Diskriminácia mladých poistencov

Súdny dvor EÚ v Luxemburgu zakázal diskrimináciu poistencov podľa pohlavia na území celej Európskej únie.
V súvislosti s týmto rozhodnutím Slovenské národné stredisko pre ľudské práva kriticky hodnotí zatváranie očí nad ľudskými právami slovenských poistencov.
Zo zákona je zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorových vozidiel povinné. Pre osoby mladšie ako 24 rokov však jedna z poisťovní takéto poistenie neposkytuje vôbec a ďalšie si stanovili vysoké platby.
Stredisko ešte v čase konania pred Súdnym dvorom EÚ požiadalo premiérku I. Radičovú a podpredsedu vlády SR pre ľudské práva R. Chmela, aby zaujali postoj k stavu ľudských práv na poistnom trhu a účinne ochránili ľudské práva poistencov. Rovnako požiadalo o prerokovanie situácie v parlamentných výboroch. Stredisko predstaviteľom štátnej moci poskytlo odbornú analýzu dodržiavania ľudských práv poistencov na slovenskom poistnom trhu podľa medzinárodných a vnútroštátnych antidiskriminačných zásad, publikovanú aj na webovej stránke Strediska.
Kým však Belgicko už úspešne dosiahlo pre celú EÚ spravodlivý súdny rozsudok, Slovensko ešte zatiaľ iba čaká na stanovisko a účinné opatrenie svojich ústavných činiteľov. Belgická organizácia spotrebiteľov Test-Achats, ktorá prípad pred súd predložila, už je so súdnym verdiktom o absolútnej rovnoprávnosti spokojná.
Slovenskí poistenci však zostávajú z dôvodu veku ešte stále z poistenia vylúčení a bez povšimnutia. Európsky súdny zákaz diskriminácie poistencov podľa pohlavia nemožno porušiť dokonca ani z dôvodu odlišného veku zvýhodnením mladších žien alebo starších mužov. Podľa právnych, politických aj morálnych noriem je neprípustné a zavrhnutiahodné umožniť akékoľvek riziko účelového vylúčenia početnej skupiny dospelých osôb z prístupu k povinnému zmluvnému poisteniu aj z dôvodu veku.
Stredisko žiada vylúčenie každej možnosti hromadnej diskriminácie obyvateľov Slovenska. Očakáva, že exekutívna moc bez prieťahov rozhodne v prospech ochrany človeka a vyjadruje presvedčenie, že ak to bude potrebné, získa aj podporu zákonodarcov.
Odborné stanovisko vo veci neposkytovania povinného zmluvného poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorových vozidel osobám mladším ako 24 rokov je možné nájsť na: www.snslp.sk
Slovenské národné stredisko pre ľudské práva
Ilustračné foto: Shutterstock

- red -

O autorovi - red -

Redakčný text, kontaktovať nás môžete na e-mailovej adrese redakcia@inforoznava.sk

Zobraziť všetky príspevky od - red - →

× Odporúčané

Prenosy z rokovaní môžu snímať automatické kamery