému sa vďaka darcom 2 % dane z príjmov podarilo zakúpiť a zrekonštruovať rodinný dom. Združenie vzniklo najmä kvôli tomu, aby pomáhali klientom domova s víziou vytvorenia chránenej dielne a chráneného bývania.
„Zrušením DSS Amalia sa celý tento 19-ročný aktívny a prospešný vývoj ukončí. Zamyslel sa niekto nad tým, pre koho bude táto zmena najbolestivejšia a najnepriaznivejšia?“ pýtajú sa rodičia v liste, v ktorom na záver varujú, že v prípade negatívnej odpovede sú odhodlaní podniknúť ďalšie kroky.
Ako to vidí úrad
O situáciu sme sa zaujímali priamo na Úrade Košického samosprávneho kraja (KSK). Zuzana Bobríková, hovorkyňa predsedu KSK, nám potvrdila, že v rámci pripravovanej 3. etapy Optimalizácie siete sociálnych služieb, poskytovaných zariadeniami v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK, boli okrem iného navrhnuté aj zmeny, ktoré sa týkajú zariadení sociálnych služieb v Rožňave.
Ide o zrušenie rozpočtovej organizácie Jasanima (domov pre mentálne postihnutých, presťahovaný v minulosti z Jasova) a jej pričlenenie k rozpočtovej organizácii Subsidium (domov dôchodcov) ako organizačnej súčasti, ktorá bude poskytovať služby v DSS pobytovou celoročnou, pobytovou týždennou a ambulantnou formou, a súčasne o zrušenie rozpočtovej organizácie Amalia a jej včlenenie do zariadenia Jasanima.
„V meste Rožňava sa nachádzajú tri zariadenia sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK, zriadené ako samostatné rozpočtové organizácie s vlastným riaditeľom, ekonómom a ďalšími administratívnymi pracovníkmi,“ spresnila Bobríková.
Ako ďalej vysvetlila, zariadenie Jasanima je umiestnené v areáli Nemocnice s poliklinikou sv. Barbory v Rožňave so samostatným vchodom. Stravu pre klientov a personál zabezpečuje zariadenie Subsidium. Zariadenie Amalia poskytuje sociálne služby ambulantnou a pobytovou týždennou formou pre 23 klientov. Prevádzku zariadenia zabezpečuje spolu 12 zamestnancov. Je umiestnené v rodinnej zástavbe v trojpodlažnom rodinnom dome (na snímke).
„Z hľadiska perspektívy ďalšieho rozvoja poskytovaných sociálnych služieb a napĺňania priestorových podmienok kvality je objekt zariadenia nevyhovujúci. Nedostatočná rozloha znižuje kvalitu bývania a architektonické bariéry neumožňujú poskytovanie sociálnych služieb fyzickým osobám s ťažkým zdravotným postihnutím,“ uviedla Bobríková.
Aj v tomto prípade stravu pre klientov a zamestnancov (prípravu a dovoz) zabezpečuje zariadenie Subsidium. Zariadenie Amalia má síce spracovaný projekt celkovej rekonštrukcie v objeme 700 tis. eur, no podľa vyjadrenia hovorkyne možnosť získať finančné prostriedky na rekonštrukciu z mimorozpočtových zdrojov je minimálna aj z dôvodu jeho nízkej kapacity.
„Z uvedených dôvodov sa existencia samostatnej rozpočtovej organizácie s nízkou kapacitou javí ako neefektívna. V prípade zrušenia dvoch rozpočtových organizácií (Jasanima a Amalia) by podstatnú časť administratívnych úkonov zabezpečovala materská organizácia (Subsidium) – postupne predpokladáme zníženie počtu zamestnancov na úseku administratívy o štyroch,“ dodala Bobríková.
Stretnutie na úrade
V utorok 11. septembra boli zástupcovia rodičov prijatí na Úrade KSK. „Stretnutie s rodičmi sa uskutočnilo, boli vysvetlené dôvody navrhovaných zmien, neudržateľnosť prevádzkovania zariadenia Amalia ako samostatnej rozpočtovej organizácie z dôvodu vysokých prevádzkových nákladov, ako aj skutočnosť, že o zrušení zariadenia sa začalo hovoriť pred viac ako tromi rokmi,“ potvrdila Bobríková.
Na tomto stretnutí hovorili s rodičmi o zrušení a začlenení zariadenia Amalia do zariadenia Jasanima s garanciou práce pre všetkých zamestnancov. Zároveň bola rodičom podľa Bobríkovej ponúknutá aj iná možnosť riešenia vzniknutej situácie: zrušenie zariadenia Amalia ako rozpočtovej organizácie a jej prevádzkovanie cez ich občianske združenie Rehamenta.
Ako ďalej potvrdila, obsadenie postu riaditeľa zariadenia Subsidium, ktorý zastáva Mária Wernerová (nom. SMK), ostáva nezmenené. Doterajšia riaditeľka DSS Jasanima, Margita Petrová, okresná tajomníčka strany Smer-SD, bude vedúcou organizačnej súčasti Jasanima.
„KSK má záujem, vzhľadom na dlhoročné skúsenosti v oblasti marketingu, rozvoja sociálnych služieb, o zotrvanie pána Igora Ladu v pracovnom pomere. Rozhodnutie o jeho ďalšom pôsobení je na samotnom pánovi Ladovi,“ uviedla na margo terajšieho riaditeľa DSS Amalia.
Efektívna personalistika? 
Predčasom bola vytvorená v DSS Subsidium nová pozícia zástupcu riaditeľky, obsadená poslancom KSK a dnes už aj NR SR  Jánom Babičom, okresným šéfom strany Smer-SD. Tesne pred nástupom na tento post ako nezamestnaný zinkasoval 4 tisícovú dotáciu na podnikanie z úradu práce.
Zaujímalo nás, ako sa osvedčilo vytvorenie tejto novej pracovnej pozície a či sa nejaké konkrétne výsledky tým dosiahli. V organizačnej schéme zariadenia sme ju uvedenú nenašli.
„Pozícia zástupcu riaditeľa je dočasne neobsadená, menovaný bol uvoľnený na výkon funkcie. Mzdové prostriedky sú čerpané na dve novoprijaté opatrovateľky,“ ozrejmila situáciu Bobríková.
Ako ďalej vysvetlila, úlohou zástupcu riaditeľa bola hlavne činnosť, zameraná na projekty. Spracované boli dva pre enviromentálny fond. Jeden pre Program na zlepšenie energetickej hospodárnosti budov (výmena okien, zateplenie budovy), druhý na činnosť Podpora výroby tepla, teplej úžitkovej vody a elektrickej energie prostredníctvom využívania obnoviteľných zdrojov (tepelné čerpadlá).
 „V budúcnosti túto funkciu plánujeme obsadiť aj vzhľadom na charakter zariadenia (kombinácia viacerých druhov sociálnych služieb) a na potrebu hľadania iných – mimorozpočtových, hlavne projektových zdrojov pre investičné aktivity,“ dodala na záver Bobríková.
Ilustračné foto:Archív infoRoznava.sk
Súvisiace články:
Babiča zamestnali v domove dôchodcov
V Jasanime už šéfuje tajomníčka Petrová

- red -

O autorovi - red -

Redakčný text, kontaktovať nás môžete na e-mailovej adrese redakcia@inforoznava.sk

Zobraziť všetky príspevky od - red - →

× Odporúčané

Prenosy z rokovaní môžu snímať automatické kamery