Do projektu sa zapojila aj Rožňava

ROŽŇAVA – Mesto Rožňava sa začiatkom júla tohto roku zapojilo do národného projektu Terénna sociálna práca financovaného z eurofondov. Ako informoval zastupujúci primátor Rožňavy Pavol Burdiga (Most-Híd), projekt uskutočnia v meste a mestských častiach Rožňavská Baňa a Nadabula.
Fond sociálneho rozvoja poskytuje finančnú podporu na výkon terénnej sociálnej práce na terénneho sociálneho pracovníka vo výške 844,61 eura a na výkon jeho asistenta vo výške 631,61 eura. Projekt bude trvať až do októbra 2015.
„Mesto v rámci projektu zamestnáva siedmich pracovníkov, z toho štyroch terénnych sociálnych pracovníkov a troch asistentov. Týmto projektom nadväzujeme na predchádzajúci projekt Terénna sociálna práca v komunitách v meste Rožňava. Na základe pozitívnych skúseností s terénnou sociálnou prácou s cieľovými skupinami chceme naďalej prispievať k zvyšovaniu osvety, k prevencii, ako aj náprave sociálno-patologických javov a porúch psychického, fyzického a sociálneho vývinu v komunite,“ povedal Burdiga. Doložil, že hlavným cieľom projektu je zlepšenie životných podmienok skupín ohrozených sociálnym vylúčením a poskytovanie komplexných sociálnych, konzultačných služieb pre cieľovú skupinu projektu.
Cieľovými skupinami projektu sú vylúčené skupiny obyvateľov, ktoré sú postihnuté, alebo ohrozené rizikom chudoby a sociálneho vylúčenia. Obyvatelia segregovaných a separovaných rómskych komunít, občania v nepriaznivej sociálnej situácii, dlhodobo nezamestnaní a znevýhodnené skupiny nezamestnaných a bezdomovci.
Odkaz: Úvod do štandardov terénnej sociálnej práce v obci s osobitným zreteľom na prácu s vylúčenými komunitami
Zdroj: SITA

- red -

O autorovi - red -

Redakčný text, kontaktovať nás môžete na e-mailovej adrese redakcia@inforoznava.sk

Zobraziť všetky príspevky od - red - →

× Odporúčané

Fedor Gál položil kyticu k pamätnej tabuli